Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac január 2023

kontrola potraviny 2023

Kontrola potravín

V období od 1.1. do 31.1. 2023 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) 2 179 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Pri 124 kontrolách boli zistené nedostatky. Z uvedeného počtu bolo zistených 415 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 773 právnych subjektov a 1 219 prevádzok.

Počet kontrolovaných prevádzokPočet kontrolPočet kontrol s nedostatkom
12192179124

Z celkového počtu kontrol 2 179 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných v malých predajniach 758 (34,8 %), potom nasledujú stredné predajne 624 (28,6 %) a výrobcovia 361 kontrol (16,6 %).

Vykonaných bolo 29 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 12 kontrolách boli zistené nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 24 právnych subjektov a 29 prevádzok, nedostatky boli zistené na 12 maloobchodných prevádzkach. Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok, v hygiene skladovania.

Priebežné výsledky úradných kontrol ŠVPS SR ukazujú, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov najčastejšie nedodržiavajú hygienu budov a prevádzok zo všetkých zistených nedostatkov.

Typ nedostatkuPočet prevádzok s nedostatkamiPočet kontrol s nedostatkom  Počet nedostatkov celkom
Hygiena budov, hygiena prevádzkarne242485
Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky353568
Označenie – nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne292965
po DS/DMT161656
Hygiena skladovania141432

Zhotovená Fotodokumentácia počas výkonu úradných kontrol

Najčastejšie pri úradných kontrolách boli vyššie uvedené nedostatky zisťované v právnych subjektoch a prevádzok v danej činnosti.

ČinnosťPočet prevádzok s nedostatkom  Počet  kontrol s nedostatkom
Stredné predajne5353
Malé predajne3535
Hypermarkety a supermarkety2323
Výroba44
Malé predajne – DM, hračky, elektr33
Veľkoobchodný sklad22
Výroba – Dopekanie11
Baliareň – Balenie11
Malá predajňa – Stánkový predaj (okrem trhového miesta)11
Internetový predaj11

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové pokuty v celkovej výške 1 260 EUR.

Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Právoplatné rozhodnutia

V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 50 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. Pokuty boli uložené vo výške 96 200 €. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 12 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 118 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dňu ukončené analýzy u 59 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovela 1 vzorka, čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje1,7 % porušenosť.

Popis nevyhovujúcej vzorky:

KomoditaPopis nedostatkov
Hruškovica 100% ovocný destilátprekročená odchýlka uvedeného obsahu alkoholu 45% , nameraný stav 43,2%  

Prehľad o počte odobratých vzoriek vo výrobe, v obchodnej sieti a odobratých vzoriek pôvodom z 3. krajín

VyhovujúceNevyhovujúceSpolu
Výroba48149
Obchodná sieť69069
SPOLU uvedené vzorky1171118

Vysvetlivky:

  • Výroba – baliarne, malé množstvá, primárni výrobcovia, výroba, spoločné stravovanie, ostatné
  • Obchodná sieť – doprava, dovoz, maloobchodné predajne, veľkoobchodné sklady, predajne výrobcu, internetový predaj

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac január boli zaslané 2 hlásenia o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie.

nálezvýrobokkrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
aflatoxínysušené figyTurecko2023.0420
nepovolené použitie rastlinných vlákienkelímokPoľsko2023.0559

Kontrola obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

V mesiaci január 2023 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 219 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 31 kontrolách boli zistené nedostatky. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly.

V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 194 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané 4 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 21 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 395 plodín, z čoho 58 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 4,2 % nevyhovujúceho tovaru.

V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 303 plodín, z čoho 56 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 6 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 86 HNM, z čoho 2 plodiny nevyhoveli požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 317 399,04 kg tovaru, z čoho 444.92 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 424,92. kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 20,0 kg.

KontrolyKontroly početPosúdenie zhody (HNM) celkomPosúdenie zhody (HNM) nevyhovujúceNevyhovujúci tovar v kg
maloobchod194130356424,92
prvovýroba4600
veľkoobchod2186220,0
Spolu219139558444,92

Celkom bolo hodnotených 56 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 12 plodín hodnotených voči osobitným normám, 38 voči všeobecnej norme a 6 voči EHK OSN normám.

Celkom bolo hodnotených 56 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 12 plodín hodnotených voči osobitným normám, 38 voči všeobecnej norme a 6 voči EHK OSN normám.

Nevyhovujúce plodiny,

Plodina / osobitná normaPočet
hrozno stolové7
paprika3
pomaranče2
mandarínky2
rajčiaky2
jablká3
citróny2
šalát hlávkový1
jahody1
osobitná norma
Plodina / všeobecná normaPočet
cibuľa7
mrkva4
petržlen4
čučoriedky3
uhorky3
avokádo2
karfiol2
chren2
cesnak2
kapusta, kel2
zeler stopkatý1
zázvor1
brokolica1
melón cukrový1
slivky 
všeobecná norma

Pri dovoze bola vykonaná 1 kontrola, pri vývoze inšpektori vykonali 4 kontroly.

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 3 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške 3 800 €.

Právoplatné rozhodnutia

RVPSPočet €
Trebišov2800
Žilina13000
Spolu33800

Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase kvalita Ovocia a zeleniny

V mesiaci január 2023 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami v rámci tematických kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu 17 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol bola 1 kontrola so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 157 hodnotení na mieste v celkovom množstve 4 189,9 kg, v 5 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 3,2 % nevyhovujúcich plodín a to predstavuje spolu 63,4 kg ovocia a zeleniny Celkom bolo hodnotených … druhov ovocia a zeleniny. Nevyhovujúce plodiny : Ringloty, cibuľa, pomaranče, mrkva, melón cukrový.

Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 4 kontroly, Kaufland Slovenská republika v.o.s. – 3 kontroly, TESCO STORES SR, a.s. – 3 kontroly. Celkovo bolo najviac plodín hodnotených na mieste v Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 40 plodín, TESCO STORES SR, a.s. – 40 plodín, Kaufland Slovenská republika v.o.s. – 23 plodín.

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

  • v mesiaci január veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 115 zásielok, čo predstavovalo 172 komodít
  • v zásielkach bolo zistených 10 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty
počet hliadokpočet kontrolovaných zásielokpočet kontrolovaných komodít podľa druhumnožstvo (tona)počet nezrovnalostímnožstvo s nezrovnalosťami (tona)vrátené zásielkymnožstvo vrátených zásielok (tona)počet zahájených správnych konanípočet pokútsuma
59115172140,44104,39921,31509345
8,69% z celkového počtu zásielok3,13% z celkovej váhy     

Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky

KrajinaPočet zásielok (komodít) podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Poľsko (PL)10220,00
Slovensko (SK)9788,25
Česko (ČR)400
Ostatné400

Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu

Druh nedostatkuKrajinaPočet% podiel nedostatku na celkových nedostatkoch
Nevyhovujúca hygienaSlovensko880
Znemožnená vysledovateľnosť Chýbajúca dokumentáciaPoľsko220

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.