Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z pracovného stretnutia o ochrane zvierat a spolupráci medzi rôznymi organizáciami

vzájomná spolupráca

Správa z pracovného stretnutia zástupcov občianskych združení, orgánov veterinárnej správy, Policajného zboru a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dňa 17.5.2023 sa na pozvanie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov konalo pracovné stretnutie zástupcov občianskych združení („Iniciatíva ochrany zvierat“), orgánov veterinárnej správy (Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné a Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky), Policajného zboru (Prezídium Policajného zboru – národná centrála osobitných druhov kriminality, odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove) a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Predmetom stretnutia bola výmena skúseností a hľadanie spoločných cieľov na úseku ochrany zvierat. Predstavitelia všetkých strán na začiatku popísali skúsenosti pri vzájomnej komunikácii a riešení najzávažnejších prípadov identifikovaných na základe vlastnej kontrolnej činnosti orgánov veterinárnej správy alebo na základe podaní občanov alebo občianskych združení.

Po vysvetlení legislatívnych možností všetkých zúčastnených strán došlo k zásadnej dohode na potrebe zlepšenia vzájomnej komunikácii a identifikovali sa oblasti pre zlepšenie súčinnosti a podpory. Napriek uisteniu orgánov veterinárnej správy v tom, že ich úloha je najmä kontrolná, a že primárna úloha policajného zboru tkvie v zabezpečovaní verejného poriadku a dodržiavania legislatívnych požiadaviek, strany sa dohodli na oblastiach, ktoré by bolo vhodné spoločnými zákonnými postupmi zlepšiť alebo zaviesť.

  1. Zlepšenie právnej a odbornej pripravenosti vybraných predstaviteľov občianskych združení, ktorí by primárne zabezpečovali odborne kvalitnú komunikáciu medzi občianskymi združeniami a orgánmi veterinárnej správy alebo policajným zborom.
  2. Zlepšenie osvety vo veci životných podmienok, biologických, fyziologických a etologických potrieb najmä spoločenských zvierat so zameraním najmä na psy v držbe ekonomicky najslabších častiach spoločnosti.
  3. Zlepšenie komunikácie ohľadom dostupnosti ustajňovacích kapacít pre spoločenské zvieratá v ohrození, či už v správe mimovládnych organizácií, alebo v správe štátu či obcí.
  4. Vytvorenie verejnej diskusie so všetkými zainteresovanými stranami pri budúcich úpravách legislatívy v oblasti ochrany zvierat v medziach medzinárodných dohovorov a aktuálnych trendov v EÚ.

Zúčastnené strany sa dohodli, že závažnosť a rozsah diskutovaných tém presiahla časové možnosti stretnutia a prezentovali vôľu v pokračovaní diskusie a z nej vyplývajúcich plánov.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.