Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2022

V roku 2022 bolo analyzovaných 443 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, kravského mlieka, bravčového tuku, detskej a dojčenskej výživy. V 230 vzorkách potravín (51,92 %) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 11 vzoriek (2,48 %) nevyhovujúcich. Žiadne rezíduá pesticídov (hodnoty pod limit kvantifikácie analytických metód – hodnoty pod LOQ) neboli zistené v 213 vzorkách, čo predstavuje 48,08 %.

Krajina pôvodu

Z hľadiska krajiny pôvodu pochádzalo 124 analyzovaných vzoriek z domácej produkcie, 205 vzoriek z krajín EÚ (spolu 329) a 104 z tretích krajín. U 10 vzoriek nebola udaná krajina pôvodu. Najviac analyzovaných vzoriek, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, pochádzalo zo štátov EÚ.

V potravinách slovenského pôvodu v 67,7 % vzoriek nebola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov a v 32,2 % vzoriek bola zistená prítomnosť jedného alebo viacerých druhov rezíduí pesticídov pod stanoveným MRL.

V potravinách domáceho pôvodu boli nálezy rezíduí pesticídov zistené vo vzorkách broskýň, jabĺk, jahôd, čerešní, čučoriedok, hlávkovej kapusty, karfioly, mrkvy, šalátu, zemiakov, obilia (pšenica, jačmeň, ovos) a vo vzorkách vína. Ako nevyhovujúca bola vyhodnotená 1 vzorka ovsa.

Vo vzorkách potravín pôvodom z krajín EÚ v polovici vzoriek potravín (52,6 %) bola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov nad LOQ použitej analytickej metódy, pričom 2 vzorky (0,98 %) boli vyhodnotené ako nevyhovujúce.

Najvyšší počet odobratých a analyzovaných vzoriek zo štátov EÚ pochádzal zo

 • Španielsko: 57
 • Poľsko: 37
 • Taliansko: 23
 • Česká republika: 21
 • Nemecko: 12
 • Maďarsko: 10
 • Holandsko: 10

Vo vzorkách pôvodom z tretích krajín bola zaznamenaná najvyššia frekvencia nálezov rezíduí pesticídov (pod stanovený MRL) 76,9 %. U 6,73 % vzoriek pôvodom z tretích krajín boli stanovené rezíduá pesticídov nad MRL, tieto vzorky boli vyhodnotené ako nevyhovujúce.

Najvyšší počet vzoriek bol odobratý z potravín importovaných z

 • Turecko: 21
 • Juhoafrická republika: 15
 • Egypt: 8
 • Maroko: 8

Multireziduálne nálezy (prítomnosť dvoch alebo viacerých druhov pesticídov v jednej vzorke) v roku 2022 boli zaznamenané u 161 vzoriek, čo je o 47 menej ako v roku 2021. Multireziduálny nález s najvyšším počtom zistených rezíduí pesticídov, až 16 rôznych druhov, bol zistený vo vzorke mandariniek pôvodom z Turecka.

Vyhodnotenie analýz rezíduí pesticídov podľa druhov analyzovaných potravín

Čerstvé alebo mrazené ovocie, čerstvá alebo mrazená zelenina a zemiaky

Tvorili 65.69%% (291 vzoriek) z celkového počtu všetkých, analyzovaných vzoriek. Stanovené MRL boli prekročené vo 8 vzorkách ovocia. Z hľadiska prítomnosti rezíduí pesticídov je problematickejšou komoditou ovocie ako zelenina, nakoľko až v 137 vzorkách ovocia (81.55% zo všetkých vzoriek ovocia) boli zistené rezíduá pesticídov. V zelenine boli zistené nálezy v 52 analyzovaných vzorkách (42.28% zo všetkých vzoriek zeleniny).

Obilie, výrobky z obilia, strukoviny, olejniny a ostatné spracované potraviny

V roku 2022 bolo analyzovaných 88 vzoriek obilia, strukovín, olejnín, čaju, čerstvých byliniek a vína. Nevyhovujúce nálezy boli zistené v 1 vzorke ovsa domáceho pôvodu, 1 vzorke harmančekového čaju pôvodom z Poľska a 1 vzorky fazule pôvodom z Etiópie.

Potraviny živočíšneho pôvodu

Analyzovaných bolo 12 vzoriek bravčového tuku a 12 vzoriek kravského mlieka. V žiadnej z analyzovaných vzoriek sa nezistila prítomnosť rezíduí pesticídov.

Potraviny pre dojčatá a malé deti

Vyšetrených bolo 40 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti, detskej výživy, následnej detskej výživy a potravín pre malé deti na báze obilia. V žiadnej z analyzovaných vzoriek sa nezistila prítomnosť rezíduí pesticídov.

Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, BIO potraviny

V priebehu roku 2022 sme odobrali a analyzovali na prítomnosť rezíduí pesticídov 15 vzoriek potravín organického poľnohospodárstva. Odobraté a analyzované boli bioprodukty domáceho pôvodu ale aj z iných krajín, nakoľko tieto sa nachádzajú na našom trhu vo vyššom podiele ako domáce BIO potraviny. V žiadnej z analyzovaných vzoriek bioproduktov nebola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov nad LOQ aplikovanej analytickej metódy

Nevyhovujúce vzorky za rok 2022

V roku 2022 bolo po započítaní legislatívou predpísanej 50%-nej neistoty merania 11 vzoriek vyhodnotených ako „nevyhovujúcich“:

 1. Mandarinky, pôvod Turecko, prekročená hodnota u pesticídov fenvalerate, namerané množstvo 0,135 mg/kg;
 2. Mandarinky, pôvod JAR, prekročená hodnota u pesticídu propiconazol, namerané množstvo 0,035 mg/kg;
 3. Rumanček –bylinný čaj, pôvod Poľsko, prekročená hodnota u pesticídu chlorpyrifos, namerané množstvo 0,025 mg/kg; 
 4. Hrušky, pôvod Turecko, prekročená hodnota u pesticídov azoxystrobín, namerané množstvo 0,054 mg/kg
 5. Jablká, pôvod Poľsko, prekročená hodnota u pesticídu mepiquat chlorid namerané množstvo 0,13 mg/kg;  (hlásené  do AAC)???
 6. Citróny, pôvod Turecko, prekročená hodnota u pesticídu chlorpyrifos-metyl namerané množstvo 0,081 mg/kg a fenvalerát 0,045 mg/kg; RVPS SN, RASFF 2022.2680
 7. Citróny, pôvod Turecko, prekročená hodnota u pesticídu prochloraz 0,22 mg/kg;
 8. Ovos nahý, pôvod SR, prekročená hodnota u pesticídu chlorpyrifos, namerané množstvo 0,053 mg/kg; 
 9. Pomaranče, pôvod Egypt, prekročená hodnota u pesticídu profenofos, namerané množstvo 0,037 mg/kg;
 10. Jahody mrazené, neudaná krajina pôvodu, prekročená hodnota u pesticídu propamocarb, namerané množstvo 0,071 mg/kg;
 11. Fazuľa škvrnitá, pôvod Etiópia, prekročená hodnota u pesticídu propoxur, namerané množstvo 0,16 mg/kg;

Celá Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2022

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.