Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac apríl 2023

Kontrola potravín

V období od 1.4. do 30.4. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 301 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 104 právnych subjektov a 1 778 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 189 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 650 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 51 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 33 právnych subjektov a 47 prevádzok, nedostatky boli zistené u 25 maloobchodných prevádzok.

Počet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Malé predajne56090055955
Stredné predajne40981565880
Výroba44759821619
Hypermarkety a supermarkety25254343586
Veľkoobchodné sklady1351894193
Distribútori a dopravcovia2230131
Prvovýrobcovia1921021
Internetový predaj9909
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni3303
Ostatné2202
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme2202
Celkový súčet177831121893301
Tabuľka č.1 – Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov.

Najviac nedostatkov pri potravinách bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok, v hygiene skladovania (Tabuľka č.2).

HygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba96350100
Veľkoobchodné sklady(VOS)3400000
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)3605419910506
Distribúcia a preprava0200000
Tabuľka č. 2 – Najčastejšie zistené nedostatky

Vysvetlivky

  • Výroba – Baliareň, Pestovateľská pálenica, Prebaľovanie, Výroba, Výroba Dopekanie
  • VOS – veľkoobchodný sklad Colný sklad, Poľnonákup, Potravinová banka, Veľkoobchodný sklad, VOS OZ, VOS zmiešaný, Verejný sklad
  • MOJ – maloobchodná jednotka – hyper a supermarkety, stredné predajne, malé predajne
  • Hygiena – DDD, evidencia, výskyt škodcov, Hygiena budov, hygiena prevádzkarne, hygiena predaja, hygiena prepravy, hygiena skladovania, hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky, Iné nedostatky, postúpené na príslušný RÚVZ, Nakladanie s odpadom, nevyhovujúca hygiena – iné, osobná hygiena, vybavenosť šatní a sociálnych zariadení.
  • Označenie – klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom, menenie, falšovanie údajov, označenie – nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne.
  • Nedostatky v dokumentácii – v evidencii a vysledovateľnosti, postúpené na príslušný RÚVZ, neohlásenie zásielky, nesúlad s nahlásenou zásielkou – pôvod, neznámy pôvod, neschválený alebo neregistrovaný PPP, registrácia, školenie zamestnancov, vysledovateľnosť, HACCP, SPP a podobné systémy, sanitačný poriadok – evidencia
  • Neplnenie opatrení – neplnenie opatrení, marenie výkonu
  • Nevyhovujúce výrobky – nevhodné na ľudskú spotrebu, nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar – iné, poškodený obal, tovar, zdraviu škodlivé potraviny, nevyhovujúce laboratórne analýzy

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac apríl bolo zaslané jedno hlásenia o nebezpečnom výrobku do RASFF.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
Zistená nepovolená látka chlórpyrifos*pšenicaUkrajina2023.2502

Vysvetlivky

*Chlórpyrifos patrí do skupiny organofosfátových látok používaných v insekticídnych prípravkoch na ochranu rastlín. Okrem toho je používaný proti komárom, muchám, rôznym škodcom v pôde, a ničeniu vodných lariev. Je tiež používaný na ovce a dobytok proti ektoparazitom. V závislosti od dávky a dĺžky expozície sa vyskytujú symptómy akými sú: bolesť hlavy, nejasné videnie, lakrimácia (slzenie očí), nadmerná tvorba slín, závrate, ochabnutie svalov, hnačka a náhle zmeny v rytme srdca. Podobné symptómy môžu byť pozorované pri užití chlórpyrifosu v potrave. Vystavenie vysokej koncentrácii chlórpyrifosu spôsobuje potenie, stratu vnútornej rovnováhy, chvenie svalov, záchvaty, stratu vedomia až smrť. Európska komisia neobnovila schválenie účinných látok chlórpyrifos-metyl ani chlórpyrifos. Podľa zistení EFSA obe spomínané látky môžu byť genotoxické a neuropatogénne.

Zhotovená Fotodokumentácia počas výkonu úradných kontrol

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 50 blokových pokút v celkovej výške 2 340 EUR.
Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 50 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 46 900 €. Najvyššia právoplatná pokuta vo februári predstavovala 5 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 829 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 289 a 413 vzoriek potravín v obchodnej sieti. Z tohto počtu predstavovalo 485 vzoriek potravín slovenského pôvodu, 226 vzoriek potravín pôvodom EÚ, 89 vzoriek potravín pôvodom z tretích krajín a u 29 vzoriek nebola uvedená krajina pôvodu. Ku dnešnému dňu VPÚ laboratóriá ukončili laboratórne analýzy pri 348 vzorkách. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 6 vzoriek potravín, z toho 1 slovenského pôvodu, 4 vzorky potravín pôvodom z iných krajín, u 1 vzorky nebola uvedená krajina pôvodu čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 1,7 % porušenosť.

KomoditaPopis nedostatkov
Clever Škorica mletá, á 30 gpríznaky akostného narušenia pre zmenu pachu – nečistý, cudzí, chemický
Čerstvé vajcia 20 kusovna povrchu vajec prítomné plesne, čo sa potvrdilo aj mykologickým nálezom, v dodanej vzorke na škrupine bola zistená prítomnosť Salmonella Enteritidis
Ananás kúsky v sladkom nálevenedodržanie deklarovanej hmotnosti pevného podielu (pevný podiel bol 335 g, má byť min. 340 g)
Olomoucké tvarôžkyna povrchu prítomnosť bielych a zelených plesní, mykologickým vyšetrením prítomnosť Penicilum sp.
Ovčí hrudkový syr z nepasterizovaného mliekaPrítomnosť listeria monocytogenes
Tabuľka č. 3 – Popis nevyhovujúcich vzoriek
  • Listeria monocytogenes spôsobuje ochorenie, ktoré nazývame listerióza. Na človeka sa prenáša priamo pri styku s chorými zvieratami, najmä pri ošetrovaní, pri pôrodoch. Vstupnou bránou je poranená koža, sliznica, tráviaca a dýchacia sústava. Pri požití kontaminovanej potravy alebo vody sa môže vyvinúť horúčkovité ochorenie podobné týfusu, so zväčšenou slezinou, výražkami a leukopéniou. Niekedy sa môže ochorenie prejaviť ako ťažká hnisavá meningoencefalitída alebo ako nekrotická angína so zdurením podčeľustných uzlín pripominajúcu infekčnú mononukleózu. Pri všetkých prejavoch choroby je rozhodujúci imunitný stav a vek človeka. Najviac sú ohrození starší ľudia, tehotné ženy a ľudia so zníženým imunitným systémom.
  • Mikróby rodu Salmonella patria medzi patogénne mikroorganizmy. Zdrojom nákazy sú predovšetkým potraviny živočíšneho pôvodu, napríklad mäso alebo vajcia. Salmonela sa môže nachádzať i vo všetkých nedostatočne tepelne upravených potravinách. Najväčšie riziko predstavuje mäso, mleté mäso, mäsové výrobky, mäso a výrobky z hydiny, sušené alebo surové vajcia, vaječné výrobky (ako sú majonézy, plnené pekárenská a cukrárenské výrobky, rôzne krémy), zmrzliny (obsahujúce mliečne zložky), plody mora – varené kôrovce a mäkkýše, živé lastúrniky a ulitníky – ako napr. mušle, ustrice, syry, maslo a smotana vyrobená zo surového mlieka alebo mlieka, ktoré bolo ošetrené nižšou teplotou ako je pasterizácia. Salmonelou môžu byť kontaminované aj potraviny neživočíšneho pôvodu určené na priamu spotrebu: naklíčené semená, nakrájané ovocie, nepasterizované ovocné a zeleninové šťavy. Mikrobiologické ohrozenia v potravinách sú hlavným zdrojom alimentárnych ochorení (ochorení z potravín). Potraviny kontaminované salmonelou sú pre zdravie človeka nebezpečné, spôsobujú ochorenie salmonelózu.

