Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac február 2023

kontrola potraviny

Kontrola potravín

V období od 01.02.2023 do 28.02.2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3413 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1067 právnych subjektov a 1 776 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 229 kontrolách(Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 1036 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 49 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 30 právnych subjektov a 48 prevádzok, nedostatky boli zistené u 19 maloobchodných prevádzok.

Počet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Stredné predajne496949971046
Malé predajne597980511031
Hypermarkety a supermarkety23050952561
Výroba38952521546
Veľkoobchodné sklady1161625167
Distribútori a dopravcovia1422022
Internetový predaj1412214
Prvovýrobcovia1414014
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni610010
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme2112
Celkový súčet177631842293413
Tabuľka č.1 – Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov.

Najviac nedostatkov pri potravinách rastlinného pôvodu bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok, v hygiene predaja (Tabuľka č.2).

Primárni výrobcovia a pestovatelia- registrovaníVýrobcovia a baliarne-registrovaníVOS*-registrovnýMOJ*-registrovanéMalé množstvá rastlinnéInternetový predaj-Trhové miesta a ambulantný predajDistribúcia a preprava-registrovaná
Počet právnych subjektov1282109741014414
Počet kontrolovaných prevádzkarni13281161 316014414
Celkový počet kontrol14161662 638014422
Celkový počet kontrol s nedostatkami121102000200
Tabuľka č. 2 – Vyhodnotenie úradných kontrol potravín
 Zistené nedostatky  Primárni výrobcovia a pestovatelia- registrovaníVýrobcovia a baliarne-registrovaníVOS*-registrovnýMOJ*-registrovanéMalé množstvá rastlinnéInternetový predaj-Trhové miesta a ambulantný predajDistribúcia a preprava-registrovaná
Hygiena06746870000
Označenie035910100
Nedostatky v dokumentácii286660200
Neplnenie opatrení00030000
Nevyhovujúce výrobky051100000
Predaj po DS/DMT000590000
Tabuľka č. 2 – Vyhodnotenie úradných kontrol potravín

Vysvetlivky:

 • Výroba – Baliareň, Pestovateľská pálenica, Prebaľovanie, Výroba, Výroba Dopekanie
 • VOS – veľkoobchodný sklad Colný sklad, Poľnonákup, Potravinová banka, Veľkoobchodný sklad, VOS OZ, VOS zmiešaný, Verejný sklad
 • MOJ – maloobchodná jednotka – hyper a supermarkety, stredné predajne, malé predajne
 • Hygiena – DDD, evidencia, výskyt škodcov, Hygiena budov, hygiena prevádzkarne, hygiena predaja, hygiena prepravy, hygiena skladovania, hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky, Iné nedostatky, postúpené na príslušný RÚVZ, Nakladanie s odpadom, nevyhovujúca hygiena – iné, osobná hygiena, vybavenosť šatní a sociálnych zariadení.
 • Označenie – klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom, menenie, falšovanie údajov, označenie – nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne.
 • Nedostatky v dokumentácii – v evidencii a vysledovateľnosti, postúpené na príslušný RÚVZ, neohlásenie zásielky, nesúlad s nahlásenou zásielkou – pôvod, neznámy pôvod, neschválený alebo neregistrovaný PPP, registrácia, školenie zamestnancov, vysledovateľnosť, HACCP, SPP a podobné systémy, sanitačný poriadok – evidencia
 • Neplnenie opatrení – neplnenie opatrení, marenie výkonu
 • Nevyhovujúce výrobky – nevhodné na ľudskú spotrebu, nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar – iné, poškodený obal, tovar, zdraviu škodlivé potraviny, nevyhovujúce laboratórne analýzy

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac február boli zaslané 2 hlásenia o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie. Predmetné výrobky spadajú do kompetencie Úradu verejného zdravotníctva.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
nepovolená nová zložka L-alpha-glycerylphosphorylcholinevýživový doplnok BrainMax 2.1 NeuroHacker Manifesto ALPHA UPGRADEČeská republika2023.0732
prítomnosť skladetská cereálna kašaNemecko2023.0942

Zhotovená Fotodokumentácia počas výkonu úradných kontrol

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 62 blokových pokút v celkovej výške 2 420 EUR.
Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 38 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 40 900 €. Najvyššia právoplatná pokuta vo februári predstavovala 5 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 216 vzoriek potravín a surovín vo výrobe a 413 vzoriek potravín v obchodnej sieti. Z tohto počtu predstavovalo 338 vzoriek potravín slovenského pôvodu, 192 vzoriek potravín pôvodom EÚ a 112 vzoriek potravín pôvodom z tretích krajín. Ku koncu februára VPÚ laboratóriá ukončili laboratórne analýzy pri 238 vzorkách. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 4 vzoriek potravín slovenského pôvodu a 1 vzorka potravín pôvodom z tretích krajín, čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,1 % porušenosť.

