Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac marec 2023

ÚK 01.03.2023 - Nedodržaný teplotný režim pri predaji hlbokozmrazených potravín.

Kontrola potravín

V období od 1.3.2023 do 31.3.2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 4 842 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 330 právnych subjektov a 2 259 prevádzok. Pri 238 úradných kontrolách bolo zistených 790 nedostatkov (Tabuľka č.1). Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 51 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 32 právnych subjektov a 50 prevádzok, nedostatky boli zistené u 21 maloobchodných prevádzok.

Počet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Stredné predajne5811339801419
Malé predajne6741282691351
Hypermarkety a supermarkety34487555930
Výroba56779725822
Veľkoobchodné sklady1312016207
Distribútori a dopravcovia3547249
Prvovýrobcovia2627128
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni1215015
Internetový predaj1313013
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme5505
Ostatné3303
Celkový súčet225946042384842
Tabuľka č.1 – Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov.

Najviac nedostatkov pri potravinách rastlinného pôvodu bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok, v hygiene predaja (Tabuľka č.2).

Primárni výrobcovia a pestovateliaVýrobcovia a baliarneVOS*MOJ*Malé množstvá rastlinnéInternetový predajTrhové miesta a ambulantný predajDistribúcia a preprava
Počet právnych subjektov234621258143131326
Počet kontrolovaných prevádzkarni235061341 5703131326
Celkový počet kontrol246792103 6583131338
Celkový počet kontrol s nedostatkami12762010012
Tabuľka č. 2 – Vyhodnotenie úradných kontrol potravín
Zistené nedostatkyPrimárni výrobcovia a pestovateliaVýrobcovia a baliarneVOS*MOJ*Malé množstvá rastlinnéInternetový predajTrhové miesta a ambulantný predajDistribúcia a preprava
Hygiena056154860011
Označenie062610000
Nedostatky v dokumentácii1100710001
Neplnenie opatrení00020000
Nevyhovujúce výrobky051400002
Predaj po DS/DMT0001020000
Tabuľka č. 2 – Vyhodnotenie úradných kontrol potravín

Vysvetlivky

 • Výroba – Baliareň, Pestovateľská pálenica, Prebaľovanie, Výroba, Výroba Dopekanie
 • VOS – veľkoobchodný sklad Colný sklad, Poľnonákup, Potravinová banka, Veľkoobchodný sklad, VOS OZ, VOS zmiešaný, Verejný sklad
 • MOJ – maloobchodná jednotka – hyper a supermarkety, stredné predajne, malé predajne
 • Hygiena – DDD, evidencia, výskyt škodcov, Hygiena budov, hygiena prevádzkarne, hygiena predaja, hygiena prepravy, hygiena skladovania, hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky, Iné nedostatky, postúpené na príslušný RÚVZ, Nakladanie s odpadom, nevyhovujúca hygiena – iné, osobná hygiena, vybavenosť šatní a sociálnych zariadení.
 • Označenie – klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom, menenie, falšovanie údajov, označenie – nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne.
 • Nedostatky v dokumentácii – v evidencii a vysledovateľnosti, postúpené na príslušný RÚVZ, neohlásenie zásielky, nesúlad s nahlásenou zásielkou – pôvod, neznámy pôvod, neschválený alebo neregistrovaný PPP, registrácia, školenie zamestnancov, vysledovateľnosť, HACCP, SPP a podobné systémy, sanitačný poriadok – evidencia
 • Neplnenie opatrení – neplnenie opatrení, marenie výkonu
 • Nevyhovujúce výrobky – nevhodné na ľudskú spotrebu, nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar – iné, poškodený obal, tovar, zdraviu škodlivé potraviny, nevyhovujúce laboratórne analýzy

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Boli zaslané 2 hlásenia o nebezpečnom výrobku do RASFF. Predmetné výrobky spadajú do kompetencie orgánov ŠVP SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
Nadlimitné množstvo kadmiafazuľa škvrnitáČína2023.1672
Nepovolená nová potravina 5-HTP (5-hydroxytryptophan)výživový doplnok Swanson 5-httpUSA2023.1599

Zhotovená Fotodokumentácia počas výkonu úradných kontrol

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 48 blokových pokút v celkovej výške 2 350 EUR. Závažnejšie nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 84 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 122 200 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 9 000 EUR

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 285 vzoriek potravín a surovín, 472 vzoriek vo výrobe a 713 vzoriek potravín v obchodnej sieti. Z tohto počtu predstavovalo 776 vzoriek potravín slovenského pôvodu, 372 vzoriek potravín pôvodom EÚ, 132 vzoriek potravín pôvodom z tretích krajín a 5 vzoriek nemalo uvedenú krajinu pôvodu. Veterinárne a potravinové ústavy ukončili laboratórne analýzy pri 733 vzorkách. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 19 vzoriek potravín, z toho 15 slovenského pôvodu, 2 pôvodom z EÚ a 2 vzorky potravín pôvodom z tretích krajín, čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,6 % porušenosť.

