Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov EÚ

aktualizované dňa 11.6.2021
Počas prebiehajúcej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ sa zjednodušujú pravidlá aj v rámci Spoločnej organizácie trhu EÚ, takže 21 systémov organizácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami bolo začlenených do jedného  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007  - nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov.

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá spoločnej organizácie trhu s výrobkami v sektoroch: obilniny, ryža, cukor, sušené krmivá, osivá, chmeľ, olivový olej a stolové olivy, ľan a konope, ovocie a zelenina, spracované ovocie a zelenina, banány , víno, živé rastliny a kvety, tabak, hovädzie a teľacie mäso, mlieko a mliečne výrobky, bravčové, ovčie a kozie mäso, vajcia, hydinové mäso a ďalšie produkty .

Ustanovujú sa najmä spoločné pravidlá týkajúce sa spôsobu uvádzania produktov na trh ( obchodné normy), verejných intervencií, súkromného skladovania, referenčných cien, intervenčných cien a odbytu výrobkov nakúpených v rámci verejnej intervencie.
 
ŠVPS SR zabezpečuje na národnej úrovni kontrolu uplatňovania NR 1308/2013 , najmä pravidiel uvádzania produktov na trh  :


Kontrola zhody s obchodnými normami ovocia a zeleniny

Kontrola zhody s obchodnými normami OZ je kontrola, ktorú vykonáva autorizovaný inšpektor v súlade so zákonom č. 491/2001 Z.z. o organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a s Nariadením komisie (ES) č. 543/2011 zo 7.júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1234/2007 (podľa článku 230 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 sa odkazy na nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa považujú za odkazy na nariadenie č. 1308/2013 a č. 1306/2013.), pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny. Kontrola sa vykonáva na všetkých stupňoch obchodu, t.j. na vnútornom trhu u pestovateľov, vo veľkoobchode a v maloobchode; pri dovoze a pri vývoze OZ z a do tretích krajín ( mimo EÚ) . ŠVPS SR vedie register obchodníkov s OZ ( vyššie uvedené všetky stupne obchodu), ktorí majú sídlo v Slovenskej republike. Kontrola zhody zahŕňa fyzickú a dokladovú kontrolu, pri ktorej inšpektor posudzuje, či ovocie a zelenina spĺňajú požiadavky stanovené Nariadením Komisie č.543/2011 Viac informácii >>


Kontrola kvality a zdravotnej neškodnosti vína

Štátna veterinárna a potravinová správa v zmysle § 37 ods. 4 zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve vykonáva kontrolu: vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov. ŠVPS SR vykonáva kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania, balenia a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na uvádzanie na trh u vinárov, obchodníkov, maloobchodníkov a vína dovezeného v spotrebiteľskom balení z tretích krajín, kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na ďalšie spracovanie, vykonáva kontrolu kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti sudového vína, vykonáva kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu (nariadenie (ES)č. 852/2004)... Viac informácii >>


Kontrola klasifikácie jatočných tiel

Klasifikácia jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat je spôsob zatrieďovania jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat do príslušných tried kvality podľa ustanovených znakov a charakteristík, ich označenie triedou mäsitosti a pretučnenosti, kontrola úpravy tiel alebo polovíc a preberacej hmotnosti v teplom stave v jatočnej úprave. Hlavným cieľom klasifikácie je dosiahnutie jednotného hodnotenia jatočných tiel v rámci ES za účelom porovnávania cien pri nákupe a predaji ako i pri stanovovaní intervenčnej ceny pri nákupoch jatočných tiel. Výsledok dosiahnutý pri klasifikácii pomáha zároveň chovateľovi určiť spôsob odchovu jatočného zvieraťa pre dosiahnutie čo najlepšieho cenového zhodnotenia na trhu... Viac informácii >>