Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac november 2023

V období od 1. do 30.11. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 4 097 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 227 právnych subjektov a 1 952 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 159 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 587 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 75 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 44 právnych subjektov a 65 prevádzok, nedostatky boli zistené u 22 maloobchodných prevádzok.

ČinnosťPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Distribútori a dopravcovia521021103
Hypermarkety a supermarkety28170441745
Internetový predaj1616016
Malé predajne5481049391088
Ostatné2213
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme1101
Prvovýrobcovia5260262
Stredné predajne4361031531084
Veľkoobchodné sklady1562245229
Výroba51174317760
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni5606
Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene, v predaji po dátume spotreby a v označovaní (Tabuľka č.2).

 ČinnosťHygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba23310201
Veľkoobchodné sklady(VOS)3330000
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)23183710141333
Distribúcia a preprava0000001
Vyhodnotenie úradných kontrol potravín, počet nedostatkov.

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac november bolo zaslaných 6 hlásení o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorých boli splnené kritériá na zaslanie.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
neoznačený glutenKukuričné chrumky s príchuťou grilovaného kurčaťaSlovensko2023.7576
PAU nadlimitKakao odtučnené 100 gIndonézia2023.7711
neoznačená horčicaPikantná syrová nátierka s cesnakomČeská republika2023.7832
Salmonella StanleyMleté morčacie mäso z dolného stehna 500 gMaďarsko2023.7942
neuvedenie použitých farbív: Žltá SY (E110), Ponceau 4R košenilová červená A (E124), Indigotín (E132), prekročenie Azorubín (E122), celkového množstva E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine IIIKukuričné pukance s ovocnou príchuťouUkrajina2023.8084
Salmonella InfantisČerstvé vajciaČeská republika2023.8090
Počet RASFF oznámení poslaných v mesiaci november 2023

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 35 blokových pokút v celkovej výške 1 575 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 80 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 104 500 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 19 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 078 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 468 a 571 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac november 2023

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 155 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 17 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 130 kontrol, u prvovýrobcov 1 kontrola, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 25 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 982 plodín, z čoho 27 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 2,8 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 884 plodín, z čoho 25 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bola posúdená 1 vyhovujúca plodina, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 97 HNM, z čoho 2 plodiny nevyhoveli požiadavkám noriem.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod13088425196,22
prvovýroba1100
veľkoobchod25972154,5
Spolu15598227350,72
Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 222 112,69 kg tovaru, z čoho 350,72 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 196,22 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 154,5 kg. Pri dovoze bolo vykonaných 9 kontrol a pri vývoze boli vykonané 3 kontroly.

Hodnotených bolo spolu 48 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 10 plodín hodnotených voči osobitným normám, 28 voči všeobecnej norme a 10 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 3 správne konania začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 1 500 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu 25 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bolo 7 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 199 hodnotení na mieste v množstve 21 087,01 kg, v 10 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 5,0 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 110,8 kg ovocia a zeleniny.  

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci november veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 122 zásielok, čo predstavovalo 213 komodít.
V zásielkach bolo zistených 5 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

ÚdajHodnotaPercento z celkového počtu zásielokPercento z celkovej váhy
Počet hliadok62
Počet kontrolovaných zásielok122
Počet kontrolovaných komodít podľa druhu213
Množstvo (tona)130,149
Počet nezrovnalostí54,09
Množstvo s nezrovnalosťami (tona)7,6765,89
Vrátené zásielky0
Množstvo vrátených zásielok (tona)0
Počet zahájených správnych konaní0
Počet pokút5
Suma418
KrajinaPočet komodít podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Maďarsko (HU)4125,00
Česko (ČR)1616,25
Poľsko (PL)2214,54
Slovensko (SK)14121,41
Ostatné3000,00
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky november 2023
Druh nedostatku% podiel  nedostatku na celkových nedostatkochSlovenskoPoľskoČeskoMaďarsko
Nevyhovujúca hygiena100,002111
Znemožnená vysledovateľnosť, chýbajúca dokumentácia0000
Nedodržaný teplotný režim0000
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu november 2023

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.