Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac február 2024

V  období od 1.2. do 29.2. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 552 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 186 právnych subjektov  a 1 903 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 216 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 828 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 65 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 31 právnych subjektov a 52 prevádzok, nedostatky boli zistené u 22 maloobchodných prevádzok.

ČinnosťPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Distribútori a dopravcovia3554054
Hypermarkety a supermarkety23848847535
Internetový predaj1613316
Malé predajne6591052601112
Ostatné5415
Prvovýrobcovia7617
Stredné predajne47289570965
Veľkoobchodné sklady1161728180
Výroba47664026666
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni912012
Celkový súčet190333362163552
Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní (Tabuľka č.2).

 ČinnosťHygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba27442004
Veľkoobchodné sklady(VOS)35043002
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)489863031257
Distribúcia a preprava0000000
Vyhodnotenie úradných kontrol potravín, počet nedostatkov

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac február nebolo zaslané hlásenie o nebezpečnom výrobku do RASFF.

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 217 blokových pokút v celkovej výške 2 840 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 58 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 91 000 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 8 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 562 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 236 a 261 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac február 2024

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 239 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 18 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 224 kontrol, u prvovýrobcov 4 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 11 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 525 plodín, z čoho 39 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 2,6 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 433 plodín, z čoho 39 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 35 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 57 HNM vyhovujúcich plodín.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod224143339299,12
prvovýroba43500
veľkoobchod115700
Spolu239152539299,12
Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 181 193,98 kg tovaru, z čoho 299,12 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 299,12 kg. Pri dovoze boli vykonané 2 kontroly.

Hodnotených bolo spolu 57 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 12 plodín hodnotených voči osobitným normám, 40 voči všeobecnej norme a 5 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 6 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 8 000 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu  23 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bolo 6 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 185 hodnotení na mieste v množstve 4 610,88 kg, v 21 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 11,4 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 196,64 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 43 druhov ovocia a zeleniny. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci február inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 134 zásielok, čo predstavovalo 234 komodít.
V zásielkach bolo zistených 12 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

ÚdajHodnotaPercento z celkového počtu zásielokPercento z celkovej váhy
Počet hliadok58
Počet kontrolovaných zásielok134
Počet kontrolovaných komodít podľa druhu234
Množstvo (tona)437,888
Počet nezrovnalostí128,95
Množstvo s nezrovnalosťami (tona)9,5552,18
Vrátené zásielky0
Množstvo vrátených zásielok (tona)0
Počet zahájených správnych konaní0
Počet pokút10
Suma440
KrajinaPočet komodít podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Poľsko (PL)151 6,66
Slovensko (SK)16095,63
Česko (ČR)2713,70
Ostatné2713,70
Rakúsko (AT)400,00
Maďarsko (HU)100,00
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky február 2024
Druh nedostatku% podiel  nedostatku na celkových nedostatkochSlovenskoPoľskoČeskoOstatné
Nevyhovujúca hygiena1009111
Znemožnená vysledovateľnosť, chýbajúca dokumentácia00000
Nedodržaný teplotný režim00000
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu február 2024

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.