Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Správne poplatky

Zákonom NR SR č. 427/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“) boli s účinnosťou od 1. januára 2023 do zákona o správnych poplatkoch zmenené ( položka 56) a doplnené nové položky správnych poplatkov  57 až 60 správne v Sadzobníku správnych poplatkov v časti IV. VETERINÁRNA SPRÁVA.

Orgány veterinárnej správy a úradnej kontroly potravín vyberajú správne poplatky podľa jednotlivých položiek sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch.

Položka 56

Vydanie záväzného posudku17a) pre

Suma
fyzickú osobu50 EUR
fyzickú osobu-podnikateľa a právnickú osobu100 EUR

Položka  57

PoložkaSuma
a) Registrácia prevádzkarní potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu alebo potraviny rastlinného pôvodu50 EUR
b) Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu bez časového obmedzenia100 EUR
c) Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu100 EUR
d) Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu100 EUR
e) Vydanie certifikátu o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste a na jej vyšetrenie po usmrtení 17b)15 EUR
f) Vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z frekvencie bakteriologického odberu malým bitúnkom a prevádzkarňam vyrábajúcim mleté mäso a mäsové prípravky v malých množstvách 17c)25 EUR
g) Vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z povinnosti označovať vajcia 17d)50 EUR

Položka 58

a) Posúdenie vypracovania príručky osvedčených postupov 17e)80 EUR
b) Vydanie povolenia na usmrcovanie zvierat rituálnym spôsobom50 EUR
c) Vydanie rozhodnutia o schválení postupu vykonávaného na zvieratách200 EUR
d)Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení postupu vykonávaného na zvieratách
100 EUR
e)Vydanie rozhodnutia o schválení zariadenia fyzických osôb – podnikateľov alebo zariadenie právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na zvieratách, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého postup200 EUR
f)Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení zariadenia fyzických osôb – podnikateľov alebo zariadenie právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na zvieratách, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého postupu100 EUR
g) Overenie súladu formátu pasu spoločenského zvieraťa a pridelenie sériových čísiel pasov spoločenských zvierat výrobcom pasov spoločenských zvierat 300 EUR
h)Poverenie súkromných veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat50 EUR
i) Vydanie rozhodnutia o schválení stredísk na zhromažďovanie hospodárskych zvierat a zberných stredísk zvierat pri obchodoch100 EUR
j) Vydanie rozhodnutia o schválení činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja hospodárskych zvierat pri obchodoch a vývoze do tretích krajín100 EUR
k) Vydanie rozhodnutia o schválení stredísk na zhromažďovanie spoločenských zvierat a zberných stredísk zvierat pri obchodoch200 EUR
l) Vydanie rozhodnutia o schválení činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja spoločenských zvierat pri obchodoch a vývoze do tretích krajín200 EUR
m) Vydanie rozhodnutia o schválení odchytu túlavých zvierat100 EUR
n) Vydanie rozhodnutia o schválení pre karanténne stanice a útulky100 EUR
o) Vydanie rozhodnutia o schválení zariadenia pre akvakultúru50 EUR
p) Registrácia zariadenia pre akvakultúru15 EUR
q) Vydanie rozhodnutia o schválení inseminačných staníc a tímov na odber a prenos embryí pri obchodoch a vývoze do tretích krajín100 EUR
r) Registrácia chovov hospodárskych zvierat a chovov farmových zvierat pre
fyzickú osobu 33 EUR
fyzickú osobu- podnikateľa a právnickú osobu 100 EUR
s) Zmena registrácie chovu hospodárskych zvierat alebo chovu farmových zvierat10 EUR
t) Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na získavanie násadových vajec, jednodňovej hydiny, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny100 EUR
u) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení prevádzkarne na získavanie násadových vajec, jednodňovej hydiny, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny50 EUR
v) Registrácia prevádzok a chovov zvierat podľa osobitného predpisu 17f)50 EUR
w) Vydanie rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat150 EUR
x) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat20 EUR
y) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov15 EUR
z) Vydanie osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku30 EUR
aa) Potvrdenie o štatúte chovu hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz na žiadosť chovateľa10 EUR

Položka 58a

a) Registrácia prevádzkarne podľa osobitného predpisu 17g)100 EUR
b) Zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu 17h)25 EUR
c) Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi bez časového obmedzenia100 EUR
d) Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi100 EUR
e) Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi100 EUR
f) Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív bez časového obmedzenia100 EUR
g) Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív100 EUR
h) Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív100 EUR
i) Posúdenie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe a na uplatnenie zásad analýzy rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP) ak ide o produkty živočíšneho pôvodu alebo vedľajšie živočíšne produkty100 EUR

