Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac august 2023

V  období od 1.8. do 31.8. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 432 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 280 právnych subjektov  a 1 962 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 192 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 724 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 55 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 44 právnych subjektov a 54 prevádzok, nedostatky boli zistené pri 9 kontrolách v maloobchodných prevádzkach.

ČinnosťPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Distribútori a dopravcovia3762668
Hypermarkety a supermarkety26526558940629
Internetový predaj1514115
Malé predajne67093744981
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme4505
Prvovýrobcovia1081115116
Stredné predajne38770663769
Veľkoobchodné sklady1201728180
Výroba45063825663
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni5606
Celkový súčet196232401923432
Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní (Tabuľka č.2).

 ČinnosťHygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba54131302
Veľkoobchodné sklady(VOS)52200200
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)3747331211593
Distribúcia a preprava000300
Vyhodnotenie úradných kontrol potravín, počet nedostatkov

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac august boli zaslané 3 hlásenia o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
Salmonella EnteritidisKurací stehenný plátokPoľsko2023.5448
Salmonella EnteritidisKurací stehenný plátokPoľsko2023.5453
CiprofloxacínMed lesnýČeská republika2023.5490
Počet RASFF oznámení poslaných v mesiaci august 2023

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 115 blokových pokút v celkovej výške 2 770 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 52 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 168 900 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 35 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 941 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 324 a 469 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac august 2023

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 198 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 176 kontrol, u prvovýrobcov 13 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 9 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 199 plodín, z čoho 39 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 3,3 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 118 plodín, z čoho 39 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 13 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 53 HNM, plodiny vyhoveli požiadavkám noriem.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod176111839271,1
prvovýroba132800
veľkoobchod95300
Spolu198119939271,1
Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 99 629,18 kg tovaru, z čoho 271,1 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 271,1 kg. Pri dovoze  a vývoze nebola vykonaná kontrola.

Hodnotených bolo spolu 54 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 12 plodín hodnotených voči osobitným normám, 37 voči všeobecnej norme a 5 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 3 správne konania začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 4 150 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu  20 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  boli 3 kontroly so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 154 hodnotení na mieste v množstve 8 098,38 kg, v 7 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 4,5 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 53,26 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 32 druhov ovocia a zeleniny. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci jún veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 114 zásielok, čo predstavovalo 197 komodít. V zásielkach bolo zistených 10 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

ÚdajHodnotaPercento z celkového počtu zásielokPercento z celkovej váhy
Počet hliadok57  
Počet kontrolovaných zásielok114  
Počet kontrolovaných komodít podľa druhu197  
Množstvo (tona)92,388  
Počet nezrovnalostí108,77 
Množstvo s nezrovnalosťami (tona)6,138 6,64
Vrátené zásielky1  
Množstvo vrátených zásielok (tona)0,150  
Počet zahájených správnych konaní0  
Počet pokút6  
Suma260  
Druh nedostatku% podiel  nedostatku na celkových nedostatkochSlovenskoPoľskoČeskoOstatné
Nevyhovujúca hygiena40,004000
Znemožnená vysledovateľnosť, Chýbajúca dokumentácia40,000310
Nedodržaný teplotný režim20,000200
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu august 2023
KrajinaPočet komodít podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Poľsko (PL)29517,24
Česko (ČR)1317,69
Slovensko (SK)13742,91
Ostatné1800,00
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky august 2023

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.