KomoditaPopis nedostatkov
Spišské párkyNevyhovujúce označenie
Poľovnícka klobásaPrekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu.
Močenské dukátové buchtičky 300g.Nezvýraznenie alergénu „pšeničná múka“ v zložení výrobku na etikete
Domáca klobásaPrekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu a sumy PAU4
Buchty parené slivka 340 g,Neuvedenie kategórie prídavnej látky oxid siričitý-zložky nie sú zoradené v zostupnom poradí    
Tabuľka č. 3 –  Popis nevyhovujúcich vzoriek:

Vysvetlivky:

 • Benzo(a)pyrén je látka zo skupiny polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU), Vyskytuje sa v grilovaných a údených výrobkoch, v tukoch a olejoch, v sušenom ovocí a cereáliách, v tabakovom dyme, vo výfukových splodinách, v dyme z vykurovania objektov, v splodinách z radu priemyselných odborov, elektrární či teplární.

Kontrola obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

V mesiaci február 2023 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 282 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 41 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 258 kontrol, u prvovýrobcov neboli vykonané kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 24 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1814 plodín, z čoho 64 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 3,5 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1671 plodín, z čoho 63 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 24 HNM, z čoho 1 plodina nevyhovela požiadavkám noriem(Tabuľka č.4).

Celkovo prekontrolovali inšpektori 42 749,29 kg tovaru, z čoho 1 533,21 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 1 133,21 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 400,0 kg. Pri dovoze a vývoze neboli vykonané kontroly.

KontrolyKontroly početPosúdenie zhody (HNM) celkomPosúdenie zhody (HNM) nevyhovujúceNevyhovujúci tovar v kg
maloobchod2581671631133,21
prvovýroba0000
veľkoobchod241431400,0
Spolu2821814641533,21
Tabuľka č.4 – Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Celkom bolo hodnotených 58 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 12 plodín hodnotených voči osobitným normám, 35 voči všeobecnej norme a 11 voči EHK OSN normám.

Nevyhovujúce plodiny

Plodina / norma osobitná normaPočetPlodina / norma všeobecná normaPočetPlodina / norma EHK OSN normaPočet
citróny2ananás2uhorky1
hrozno stolové8banány žlté1  
hrušky1brokolica1  
jablká5cesnak5  
kivi2cibuľa1  
mandarínky1fazuľka1  
paprika3granátové jablko1  
pomaranče4chren1  
rajčiaky4kapusta hlávková2  
šalát hlávkový1maliny1  
  mango1  
  melón cukrový1  
  mrkva3  
  papája1  
  petržlen6  
  uhorky3  
  zázvor1  

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 2 správne konania začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami Zvolen a Žilina. Boli uložené pokuty vo výške 2 000 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami spolu 24 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol bolo 6 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 197 hodnotení na mieste v celkovom množstve 7 220,74 kg, v 10 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 5,1 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 46,94 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 41 druhov ovocia a zeleniny. Nevyhovujúce plodiny : Ananás, citróny, fazuľka, hrozno stolové, jablká, maliny, mrkva.

 • Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 5 kontrol, TESCO STORES SR, a.s. – 5 kontrol, BILLA s.r.o. – 4 kontroly.
 • Najviac plodín bolo hodnotených na mieste v BILLA s.r.o. – 50 plodín, TESCO STORES SR, a.s. – 41 plodín, COOP Jednota, SD – 36 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 18 plodín.
 • Najviac kontrol so zistenými nedostatkami bolo v prevádzkach TESCO STORES SR, a.s. – 3 predajne.
 • Najviac plodín nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených v prevádzkach COOP Jednota, SD – 4 plodiny, TESCO STORES SR, a.s. – 3 plodiny.

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci február veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 97 zásielok, čo predstavovalo 185 komodít. V zásielkach boli zistené 4 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky

KrajinaPočet zásielok (komodít) podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Poľsko (PL)7342,86
Slovensko (SK)8411,19
Česko (ČR)500
Ostatné100
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky

Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu

Druh nedostatkuKrajinaPočet% podiel  nedostatku na celkových nedostatkoch
Nevyhovujúca hygienaPoľsko375,00
Slovensko0
Česko0
Maďarsko0
Ostatné0
Znemožnená vysledovateľnosť Chýbajúca dokumentáciaPoľsko3100,00

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.