KomoditaPopis nedostatkov
HERKULES saláma vcelkuzistená prítomnosť alergénu horčica, ktorá nebola uvedená v označení
Šampiňóny krájané v slanom nál., sterilizované hubyuvedenie spotrebiteľa do omylu nedodržaním deklarovanej hmotnosti pevného podielu
Pivo výčapné 10% svetlé 0,5 l, obsah alkoholu 4,1% obj.počet kvasiniek nad stanovený limit, vo vzorkách prítomné nečistoty, chuť a vôňa zmenená, nepríjemná, kvasničná, štipľavá
Svetlý ležiak 11% nepasterizované nefiltrované 0,5lnevyhovuje percento extraktu v pôvodnej mladine
Svetlý ležiak 12% nepasterizované  nefiltrované 0,5 lzistené množstvo alkoholu nesúhlasí s deklarovaný množstvom alkoholu na obale, nie je v súlade farba a extrakt v pôvodnej mladine
Parížsky šalát 140gzistená prítomnosť sladidla sacharín vo výrobku, ktoré nebolo označené v zložení výrobku
Medové pláty, cukrársky výrobokprekročenie najvyššieho množstva kyseliny sorbovej
Pšenica Silo 61prekročený obsah chlorpyrifosu
Dutá figúrka z mliečnej čokolády 75gna obale je deklarovaná celková kakaová sušina min.35%, vo vzorke zistená hodnota 30,3%
Ryžové chlebíčky s polevou kakaovouzistená prítomnosť celkového mliečneho alergénu v množstve viac ako 25,00 mg/kg , čo je nad najvyšší štandard kalibračnej krivky
Bravčové plece bez kostinevyhovujúce senzorické znaky
Punčový rezzistené farbivá  E110, E 124, ktoré nie sú v označení a E 122, E 129 neboli prítomné
Paprika červená – KÁPIApre prekročenie maximálnej hodnoty obsahu kadmia vo vzorke – nameraná hodnota: 0,054 mg/kg, maximálny povolený limit: 0,02 mg/kg
Tabuľka č. 3 –  Popis vybraných nevyhovujúcich vzoriek