Položka 58b

a) Vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitného predpisu 17i)75 EUR
b) Vydanie rozhodnutia o schválení podľa osobitného predpisu 17j)100 EUR
c) Vydanie stanoviska podľa osobitných predpisov 17k)50 EUR
d) Potvrdenie o plnení veterinárnych požiadaviek vydané na žiadosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku25 EUR
e) Vykonanie auditu prevádzkarne na žiadosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na účely obchodovania s inými členskými štátmi alebo vývozu do tretích krajín150 EUR
f) Vydanie certifikátu na vývoz potravín neživočíšneho pôvodu do tretích krajín50 EUR
g) Vydanie potvrdenia o registrácii v registri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky50 EUR

Spôsob platenia poplatkov

 • eKolok – potvrdenie o úhrade správneho poplatku
 • Cez webovú aplikáciu eKolok – Virtuálny kiosk
 • Prostredníctvom Platobného predpisu
  • Platobnou kartou
  • Bankovým prevodom
  • PAY by square

eKolok

Potvrdení o úhrade správneho poplatku (eKolok), ktoré si poplatník môže zakúpiť na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Poplatník po úhrade v hotovosti, alebo platobnou kartou obdrží od priehradkového zamestnanca Slovenskej pošty Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) na požadovanú hodnotu, ktoré prikladá k podaniu. Takéto Potvrdenie je možné priložiť aj k Podaniu, ktoré je zasielané poštou na orgán verejnej moci.

Podľa § 7 ods. 1 zákona sa poplatky môžu platiť aj v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

cez webovú aplikáciu eKolok – Virtuálny kiosk

Prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho (eKolok– ID služba XXXX) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia. 

Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku z webovej/mobilnej aplikácie eKolok je vydané na konkrétnu službu alebo úkon. Po vykonaní úhrady webová/mobilná aplikácia eKolok vygeneruje a zobrazí Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku a zasiela Doklad o platbe kartou na emailovú adresu poplatníka. Platbu vybraného poplatku môže poplatník stornovať v deň úhrady. V prípade storna platby bude platba vrátená na bankový účet poplatníka. Storno úhrady Platobného predpisu nie je možné vykonať. Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku sa predkladá pri podaní podania príslušnému orgánu verejnej moci, voči ktorému vzniká poplatníkovi poplatková povinnosť. Pri podaní podania poplatník môže umožniť zamestnancovi orgánu verejnej moci aj zosnímanie QR kódu z mobilného zariadenia. Ak poplatník vykonal úhradu Platobného predpisu, tak sa potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku predkladá zamestnancovi orgánu verejnej moci podľa požiadavky orgánu verejnej moci.

Prostredníctvom Platobného predpisu

Platobný predpis / platobná inštrukcia, vystaví zamestnanec orgánu verejnej moci v prípade, ak poplatník nevie realizovať kúpu konkrétneho Potvrdenia o úhrade prostredníctvom horeuvedených spôsobov (poplatník nepozná výšku správneho alebo nezaplatil správny poplatok k podaniu).
Platobný predpis / platobná inštrukcia je dokument vo formáte A4, ktorý obsahuje informácie o poskytovanej službe/poplatku, jeho sume, ako aj QR/2D kód pre následnú úhradu, informácie pre úhradu prevodným príkazom a poštový poukaz.

Platobný predpis si môže poplatník vytlačiť z pripraveného .pdf súboru aj zo svojej elektronickej schránky v prípade, ak si požiadal o elektronickú službu prostredníctvom portálu Slovensko.sk a môže ho uhradiť jedným z nižšie uvedených spôsobov, t. j. cez kiosk, cez mobilnú aplikáciu eKolok, cez webovú aplikáciu eKolok, na priehradke Slovenskej pošty, a. s. alebo bankovým prevodom. Tento platobný predpis si poplatník vytlačí po zvolení tlačidla „Zaplatiť“ nachádzajúcom sa v Príkaze na úhradu, ktorý mu bol doručený do elektronickej schránky.

Okrem toho si poplatník môže zvoliť po zvolení tlačidla „Zaplatiť“ nachádzajúcom sa v Príkaze na úhradu  v elektronickej schránke aj platbu:

Platobná karta

platobnou kartou – ktorou priamo z elektronickej schránky uhradí sumu uvedenú na Príkaze na úhradu zadaním údajov z platobnej karty. Ihneď po zaplatení správneho alebo súdneho poplatku z Príkazu na úhradu je doručená informácia o úhrade do elektronickej schránky poplatníka a poskytovateľa služby, čo umožní orgánu verejnej moci poskytnúť službu ihneď po úhrade poplatníka. Uvedenú formu odporúčame využívať vzhľadom na jej jednoduchosť a rýchlosť.,

Bankový prevod

bankovým prevodom – pri ktorom je úhrada pripísaná spravidla do 2 dní od zaplatenia a až následne môže orgán verejnej moci poskytnúť službu,,

PAY by square

PAY by square – zosnímaním QR kódu (dvojrozmerný čiarový kód), ktorý je sprístupnený v príkaze na úhradu. Zosnímaním QR kódu sa platobné údaje automaticky prenesú do internet bankingu, t. j. platba PAY by square odstraňuje riziko nesprávneho zadania platobných údajov. Pri nasnímaní QR kódu je potrebné mať mobilný telefón prispôsobený na túto činnosť a mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu banky, pričom v týchto prípadoch už nemusíte riešiť tlač platobného predpisu. Na základe inštrukcií na vystavenom platobnom predpise je poplatník povinný poplatok uhradiť bezchybne a včas (do dátumu splatnosti). V prípade chybne, resp. po splatnosti zadanej úhrady nebude platba spárovaná na Platobný predpis.

