Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Kontrola kvality a zdravotnej neškodnosti vína

aktualizované dňa 11.6.2021
Štátna veterinárna a potravinová správa v zmysle § 37 ods. 4 zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve vykonáva kontrolu: vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov

V zmysle vinárskej legislatívy

 1. vinárom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty,
 2. obchodníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá váži, meria, plní, balí, označuje, uchováva, uvádza na trh, ako aj vykonáva ďalšie činnosti, ktoré nemožno považovať za výrobu hrozna, vína alebo vinárskych produktov,
 3. maloobchodníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predáva vinárske produkty konečnému spotrebiteľovi – maloobchodné predajne, predajné stánky, zariadenia verejného stravovania.

Kompetencie ŠVPS SR pri výkone kontroly v zmysle zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve

 1. vykonáva kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania, balenia a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na uvádzanie na trh u vinárov, obchodníkov, maloobchodníkov a vína dovezeného v spotrebiteľskom balení z tretích krajín,
 2. vykonáva kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na ďalšie spracovanie,
 3. vykonáva kontrolu kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti sudového vína,
 4. vykonáva kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu (nariadenie (ES)č. 852/2004)
 5. vykonáva kontrolu skladovania a prepravy vinárskych produktov,
 6. kontroluje vykonávanie činností podľa § 9 ods. 1 písm. a), d), e), ods. 2 a 3,
 7. vykonáva kontrolu dodržiavania špecifikácií vín s chráneným označením pôvodu a vín s chráneným zemepisným označením po ich uvedení na trh,
 8. vykonáva kontrolu vína bez zemepisného označenia, ak je také víno označené odrodou a ročníkom, po jeho uvedení na trh,
 9. ukladá pokuty a sankčné opatrenia podľa tohto zákona,
 10. zasiela kontrolnému ústavu ( ÚKSUP) informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch.


Súvisiace právne predpisy:

 1. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve
 3. Nariadenie Rady ES č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom
 4. Nariadenie komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009 ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov
 5. Nariadenie komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia