Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac apríl 2024

V  období od 1.4. do 30.4. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 629 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 219 právnych subjektov  a 1 958 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 208 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 894 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 79 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 42 právnych subjektov a 62 prevádzok, pri 24 kontrolách boli zistené nedostatky.

ČinnosťPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Distribútori a dopravcovia3852153
Hypermarkety a supermarkety28261254666
Internetový predaj1211112
Malé predajne59389065955
Ostatné2303
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme2202
Prvovýrobcovia2630030
Stredné predajne46385149900
Veľkoobchodné sklady17427613289
Výroba50168824712
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni7617
Celkový súčet195834212083629
Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označení (Tabuľka č.2).

 ČinnosťHygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba93820302
Veľkoobchodné sklady(VOS)344003111
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)4021005421965
Distribúcia a preprava0000000
Vyhodnotenie úradných kontrol potravín

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac apríl boli zaslané 2 hlásenia o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
neoznačené farbivo žltá SY E110 a ponceau 4R E124Fruits lollipop lízankyČína2024.2830
senzorické zmenyJadrá vlašských orechovUSA2024.3088
Počet RASFF oznámení poslaných v mesiaci apríl 2024

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 199 blokových pokút v celkovej výške 3 100 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 59 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 128 050 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 23 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 916 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 375 a 374 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2024

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 238 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 29 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 214 kontrol, u prvovýrobcov 3 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 21 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 571 plodín, z čoho 69 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 4,4 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 442 plodín, z čoho 67 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov boli posúdené 4 vyhovujúce plodiny, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 125 HNM, z čoho 2 plodiny nevyhoveli požiadavkám noriem.

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod214144267508,36
prvovýroba3400
veľkoobchod21125268,95
Spolu238157169577,31
Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 140 886,49 kg tovaru, z čoho 577,31 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 508,36 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 68,95 kg. Pri dovoze  a vývoze nebola vykonaná kontrola.

Hodnotených bolo spolu 57 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 13 plodín hodnotených voči osobitným normám, 35 voči všeobecnej norme a 9 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 8 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 18 950 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu  24 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bolo 5 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 203 hodnotení na mieste v množstve 6 514,65 kg, v 9 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 4,4 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 89,73 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 29 druhov ovocia a zeleniny. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci apríl veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 117 zásielok, čo predstavovalo 196 komodít.
V zásielkach bolo zistených 15 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

ÚdajHodnotaPercento z celkového počtu zásielokPercento z celkovej váhy
Počet hliadok60
Počet kontrolovaných zásielok117
Počet kontrolovaných komodít podľa druhu196
Množstvo (tona)100,151
Počet nezrovnalostí1512,82
Množstvo s nezrovnalosťami (tona)25,38225,34
Vrátené zásielky0
Množstvo vrátených zásielok (tona)0
Počet zahájených správnych konaní0
Počet pokút12
Suma543
KrajinaPočet komodít podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Rakúsko (AT)3133,33
Slovensko (SK)128118,59
Poľsko (PL)1417,14
Česko (ČR)2114,76
Ostatné2813,57
Maďarsko (HU)200,00
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky apríl 2024
Druh nedostatku% podiel  nedostatku na celkových nedostatkochSlovenskoPoľskoČeskoRakúskoOstatné
Nevyhovujúca hygiena73,3390101
Nedodržaný teplotný režim13,3310010
Znemožnená vysledovateľnosť, Chýbajúca dokumentácia13,3311000
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu apríl 2024

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.