Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac máj 2023

V priestore predajne sa na prepravných vozíkoch a vrchných policiach regálov nad nealkoholickými nápojmi nachádzali prepravky s nebalenými pekárenskými výrobkami, ktoré neboli prekryté a teda neboli nijakým spôsobom chránené pred možnou kontamináciou

V  období od 1.5. do 31.5. 2023vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 978úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 374 právnych subjektov  a 2 196 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 216 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 807 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 57 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 38 právnych subjektov a 56 prevádzok, nedostatky boli zistené u 19maloobchodných prevádzok.

Počet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Malé predajne6501015661081
Výroba59585026876
Stredné predajne49889771968
Hypermarkety a supermarkety29862244666
Veľkoobchodné sklady1602295234
Prvovýrobcovia4952254
Distribútori a dopravcovia4153255
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni1623023
Internetový predaj1010010
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme1010010
Ostatné1101
Celkový súčet219637622163978
Tabuľka č.1 – Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok, v predaji po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti (Tabuľka č.2).

HygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMT
Výroba10417022
Veľkoobchodné sklady(VOS)1001010
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)3648446161385
Distribúcia a preprava010001
Tabuľka č. 2 – Vyhodnotenie úradných kontrol potravín

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac máj boli zaslané 3 hlásenia o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
alergén horčica neuvedený v zložení výrobkuHerkules salámaČeská republika2023.2958
Salmonella derbyBravčové mäso mleté a Bravčové klobásové mäsoČeská republika2023.2993
Prekročené množstvo histamínuSteaky z tuniaka mrazenéVietnam2023.3220

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 62 blokových pokút v celkovej výške 3 280 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 55 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 72 650 €. Najvyššia právoplatná pokuta vo februári predstavovala 15 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 007 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 425 a 463 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac máj 2023

V mesiaci máj 2023 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 194 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 26 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 167 kontrol, u prvovýrobcov 9 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 18 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 199 plodín, z čoho 61 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 5,1 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 077 plodín, z čoho 52 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 23 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 99 HNM, z čoho 9 plodín nevyhovelo požiadavkám noriem.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod167107752505,45
prvovýroba92300
veľkoobchod1899917631,12
Spolu19411996118136,56

Celkovo prekontrolovali inšpektori 136 059,3 kg tovaru, z čoho 18 136,56 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 505,45 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 17 631,12 kg. Pri dovoze  bola vykonaná 1 kontrola.

Celkom bolo hodnotených 54 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 12 plodín hodnotených voči osobitným normám, 38 voči všeobecnej norme a 4 voči EHK OSN normám.

Plodina / osobitná normaPočet
broskyne1
hrozno stolové6
hrušky1
jablká2
jahody5
mandarínky2
paprika5
rajčiaky4
šalát hlávkový4
Plodina / všeobecná normaPočet
avokádo1
banány žlté3
brokolica1
cesnak2
cibuľa3
cuketa1
grapefruity1
hrášok1
kapusta, kel3
kapusta čínska1
karfiol2
maliny1
mango1
mrkva1
petržlen1
špargľa4
uhorky2
zeler buľvový1
Plodina / EHK OSN normaPočet
špargľa1

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 5 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 8 400 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu  21 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bolo 5 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 173 hodnotení na mieste, v 14 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 8,0 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 214,95 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 35 druhov ovocia a zeleniny. Nevyhovujúce plodiny: cesnak, grapefruity, hrozno stolové, hrušky jablká, kel hlávkový, mandarínky, paprika, špargľa. 

Najviac predajní bolo celkovo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 9 kontrol, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 5 kontrol, TESCO STORES SR, a.s. – 3 kontroly. Celkovo bolo najviac plodín hodnotených na mieste v COOP Jednota, SD – 73 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 45 plodín, TESCO STORES SR, a.s. – 25 plodín. Najviac plodín nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených v prevádzkach Kaufland Slovenská republika v.o.s. – 7 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s.  – 6 plodín. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci máj veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 137 zásielok, čo predstavovalo 296 komodít. V zásielkach bolo zistených 18 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty

počet hliadokpočet kontrolovaných zásielokpočet kontrolovaných komodít podľa druhumnožstvo (tona)počet nezrovnalostímnožstvo s nezrovnalosťami (tona)vrátené zásielkymnožstvo vrátených zásielok (tona)počet zahájených správnych konanípočet pokútsuma
62137296161,790186,72021,500310440
13,14% z celkového počtu zásielok4,15% z celkovej váhy  
krajinapočet zásielok (komodít) podľa krajiny nakládkypočet nezrovnalostí%
Poľsko (PL)15533,33
Slovensko (SK)1111311,71
Česko (ČR)1000
Ostatné100
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky
Druh nedostatku% podiel  nedostatku na celkových nedostatkochSlovenskoPoľskoČeskoMaďarskoOstatné
Nevyhovujúca hygiena44,00%62
Znemožnená vysledovateľnosť Chýbajúca dokumentácia16,67%12
Nedodržaný teplotný režim22,22%31
Chýbajúce označenie
Iné16,67%21
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.