Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac október 2023

V  období od 1.10. do 31.10. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 4 566 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 472 právnych subjektov  a 2 269 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 189 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 854 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 63 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 36 právnych subjektov a 57 prevádzok, nedostatky boli zistené u 24 maloobchodných prevádzok.

ČinnosťPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Distribútori a dopravcovia4398199
Hypermarkety a supermarkety32583754891
Internetový predaj8909
Malé predajne6401115471162
Ostatné3303
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme5606
Prvovýrobcovia1381571158
Stredné predajne464962571019
Veľkoobchodné sklady1552564260
Výroba63793025955
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni4404
Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene, v predaji po dátume spotreby a v označovaní (Tabuľka č.2).

 ČinnosťHygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba44200400
Veľkoobchodné sklady(VOS)19200000
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)40911537111333
Distribúcia a preprava001000
Vyhodnotenie úradných kontrol potravín

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac október bolo zaslaných 6 hlásení o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorých boli splnené kritériá na zaslanie.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
Gluten neoznačenýkakaová cukrovinka s expandovanou ryžou (13%)Bosna a Hercegovina2023.6937
Senzorické zmeny, zoxidovanéVlašské orechyRumunsko2023.6941
Nepovolená látka yohimbineVýživový doplnok Evolar ,,Yohimbe Forte“Rusko2023.7267
Gluten neoznačenýKakaová cukrovinka s expandovanou ryžou (13%)Bosna a Hercegovina2023.7290
Salmonella NewportKiracie prsia bez kostiPoľsko2023.7292
Salmonella Infantis a Campylobacter jejuniKuracie stehno bez kosti a kožePoľsko2023.7341
Počet RASFF oznámení poslaných v mesiaci október 2023

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 62 blokových pokút v celkovej výške 3 110 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 59 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 96 200 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 17 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 468 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 572 a 663 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac október 2023

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 227 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 22 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 197 kontrol, u prvovýrobcov 20 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 10 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 387 plodín, z čoho 37 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 2,7 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 318 plodín, z čoho 37 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 41 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 28 HNM, plodiny vyhoveli požiadavkám noriem.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod197131837198,05
prvovýroba204100
veľkoobchod102800
Spolu227138737198,05
Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 159 621,2 kg tovaru, z čoho 198,05 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 198,05 kg. U prvovýrobcov ani vo veľkoobchodných skladoch nebol zistený nevyhovujúci tovar. Pri dovoze bola vykonaná 1 kontrola, pri vývoze bola vykonaná 1 kontrola.

Hodnotených bolo spolu 55 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 12 plodín hodnotených voči osobitným normám, 35 voči všeobecnej norme a 8 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 10 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 13 181 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu 28 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bolo 6 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 207 hodnotení na mieste v množstve 4 223,15 kg, v 16 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 7,7 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 68,3 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 37 druhov ovocia a zeleniny. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci október veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 129 zásielok, čo predstavovalo 232 komodít. V zásielkach bolo zistených 19 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

ÚdajHodnotaPercento z celkového počtu zásielokPercento z celkovej váhy
Počet hliadok59
Počet kontrolovaných zásielok129
Počet kontrolovaných komodít podľa druhu232
Množstvo (tona)111,52
Počet nezrovnalostí1914,72
Množstvo s nezrovnalosťami (tona)2,5892,321
Vrátené zásielky1
Množstvo vrátených zásielok (tona)0,25
Počet zahájených správnych konaní0
Počet pokút14
Suma611
KrajinaPočet komodít podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Poľsko (PL)25416,0
Česko (ČR)20210,0
Ostatné3438,82
Slovensko (SK)153106,53
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky október 2023
Druh nedostatkuSlovenskoPoľskoČeskoOstatné
Nevyhovujúca hygiena6213
Znemožnená vysledovateľnosť, Chýbajúca dokumentácia3200
Nedodržaný teplotný režim1010
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu október 2023

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.