Kontrola obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

V mesiaci apríl 2023 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 201 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 48 kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 3 kontroly. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 180 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané 4 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 17 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 336 plodín, z čoho 48 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 3,6 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 263 plodín, z čoho 48 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 8 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 65 HNM, plodiny boli vyhovujúce.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 156 048,23 kg tovaru, z čoho 916,68 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 916,68 kg.

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod180126348916,68
prvovýroba4800
veľkoobchod176500
Spolu201133648916,68
Tabuľka č.4 – Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Celkom bolo hodnotených 55 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 11 plodín hodnotených voči osobitným normám, 40 voči všeobecnej norme a 4 voči EHK OSN normám.

Nevyhovujúce plodiny

Plodina / osobitná normaPočet
citróny1
hrozno stolové4
hrušky1
jablká4
jahody2
mandarínky1
paprika6
pomaranče3
rajčiaky3
šalát hlávkový3
osobitná norma
Plodina / všeobecná normaPočet
ananás1
baklažán1
cibuľa3
červená repa šalátová1
grapefruity1
chren2
kapusta a kel3
limetky1
maliny2
reďkovka1
tekvica1
uhorky1
zázvor1
všeobecná norma

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 4 správne konania začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami Martin, Púchov a Žilina. Boli uložené pokuty vo výške 4 250 €.

Autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami vykonali v rámci kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu 21 kontrol supermarketov a hypermarketov. Pri 8 kontrolách boli zistené porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontrol vykonali inšpektori 188 hodnotení na mieste v celkovom množstve 4 229,48 kg. V 15 prípadoch kontrolované plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste o hmotnosti 557,14 kg. Celkom bolo hodnotených 20 druhov ovocia a zeleniny. Nevyhovujúce plodiny: cibuľa, červená repa šalátová, hrozno stolové, chren, kapusta, limetky, paprika, pomaranče, rajčiaky, šalát, zázvor. Podľa pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich plodín pôvodom z Španielska – 5, Slovenska – 3, Maďarska – 2.

Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 4 kontroly, BILLA s.r.o.- – 4 kontroly, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 4 kontroly. Celkovo bolo najviac plodín hodnotených na mieste v BILLA s.r.o. – 40 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 33 plodín, COOP Jednota, SD – 30 plodín. Najviac kontrol so zistenými nedostatkami bolo v prevádzkach BILLA s.r.o. – 3 predajne, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 3 predajne. Najviac plodín nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených v prevádzkach Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 6 plodín, BILLA s.r.o. – 5 plodín.

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci apríl veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 128 zásielok, čo predstavovalo 220 komodít. V zásielkach boli zistených 12 nezrovnalosti, následne boli uložené blokové pokuty.

počet hliadokpočet kontrolovaných zásielokpočet kontrolovaných komodít podľa druhumnožstvo (tona)počet nezrovnalostímnožstvo s nezrovnalosťami (tona)vrátené zásielkymnožstvo vrátených zásielok (tona)počet zahájených správnych konanípočet pokútsuma
59128220115,201123,06421,410011420
9,38% z celkového počtu zásielok2,66% z celkovej váhy

Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky

KrajinaPočet zásielok (komodít) podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Poľsko (PL)9333,33
Slovensko (SK)10598,57
Česko (ČR)1200
Ostatné200

Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu

 Druh nedostatkuKrajinaPočet% podiel  nedostatku na celkových nedostatkoch
Nevyhovujúca hygienaPoľsko150,00
Slovensko5
Znemožnená vysledovateľnosť Chýbajúca dokumentáciaPoľsko216,67
Nedodržaný teplotný režimSlovensko325,00
Chýbajúce označenieSlovensko18,33

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.