Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac marec 2024

V  období od 1.3. do 31.3. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 800 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 122 právnych subjektov  a 1 835 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 220 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 764 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 83 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 47 právnych subjektov a 66 prevádzok, nedostatky boli zistené pri 18 kontrolách.

ČinnosťPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Distribútori a dopravcovia3242143
Hypermarkety a supermarkety28969763760
Internetový predaj1011011
Malé predajne533987551042
Ostatné2202
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme1101
Prvovýrobcovia1012012
Stredné predajne40792463987
Veľkoobchodné sklady14723910249
Výroba49266328691
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni2202
Celkový súčet183535802203800
Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v označení, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a hygiene predaja (Tabuľka č.2).

 ČinnosťHygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba712010100
Veľkoobchodné sklady(VOS)16300101
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)4729458121231
Distribúcia a preprava0000001
Vyhodnotenie úradných kontrol potravín

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac marec boli zaslané 2 hlásenia o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorých boli splnené kritériá na zaslanie.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
Prekročené farbivo SY (E110)Nerds rainbow candyUSA2024.2143
Aflatoxín B1 nadlimitPodzemnica olejnáUSA2024.2244
Počet RASFF oznámení poslaných v mesiaci marec 2024

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 56 blokových pokút v celkovej výške 3 460 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 81 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 111 050 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 977 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 334 a 516 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac marec 2024

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 214 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 28 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 197 kontrol, u prvovýrobcov 1 kontrola, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 16 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 331 plodín, z čoho 54 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 4,1 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 237 plodín, z čoho 53 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bola 1 vyhovujúca plodina, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 91 HNM, z čoho 1 plodina nevyhovela požiadavkám normy.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod197123753572,95
prvovýroba1300
veľkoobchod1691121087,0
Spolu21413315421659,95
Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 107 474,23 kg tovaru, z čoho 21 659,95 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 527,95 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 21 087,0 kg. Pri dovoze bola vykonaná 1 kontrola.

Hodnotených bolo spolu 57 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 11 plodín hodnotených voči osobitným normám, 44 voči všeobecnej norme a 2 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 8 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 8 450 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu  22 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bolo 5 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 149 hodnotení na mieste v množstve 3 283,1 kg, v 6 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 4,0 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 51,67 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 39 druhov ovocia a zeleniny. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci marec veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 107 zásielok, čo predstavovalo 208 komodít.
V zásielkach bolo zistených 8 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

ÚdajHodnotaPercento z celkového počtu zásielokPercento z celkovej váhy
Počet hliadok53
Počet kontrolovaných zásielok107
Počet kontrolovaných komodít podľa druhu208
Množstvo (tona)643,777
Počet nezrovnalostí87,47
Množstvo s nezrovnalosťami (tona)14,7212,28
Vrátené zásielky2
Množstvo vrátených zásielok (tona)0,855
Počet zahájených správnych konaní0
Počet pokút6
Suma273
KrajinaPočet komodít podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Poľsko (PL)10110,00
Ostatné3525,71
Česko (ČR)2514,00
Slovensko (SK)13642,94
Rakúsko (AT)100,00
Maďarsko (HU)100,00
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky marec 2024
Druh nedostatku% podiel  nedostatku na celkových nedostatkochSlovenskoPoľskoČeskoOstatné
Nedodržaný teplotný režim0,000000
Nevyhovujúca hygiena87,504111
Znemožnená vysledovateľnosť, Chýbajúca dokumentácia12,500001
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu marec 2024

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.