Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Rezíduá a monitoringy – Archív

KCM

V KCM sa sleduje rastlinná produkcia z honov a živočíšna pro¬dukcia z fariem. Veterinárni inšpektori RVPS odoberajú vzorky napájacej vody, žľabovej vzorky krmiva, mlieko, orgány a mäso hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných z fariem v rovnakom katastrálnom území. Uvedená skladba vzoriek sa odoberá 2x ročne.

Úspešnému vykonaniu odberov v systéme KCM musí každoročne predchádzať:- rekognoskácia poľnohospodárskych honov resp. získanie podkladov o typoch pestovaných plodín na jednot¬livých poľnohospodárskych honoch určených metodikou; – rekognoskácia poľnohospodárskych chovov – získanie prehľadu o chove zvierat na farmách t.j. či nedošlo k takým zmenám vo vybraných chovoch, ktoré by znemožňovali odber vzoriek živočíšneho pôvod.

Koordinovaný cielený monitoring bol zrušený dňa 7.9.2012 pokynom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Mohlo by vás zaujímať

MSK

V rámci monitoringu spotrebného koša ide o sledovanie kontaminácie potravín v spotre-biteľskej sieti. Jeho cieľom je získať údaje o kontaminácii po¬žívatín v „nákupnom koši“ (vrátane importu) t.j. vyhodnocuje také potraviny, ktoré prichádzajú konzumentovi priamo na stôl. Získané podklady sa využívajú pre zhodnotenie expozície spotrebiteľa a na tvorbu stratégie ďalšej výživovej politiky štátu. Súčasťou tohto monitoringu je napojenie na GEMS/FOOD EURO.Pri výbere lokality odberu vzoriek sa nevychádza zo znečistenia danej oblasti, nakoľko potraviny lokálneho pôvodu v stravovacích zvyklostiach spotrebiteľov majú čoraz nižší ba až zanedbateľný vplyv.

Odber vzoriek MSK sa realizuje v určených týždňoch dvakrát ročne. Uvádzané typy požívatín sa nakupujú v maloobchodnej spotrebiteľskej sieti. V rámci jedného odberu sa nakupuje jeden „spotrebný kôš“ naplnený určenými požívatinami domáceho pôvodu a tiež z dovozu (z krajín EU a aj z iných krajín). Principiálne ide o zisťovanie záťaže obyvateľstva cudzorodými látkami z potravín v príslušnom okrese (mieste odberu).

Monitoring spotrebného koša bol zrušený dňa 7.9.2012 pokynom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.