Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správa z úradnej kontroly za mesiac september 2023

V  období od 1.9. do 30.9. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 432 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 329 právnych subjektov  a 1 933 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 181 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 704 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 66 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 51 právnych subjektov a 62 prevádzok, nedostatky boli zistené u 22 maloobchodných prevádzok.

ČinnosťPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Distribútori a dopravcovia4793396
Hypermarkety a supermarkety24252648574
Internetový predaj7707
Malé predajne58687249921
Ostatné4404
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme1212012
Prvovýrobcovia1321603163
Stredné predajne34862559684
Veľkoobchodné sklady1401966202
Výroba49674213755
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni814014
Celkový súčet193332511813432
Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní (Tabuľka č.2).

 ČinnosťHygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba8200400
Veľkoobchodné sklady(VOS)2002300
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)32611281771062
Distribúcia a preprava0200200
Vyhodnotenie úradných kontrol potravín, počet nedostatkov

Rapid alert system – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac september boli zaslané 2 hlásenia o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
Kokcidiostatiká- diclazurilSlepačie vajciaUkrajina2023.6422
Kokcidiostatiká- diclazurilSlepačie vajciaUkrajina2023.6453
Počet RASFF oznámení poslaných v mesiaci … 2023

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov, blokové pokuty a zistené nedostatky boli riešené aj v správnom konaní. Všetky právoplatné rozhodnutia sú zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/ .

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 111 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 492 a 446 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/ .

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac september 2023

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 181 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 18 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 161 kontrol, u prvovýrobcov 9 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 11 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 164 plodín, z čoho 35 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 3,0 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 085 plodín, z čoho 35 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 15 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 64 HNM, plodiny vyhoveli požiadavkám noriem.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod161108535255,01
prvovýroba91500
veľkoobchod116400
Spolu181116435255,01
Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 83 018,53 kg tovaru, z čoho 255,01 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 255,01 kg. Pri dovoze  bola vykonaná 1.

Hodnotených bolo spolu 54 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 11 plodín hodnotených voči osobitným normám, 40 voči všeobecnej norme a 3 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 5 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 4 900 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu  19 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  boli 2 kontroly so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 145 hodnotení na mieste v množstve 3 318,5 kg, v 4 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 2,8 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 18,95 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 31 druhov ovocia a zeleniny. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci september veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 121 zásielok, čo predstavovalo 259 komodít.
V zásielkach bolo zistených 10 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

ÚdajHodnotaPercento z celkového počtu zásielokPercento z celkovej váhy
Počet hliadok59
Počet kontrolovaných zásielok121
Počet kontrolovaných komodít podľa druhu259
Množstvo (tona)104,75
Počet nezrovnalostí108,26
Množstvo s nezrovnalosťami (tona)15,76515,05
Vrátené zásielky0
Množstvo vrátených zásielok (tona)0
Počet zahájených správnych konaní2
Počet pokút8
Suma250
KrajinaPočet komodít podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Slovensko16895,35
Ostatné4312,32
Česko (ČR)2800,0
Poľsko (PL)2000,0
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky … 2023
Druh nedostatku% podiel  nedostatku na celkových nedostatkochSlovenskoPoľskoČeskoOstatné
Nedodržaný teplotný režim101001
Nevyhovujúca hygiena807001
Znemožnená vysledovateľnosť, Chýbajúca dokumentácia101000
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu september 2023

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.