Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Stanovenie podmienok na zabíjanie produktov rybolovu a na ambulantný predaj produktov rybolovu na rok 2014

Vydávame usmernenie vo veci ambulantného predaja produktov rybolovu a zabíjania produktov rybolovu v Slovenskej republike na rok 2014 v súlade s platnými predpismi súvisiacimi s týmito činnosťami.

Požiadavky na predaj rýb

 • a) Na ambulantný predaj živých rýb konečným spotrebiteľom postačuje registrácia (ohlásenie začatia činnosti) na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“) podľa územnej pôsobnosti, v ktorej sa predaj vykonáva.
  • b) Hygienické požiadavky na stánkový predaj/ambulantný predaj sú ustanovené v legislatíve EÚ a v národnej legislatíve v: – Prílohe II, Kapitola III nariadenia (ES) č.852/2004 o hygiene potravín v platnom znení
   – V §14 až §18 výnosu MP SR a MZ SR z 12.apríla 2006 č.28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín y na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č.4/2008 Z. z)
  • – Vo Vyhláške MPRV SR č.425/2012 Z. z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich
  • – Príloha III, Oddiel VIII bod č.2 nariadenia (ES) č.853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu v platnom znení, t.j. V tohto Oddielu VIII. Je potrebné tiež zabezpečiť, aby obalový materiál nebol zdrojom kontaminácie. na maloobchod sa vzťahujú aj kapitola III časť A,C a D, kapitola IV časť A a Kapitola

Musia sa dodržiavať nové predpisy, ktoré sa týkajú požiadaviek na označovanie – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č.1184/2006 a (ES) č.1224/2009 a zrušuje nariadenie rady (ES) č.104/2000 – na uplatňovanie kapitoly IV od 13.decembra 2014 a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004, ktoré sa uplatňuje od 13. decembra 2014.

Ak sa predaj kaprov bude vykonávať napr. pred hypermarketmi v tejto súvislosti sa musia plniť požiadavky uvedené v zákone č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na zabíjanie rýb

Podmienky na zabíjanie rýb musia byť v súlade s § 22 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) a nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania (ďalej len „NV SR č. 432/2012 Z. z.“)

Ryby možno omračovať:

 1. omračovacím prístrojom využívajúcim elektrický výboj,
 2. plynným oxidom uhličitým, ryby musia byť úplne ponorené do vody
 3. prístrojom na mechanické omráčenie

Použitie týchto prístrojov sa však nevyžaduje pri zabíjaní rýb v prevádzkarňach s malou kapacitou a pri sezónnom predaji a pri zabíjaní rýb pre vlastnú spotrebu. V týchto prípadoch sa zabitie ryby vykoná mechanicky úderom do hlavy. Vyvolá sa silné omráčenie pomocou úderu ťažkého a tvrdého predmetu do temena hlavy. Omráčenej rybe sa bezodkladne pretne miecha a cievy rezom vedeným bezprostredne za hlavou alebo prerezaním žiabrových oblúkov s následným vykrvením.

Z hľadiska welfare sa má zabíjanie rýb pri ambulantnom predaji vykonávať v osobitnom priestore, mimo dohľadu zákazníka.

Pri manipulácii s rybami sa nesmie:

 • 1.chytať ryby za oči a za žiabre
 • 2.zbavovať ryby šupín za živa,
 • 3.násilne vytláčať rybám ikry,
 • 4.omráčiť a usmrtiť ryby iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.

Príručné nádrže v predajniach a pri stánkovom predaji sa nesmú preplňovať. Ryby možno držať vo vhodných nádobách, v ktorých na 1 m3 vody pripadá najviac 200 kg živých rýb, teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 5°C až 10°C a je zabezpečená možnosť dostatočnej výmeny pitnej vody. Ryby možno z vody vyberať len pomocou podberáka.

Predajca je zodpovedný za predaj a manipuláciu s rybami a za dodržiavanie všetkých veterinárnych požiadaviek na ochranu zvierat do momentu, kým rybu nepredá, teda kým sa ryba nedostane do dispozičného práva kupujúceho. Od tohto okamihu sa ryba stáva výlučným vlastníctvom kupujúceho, ktorý zodpovedá za spôsob manipulácie s rybami.

Príslušné RVPS vykonávajú úradné kontroly a dohliadajú nad dodržiavaním podmienok predaja vianočných kaprov, pričom môžu vykonávať aj kontroly manipulácie s kaprami po ich predaji. V prípade zistenia porušenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú veterinárne požiadavky na ochranu zvierat, veterinárni inšpektori pristupujú k ukladaniu pokút a opatrení.

Ohlasovanie zásielok z iných členských štátov

V zmysle článku 6 odsek 2 pismena c) nariadenia Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, polciaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov, nie je potrebné aby živočíchy a produkty akvakultúry, ktoré sú umiestnené na trh na ľudskú spotrebu bez d’alšieho spracovania boli sprevádzané veterinárnym certifikátom, pričom tieto živočíchy a produkty rybolovu pri premiestilovaní z iného členského štátu do Slovenskej republiky nie je potrebné ani zadávať do TRACES systému.

Takéto zásielky musia spĺiiať podmienky stanovené v nariaden.í Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. aprila 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.

V zmysle § 33 odsek 3 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 7b zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinný vykonať aj nahlásenie v IS ZÁSIELKY. V skupine komodít „Živočíšny produkt“ po výbere „Produkty farmového chovu rýb“ je potrebné zadať „Živé ryby“

Odstraňovanie šupín a vnútorností neurčených na ľudskú spotrebu

V prípade ohláseného povoleného ambulantného predaja rýb a následne aj ich úprave po zabití – odstránenie šupín, prípadne hlavy a vnútorností, krv zo zabitia vzniká vedľajší živočíšny produkt materiálu kategórie 3 (ďalej len „VŽP 3“) a prevádzkovateľ s nimi musí nakladať v zmysle požiadaviek § 29 zákona o veterinárnej starostlivosti. Uhynuté ryby sú zaradené do skupiny VŽP 3.

Prevádzkovateľ musí na VŽP 3:

 • mať vyčlenené nádoby, ktoré sú označené „VŽP 3 neurčené na ľuskú spotrebu“, sú uzavreté
  a z materiálu, ktorý sa dá ľahko čistiť a dezinfikovať,
 • viesť evidenciu o množstve vyprodukovaného VŽP,
 • zabezpečiť odstránenie do 24 hodín,
 • mať obchodné doklady o odovzdaní VŽP 3 schválenému prevádzkovateľovi na spracovanie.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.