Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac január 2024

V  období od 1.1. do 31.1. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 2 174 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 793 právnych subjektov  a 1 229 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 144 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 547 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 52 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 28 právnych subjektov a 40 prevádzok, nedostatky boli zistené u 17 maloobchodných prevádzok.

ČinnosťPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Distribútori a dopravcovia1415217
Hypermarkety a supermarkety12828025305
Internetový predaj1414115
Malé predajne43668137718
Ostatné3123
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme4606
Prvovýrobcovia6617
Stredné predajne32656258620
Veľkoobchodné sklady811027109
Výroba27036310373
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni1011
Celkový súčet122920301442174
Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní (Tabuľka č.2).

 ČinnosťHygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba92230121
Veľkoobchodné sklady(VOS)7100102
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)25790376522
Distribúcia a preprava0000000
Vyhodnotenie úradných kontrol potravín, počet nedostatkov

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac január bolo zaslaných 5 hlásení o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
Prekročené farbivo žltá SY (E110)Nerds Candy rainbow-mini cukrárske dražéUSA2024.0154
Zeler neoznačenýSolčanka zeleninové ochucovadloSlovensko2024.0164
Senzorické zmenyVlašské orechy v škrupineUSA2024.0475
Prítomnosť cudzieho predmetuCroissant šunka-syrSlovensko2024.0595
Acetamiprid nadlimitBasmati ryžaPakistan2024.0655
Počet RASFF oznámení poslaných v mesiaci január 2024

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 41 blokových pokút v celkovej výške 2 300 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 38 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 114 970 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 45 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 115 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 49 a 56 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac január 2024

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 172 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 15 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 153 kontrol, u prvovýrobcov neboli vykonané kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 19 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 061 plodín, z čoho 26 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 2,6 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 011 plodín, z čoho 26 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 50 HNM, plodiny vyhoveli požiadavkám noriem.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod153101126187,12
prvovýroba0000
veľkoobchod195000
Spolu172106126187,12
Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 281 119,62 kg tovaru, z čoho 187,12 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 187,12 kg. Pri dovoze  boli vykonané 3 kontroly a pri vývoze bolo vykonaných 5 kontrol.

Hodnotených bolo spolu 50 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 13 plodín hodnotených voči osobitným normám, 31 voči všeobecnej norme a 6 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 5 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 7 050 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu 16 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bola 1 kontrola so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 116 hodnotení na mieste v množstve 2 886,45 kg, v 1 prípade plodina nevyhovela hodnoteniu na mieste, čo je 0,9 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 3,5 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 29 druhov ovocia a zeleniny. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci január veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 118 zásielok, čo predstavovalo 229 komodít.
V zásielkach bolo zistených 13 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

ÚdajHodnotaPercento z celkového počtu zásielokPercento z celkovej váhy
Počet hliadok59
Počet kontrolovaných zásielok118
Počet kontrolovaných komodít podľa druhu229
Množstvo (tona)70,297
Počet nezrovnalostí1311,01
Množstvo s nezrovnalosťami (tona)2,33,27
Vrátené zásielky0
Množstvo vrátených zásielok (tona)0
Počet zahájených správnych konaní0
Počet pokút9
Suma390
KrajinaPočet komodít podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Poľsko (PL)21314,28
Česko (ČR)17211,76
Slovensko (SK)15874,43
Ostatné3013,33
Rakúsko (AT)200,00
Maďarsko (HU)100,00
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky
Druh nedostatku% podiel  nedostatku na celkových nedostatkochSlovenskoPoľskoČeskoOstatné
Nedodržaný teplotný režim15,391010
Nevyhovujúca hygiena61,545111
Znemožnená vysledovateľnosť, Chýbajúca dokumentácia23,071200
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.