Vysvetlivky

 • Mladina je základný medziprodukt pri výrobe piva pred skvasením. Obsah extraktu v pôvodnej mladine sa vyjadruje percentami. Tento extrakt obsahuje množstvo rozpustených cukrov v mladine pred kvasením.
 • Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín sú zvyšky účinných látok prítomných v rastlinách alebo na rastlinách alebo ich produktoch alebo v životnom prostredí vznikajúce pri používaní prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich metabolitov a produktov vznikajúcich pri ich rozklade alebo ich reakcii. Výrobcovia a pestovatelia majú používať prostriedky na ochranu rastlín podľa princípov správnej poľnohospodárskej praxe v súlade zo zásadou „tak málo ako je len možné, ale toľko, koľko je len nevyhnutné“. Na vyjadrenie najvyššieho prípustného množstva rezíduí prípravkov na ochranu rastlín v plodinách a potravinách sa používa maximálny limit rezíduí (MRL), ktorý predstavuje toxikologicky tolerovateľné množstvo prípravkov na ochranu rastlín v nich podľa správnej agrotechnickej praxe; vyjadruje sa v mg/kg jedlej časti produktu alebo potraviny. Pri ich určení sa aplikujú bezpečnostné faktory, ženy a dojčiace matky. Niekedy sa ako MRL určuje najnižšia analyticky zistiteľná koncentrácia. Maximálne reziduálne limity sú stanovené oveľa nižšie ako sú bezpečnostné limity. Aj tieto nízke dávky nesmieme podceňovať, pretože sa s niektorými potravinami dostávajú do organizmu počas celého roka i keď v minimálnych množstvách.
 • Kontaminanty sú endogénne látky alebo sekundárne cudzorodé látky, ktoré vznikajú v potravinách pôsobením fyzikálnych, chemických, biochemických alebo biologických faktorov ako dôsledok výroby vrátane postupov uskutočnených v rámci pestovania a zberu plodín, chovu dobytka a veterinárneho lekárstva alebo vzájomným pôsobením zložiek potravín alebo potravín a predmetov prichádzajúcich s nimi do styku počas ich výroby, spracovania a umiestnenia na trh. Kontaminanty sa do potravín dostavajú najmä zo surovín pri výrobe, spracovaní a ich umiestnení na trh. (zdroj www.uvzsr.sk)
 • Prídavnými látkami v potravinách sú všetky povolené farbivá do potravín, náhradné sladidlá, konzervačné látky, antioxidanty, kyseliny, regulátory kyslosti, taviace soli, kypriace látky, zahusťovadlá, želírujúce látky, stabilizátory, emulgátory, odpeňovače, zvýrazňovače chuti, hnací plyn, baliaci plyn, a pod. Pri výrobe potravín možno používať prídavné látky len v nevyhnutne potrebnom množstve, najviac však v najvyššom prípustnom množstve (limite). Slúžia na zlepšenie podmienok výroby, úpravy, prepravy a uschovania potravín, na zvýšenie odolnosti proti fyzikálnym, chemickým a biologickým zmenám, na predĺženie trvanlivosti potravín, na zlepšenie výživovej hodnoty a organoleptických vlastností potraviny. Potravinárske prídavné látky sú predmetom prísnej legislatívy EÚ a SR, ktorá určuje, ktoré látky do čoho a v akých množstvách sa môžu pridávať a ako sa musia označovať. Legislatíva o aditívach vyžaduje, aby potravinárske výrobky boli vhodne označené, aby poskytovali informácie o účele prídavnej látky a jej názve. Prídavné látky sa označujú v zložení potravinárskeho výrobku buď celým názvom alebo len číselným kódom.

Kontrola obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Autorizovaní inšpektori na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny(OZ) vykonali 262 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 37 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 237 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané 4 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 21 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 636 plodín, z čoho 54 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 3,3 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 526 plodín, z čoho 54 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 8 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 102 HNM, hodnotené plodiny boli vyhovujúce (Tabuľka č.4).

Celkovo prekontrolovali inšpektori 408 902,81 kg tovaru, z čoho 591,96 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 591,96 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov a vo veľkoobchodných skladoch nebol zistený nevyhovujúci tovar. Pri dovoze boli vykonané 2 kontroly, pri vývoze inšpektori vykonali 1 kontrolu.

Typ činnostiPočet kontrolPosúdenie zhody (HNM)Nevyhovujúci tovar v kg
celkomnevyhovujúce
maloobchod237152654591,96
prvovýroba4800
veľkoobchod2110200
Spolu262163654591,96
Tabuľka č.4 – Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Celkom bolo hodnotených 54 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 12 plodín hodnotených voči osobitným normám, 34 voči všeobecnej norme a 8 voči EHK OSN normám.

Plodina / normaPočetPlodina / normaPočet
osobitná norma všeobecná norma 
hrozno stolové4ananás2
hrušky1baklažán1
jablká5brokolica1
jahody5cibuľa5
kivi1červená repa šalátová2
mandarínky3čučoriedky1
paprika5hrášok2
pomaranče3chren1
rajčiaky4karfiol2
  limetky1
  maliny1
  mrkva1
  petržlen1
  uhorky2
Tabuľka č.5 – Nevyhovujúce plodiny

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 11 správnych konaní začaté Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami Bratislava, Dunajská Streda, Košice mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Senica nad Myjavou, Trebišov, Žilina, Zvolen. Boli uložené pokuty vo výške 20 050 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami spolu 24 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol boli 3 kontroly so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 199 hodnotení na mieste v celkovom množstve 4 258,05 kg, v 4 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 2,0 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 11,0 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 36 druhov ovocia a zeleniny. Nevyhovujúce plodiny : Jahody, paprika, rajčiaky.

Najviac predajní bolo skontrolovaných v COOP Jednota, SD – 8 kontrol, TESCO STORES SR, a.s. – 6 kontrol, Lidl Slovenská republika, Veľkoobchodné sklady – 3 kontroly. Celkovo bolo najviac plodín hodnotených na mieste v COOP Jednota, SD – 59 plodín, TESCO STORES SR, a.s. – 48 plodín, Lidl Slovenská republika, v.o.s. – 25 plodín, BILLA s.r.o. – 20 plodín. Najviac plodín nevyhovujúcich obchodnej kvalite bolo zistených v prevádzke Labaš s.r.o. – 2 plodiny.