Pod chybnou úhradou sa rozumie:

 • nesprávne zadaný variabilný symbol,
 • nezadaný variabilný symbol,
 • nesprávne uvedené číslo bankového účtu,
 • úhrada stornovaného predpisu,
 • úhrada exspirovaného predpisu.

Po úhrade Príkazu na úhradu / Platobného predpisu je platba zaznamenaná v centrálnom systéme. Informácia o úhrade správneho/súdneho poplatku je po úhrade poplatku zaslaná do elektronickej schránky poplatníka. Súčasťou informácie o úhrade je aj účtovný doklad, ktorý si môže poplatník uložiť alebo vytlačiť.

Kompletné informácie nájdete na webstránke pošty

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov a výzva na zaplatenie správneho poplatku

Podľa § 8 ods. 1 zákona poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou platí fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba poplatkovo povinná bez výzvy a sú splatné pri podaní ( pri podaní žiadosti, pri podaní registrácie a pod.), ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť.

Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vzhľadom na to, že správne poplatky uvedené v položkách 56 až 58b sadzobníka správnych poplatkov vo veterinárnej oblasti sú stanovené pevnou sumou, platia sa vždy už pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu príslušného úkonu správneho orgánu.
Ak poplatok nie je uhradený, správny orgán vyzve na zaplatenie poplatku príslušnú fyzickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu prostredníctvom vystaveného platobného predpisu s tým, že lehota na zaplatenie je 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Výzvu sa zasiela doporučene alebo elektronicky do vlastných rúk osoby poplatkovo povinnej.

Sadzba poplatkov

§ 6 ods. 2 zákona umožňuje platenie poplatkov v zníženej sadzbe. Zníženie sadzby poplatku o 50% najviac však o 70 EUR, ak pri jednotlivých položkách nie je uvedené inak, sa uplatní na základe návrhu, ktorý podá fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ‘ alebo právnická osoba:

 • elektronickými prostriedkami,
 • prostredníctvom poštového podniku vykonávajúceho činnosť‘ osvedčujúcej osoby) (tzv. integrované obslužné miesto)

Zníženú sadzbu poplatkov je možné zaplatiť , ak poplatník podá návrh na spoplatnený úkon alebo konanie elektronickými prostriedkami (podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) autorizované spôsobom podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon e-Governmente) v znení neskorších predpisov alebo ak sa rozhodne návrh podať elektronicky prostredníctvom poštového podniku vykonávajúceho činnosť‘ osvedčujúcej osoby.

Ak sú súčasťou návrhu podaného elektronickými prostriedkami prílohy , znížená sadzba sa uplatní, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
Poplatníci si môžu v prípade, že posielajú svoje návrhy elektronicky, zaplatiť znížený poplatok za jednotlivé položky priamo v mobilnej aplikácii a aj vo webovej aplikácii.

Ak chce poplatník uhradiť správny poplatok formou ekolku zakúpeného v kiosku na pošte, musí v momente zakúpenia ekolku vedieť sumu po zľave (ak je správny poplatok za registráciu 50 EUR, avšak vie, že bude návrh posielať elektronicky, tak si zakúpi na pošte e-kolok v nominálnej hodnote 25 EUR a priloží k návrhu/žiadosti takýto ekolok.

Následky nezaplatenia poplatku

Podľa § 9 ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví (vydá rozhodnutie o zastavení konania podľa § 9 zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení). Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Podľa § 12 ods. 1 lehota na zaplatenie poplatku je zachovaná, ak v posledný deň lehoty

 • sa poplatok zaplatí na pošte,
 • sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,
 • poplatník predloží platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 • sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Poznámky pod čiarou k odkazom u 17a až 17k znejú :

 • 17a) § 44 ods. 1 až 3 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • 17b) § 6 ods. 2 písm. an) zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • 17c) § 6 ods. 2 písm. ay)zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • 17d) §8 ods. 3 písm. aj) zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • 17e) § 6 ods. 2 písm. as) zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • 17f) § 8 ods. 3 písm. an) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17g) § 39a ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17h) § 39a ods. 4 zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • 17i) § 6 ods. 2 písm. aa) a al), § 8 ods. 3 písm. j), q), x), ac) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17j) § 6 ods. 2 písm. i) body 8 až 10, § 6 ods. 2 písm. av), §  8 ods. 3 písm. h), i) bod 2, § 8 ods. 3 písm. z) body 2, 3, 6, 7, 8, 9, § 39 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17k) Napríklad zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, zákon č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší v znení neskorších predpisov.“

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.