Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac jún 2023

RVPS TV - Nevyhovujúce uskladnenie tovaru v sklade priamo na podlahe, spoločné uskladnenie nápojov a zemiakov.

V  období od 1.6. do 30.6. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 983 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 496 právnych subjektov  a 2 214 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 179 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 812 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 58 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 42 právnych subjektov a 58 prevádzok, nedostatky boli zistené u 15 maloobchodných prevádzok.

ČinnosťPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Distribútori a dopravcovia5186187
Hypermarkety a supermarkety26960439643
Internetový predaj108210
Malé predajne6721046461092
Ostatné5505
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme911011
Prvovýrobcovia991133116
Stredné predajne45284957906
Veľkoobchodné sklady1522228230
Výroba60485421875
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni6628
Celkový súčet221438041793983
Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní (Tabuľka č.2).

 ČinnosťHygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba821150100
Veľkoobchodné sklady(VOS)17310000
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)3388399491124
Distribúcia a preprava0020000
Vyhodnotenie úradných kontrol potravín

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac jún bolo zaslané 1 hlásenie o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
Nepovolené látky L-Citrulín DL malát, kreatín etyl ester, tri-kreatín malátREGEL gél- výživový doplnokČeská republika2023.4290
Počet RASFF oznámení poslaných v mesiaci jún 2023

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 262 blokových pokút v celkovej výške 3 204 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 71 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 85 500 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 11 200 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 167 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 475 a 543 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac jún 2023

V mesiaci jún 2023 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 211 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 35 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 277 kontrol, u prvovýrobcov 20 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 16 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 268 plodín, z čoho 69 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 5,4 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 125 plodín, z čoho 67 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 44 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 99 HNM, z čoho 2 plodiny nevyhoveli požiadavkám noriem.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod277112567552,7
prvovýroba204400
veľkoobchod169928,3
Spolu211126869561,0
Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 277 895,28 kg tovaru, z čoho 561,0 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 552,7 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 8,3 kg. Pri dovoze  a vývoze nebola vykonaná kontrola.

Hodnotených bolo spolu 56 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 12 plodín hodnotených voči osobitným normám, 35 voči všeobecnej norme a 9 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 5 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 4 350 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu  24 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bolo 8 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 187 hodnotení na mieste v množstve 5 415,26 kg, v 17 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 9,1 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 233,96 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 34 druhov ovocia a zeleniny. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci jún veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 128 zásielok, čo predstavovalo 243 komodít.
V zásielkach bolo zistených 6 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

ÚdajHodnotaPercento z celkového počtu zásielokPercento z celkovej váhy
Počet hliadok63
Počet kontrolovaných zásielok128
Počet kontrolovaných komodít podľa druhu243
Množstvo (tona)122,869
Počet nezrovnalostí64,68 
Množstvo s nezrovnalosťami (tona)0,6240,50
Vrátené zásielky1
Množstvo vrátených zásielok (tona)0,011
Počet zahájených správnych konaní1
Počet pokút4
Suma140
KrajinaPočet komodít podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Česko (ČR)2500,00
Ostatné3100,00
Slovensko (SK)16663,61
Poľsko (PL)2100,00
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky jún 2023
Druh nedostatku% podiel  nedostatku na celkových nedostatkochSlovenskoPoľskoČeskoMaďarskoOstatné
Nedodržaný teplotný režim50,003 
Nevyhovujúca hygiena33,332 
Znemožnená vysledovateľnosť, Chýbajúca dokumentácia16,661 
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu jún 2023

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.