Správa z cielenej kontroly Veľká noc

V rámci cieleného sledovania vykonali inšpektori celkovo 1 008 úradných kontrol v 971 prevádzkach. Celkovo bolo zistených 53 nedostatkov v 21 prevádzkach. Kontroly boli vykonané u výrobcov potravín, vo veľkoobchodných skladoch, u distribútorov potravín a tiež priamo v predajniach.

Počet kontrolovaných prevádzokPočet kontrolPočet kontrol s nedostatkomPočet nedostatkovPercento kontrol s nedostatkom
971100821532,1
Tabuľka č.6 – Prehľad počtu vykonaných kontrol a zistených nedostatkov

Úradné kontroly boli zamerané na potraviny živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu, vrátane lahôdkarských výrobkov, ktoré sa tradične konzumujú v období Veľkej noci (čokolády, cukrovinky, jemné pečivo, zelenina, zemiaky, cibuľa, šaláty, majonézy, víno, liehoviny, potraviny živočíšneho pôvodu – najmä mäsové výrobky, mliečne výrobky, vajcia). Okrem odberu vzoriek, pri ktorom sa zohľadňovali zistenia z predchádzajúcich rokov, sa tiež sledovala hygiena predaja, skladovania a prepravy, manipulácia s potravinami a dodržiavanie teplotného reťazca potravín.

Najviac nedostatkov bolo v označení potravín (14), v hygiene technologických zariadení a pracovných pomôcok (11) a v dodržiavaní a evidencii teplotných režimov (8). Zlepšil sa stav v predaji po dátume spotreby alebo minimálnej trvanlivosti. Kým v minulom roku bol takýto nedostatok zistený pri 15 výrobkoch, tento rok iba pri dvoch. Na mieste boli uložené boli 3 blokové pokuty v celkovej sume 200 eur, ďalšie zistené nedostatky budú riešené v správnom

Typ činnostiPočet kontrolPočet kontrol s nedostatkomPočet nedostatkov
Distribútor400
Hypermarkety a supermarkety21560 23
Malé predajne354715
Stredné predajne392613
Predaj konečným spotrebiteľom na mieste vo vlastnej predajni100
Veľkoobchodný sklad1500
Internetový predaj100
Výroba2422
Výroba – Dopekanie200
Celkový súčet10082153
Tabuľka č. 7: Počty kontrol podľa typu činnosti

Počas cielených kontrol bolo odobratých 346 vzoriek potravín, z čoho boli ku dnešnému dňu ukončené analýzy u 247 vzoriek, nevyhovujúce boli 4 vzorky. To predstavuje 1,6 % porušenosť z ukončených laboratórnych analýz vzoriek.

KomoditaPopis nedostatkov
Parížsky šalát 140gZistená prítomnosť sladidla sacharín, ktoré nebolo označené v zložení výrobku
Medové pláty, cukrársky výrobokPrekročenie najvyššieho množstva kyseliny sorbovej
Pórovitá mliečna čokoládaMnožstvo mliečneho tuku vo výrobku pod stanovený limit pre mliečnu čokoládu
Dutá figúrka z mliečnej čokolády 75gNižší nameraný obsah kakaovej sušiny, ako je deklarovaný na obale výrobku
Tabuľka č. 8: Popis nevyhovujúcich vzoriek

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci marec veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 122 zásielok, čo predstavovalo 194 komodít. V zásielkach boli zistené 3 nezrovnalosti, následne boli uložené blokové pokuty

počet hliadokpočet kontrolovaných zásielokpočet kontrolovaných komodít podľa druhumnožstvo (tona)počet nezrovnalostímnožstvo s nezrovnalosťami (tona)vrátené zásielkymnožstvo vrátených zásielok (tona)počet zahájených správnych konanípočet pokútsuma
59122194373,56330,7080003100
2,46% z celkového počtu zásielok0,19% z celkovej váhy     

Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky

KrajinaPočet zásielok (komodít) podľa krajiny nákladkypočet nezrovnalostí%
Poľsko (PL)500
Slovensko (SK)10932,75
Česko (ČR)400
Ostatné400

Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu

Druh nedostatkuKrajinaPočet% podiel nedostatku na celkových nedostatkoch
Nevyhovujúca hygienaSlovensko266,66
InéSlovensko133,33

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.