Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov EÚ

aktualizované dňa 7.6.2022

Počas prebiehajúcej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ sa zjednodušujú pravidlá aj v rámci Spoločnej organizácie trhu EÚ, takže 21 systémov organizácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami bolo začlenených do jedného  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007  - nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov.

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá spoločnej organizácie trhu s výrobkami v sektoroch: obilniny, ryža, cukor, sušené krmivá, osivá, chmeľ, olivový olej a stolové olivy, ľan a konope, ovocie a zelenina, spracované ovocie a zelenina, banány , víno, živé rastliny a kvety, tabak, hovädzie a teľacie mäso, mlieko a mliečne výrobky, bravčové, ovčie a kozie mäso, vajcia, hydinové mäso a ďalšie produkty .

Ustanovujú sa najmä spoločné pravidlá týkajúce sa spôsobu uvádzania produktov na trh ( obchodné normy), verejných intervencií, súkromného skladovania, referenčných cien, intervenčných cien a odbytu výrobkov nakúpených v rámci verejnej intervencie. 

ŠVPS SR zabezpečuje na národnej úrovni kontrolu uplatňovania NR 1308/2013 , najmä pravidiel uvádzania produktov na trh  :

Kontrola zhody s obchodnými normami ovocia a zeleniny

Kontrola zhody s obchodnými normami OZ je kontrola, ktorú vykonáva autorizovaný inšpektor v súlade so zákonom č. 491/2001 Z.z. o organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a s Nariadením komisie (ES) č. 543/2011 zo 7.júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1234/2007 (podľa článku 230 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 sa odkazy na nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa považujú za odkazy na nariadenie č. 1308/2013 a č. 1306/2013.), pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny. Kontrola sa vykonáva na všetkých stupňoch obchodu, t.j. na vnútornom trhu u pestovateľov, vo veľkoobchode a v maloobchode; pri dovoze a pri vývoze OZ z a do tretích krajín ( mimo EÚ) . ŠVPS SR vedie register obchodníkov s OZ ( vyššie uvedené všetky stupne obchodu), ktorí majú sídlo v Slovenskej republike. Kontrola zhody zahŕňa fyzickú a dokladovú kontrolu, pri ktorej inšpektor posudzuje, či ovocie a zelenina spĺňajú požiadavky stanovené Nariadením Komisie č.543/2011 Viac informácii

Kontrola kvality a zdravotnej neškodnosti vína

Štátna veterinárna a potravinová správa v zmysle § 37 ods. 4 zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve vykonáva kontrolu: vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov. ŠVPS SR vykonáva kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania, balenia a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na uvádzanie na trh u vinárov, obchodníkov, maloobchodníkov a vína dovezeného v spotrebiteľskom balení z tretích krajín, kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na ďalšie spracovanie, vykonáva kontrolu kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti sudového vína, vykonáva kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek .. Viac informácii

Kontrola klasifikácie jatočných tiel

Klasifikácia jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat je spôsob zatrieďovania jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat do príslušných tried kvality podľa ustanovených znakov a charakteristík, ich označenie triedou mäsitosti a pretučnenosti, kontrola úpravy tiel alebo polovíc a preberacej hmotnosti v teplom stave v jatočnej úprave. Hlavným cieľom klasifikácie je dosiahnutie jednotného hodnotenia jatočných tiel v rámci ES za účelom porovnávania cien pri nákupe a predaji ako i pri stanovovaní intervenčnej ceny pri nákupoch jatočných tiel. Výsledok dosiahnutý pri klasifikácii pomáha zároveň chovateľovi určiť spôsob odchovu jatočného zvieraťa pre dosiahnutie čo najlepšieho cenového zhodnotenia na trhu... Viac informácii