Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Stanovisko k usmerneniu Registrácia zvierat bez pôvodu č. spisu 3552/2021-220, č. záznamu 1227/220-222 vydaného dňa 08.02.2022

Stanovisko k vydanému usmerneniu „Registrácia zvierat bez pôvodu – usmernenie“, zverejnenom na internetových stránkach ŠVPS SR dňa 10. februára 2022.

ŠVPS SR vyhodnotila aktuálnu situáciu a trendy v chove hospodárskych zvierat na základe výsledkov úradných kontrol, komunikácie s odbornou a laickou verejnosťou a partnermi v ostatných členských štátoch, a využitím zákonnej kompetencie podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) a usmernila možnosti pri registrácii oviec, kôz a ošípaných do databázy centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“).

Legislatívne dôvody

Povinnosť identifikovať ovce a kozy dvomi identifikačnými prostriedkami bola zavedená článkom 4 nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (ďalej len „nariadenie (ES) č. 21/2004“). Uvedené nariadenie sa priamo uplatňuje od 9. júla 2005 vo všetkých členských štátoch. Povinnosť prevádzkovateľa označovať držané zvieratá druhov oviec a kôz fyzickou identifikačnou značkou je uložená aj článkom 113 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 2016/429“), ktoré zrušilo a nahradilo vyššie uvedené nariadenie (ES) č. 21/2004.

Smernica Rady č. 2008/71/ES o identifikácii a registrácii ošípaných (ďalej len „smernica č. 2008/71/ES“), transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom o veterinárnej starostlivosti a vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov ustanovujú povinnosť označovať ošípané plastovou značkou do ľavej ušnice alebo tetovaním na ľavej ušnici alebo plošným tetovaním na ľavej strane tela. Povinnosť prevádzkovateľa označovať držané zvieratá druhov ošípaných fyzickou identifikačnou značkou je uložená aj článkom 115 nariadením (EÚ) č. 2016/429, ktoré zrušilo a nahradilo vyššie uvedenú smernicu č. 2008/71/ES.

Súvisiace delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2035 z 28. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec, popisuje v článku 45 a v článku 52 povinnosti prevádzkovateľov, ktorí držia ovce a kozy alebo ošípané pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie uvedených zvierat, ich aplikáciu a použitie.

Podľa § 19 zákona o veterinárnej starostlivosti musia byť všetky hospodárske zvieratá identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v CEHZ. Podľa § 40a zákona o veterinárnej starostlivosti vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvieratá alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Podrobnosti identifikácie a registrácie príslušných druhov hospodárskych zvierat sú ustanovené vo vyhláškach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:

  • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov,
  • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov.

Administratívne dôvody

ŠVPS SR upozorňuje, že v čase zavádzania systému identifikácie a registrácie zvierat v Slovenskej republike v roku 2003 a v nasledujúcich rokoch, bolo nevyhnutnosťou umožnenie „doregistrovania“ zvierat bez pôvodu a práve na tento účel boli v CEHZ zriadené kódy pre ovce a kozy (doregistrovanie staršie žijúceho jedinca) a kód 20 (nahlásenie počiatočného počtu ošípaných) pre ošípané.

Zavedený systém identifikácie a registrácie zvierat predpokladá, že každý jedinec druhu ovca, koza, ošípaná je v roku 2022 už označený a pochádza výhradne z registrovaného chovu. ŠVPS SR na základe výsledkov plánovaných úradných kontrol, výsledkov konzultácie s odbornou a laickou verejnosťou (prešetrovanie podaní týkajúcich sa podozrenia z porušovania požiadaviek na identifikáciu a registráciu hospodárskych zvierat oficiálne správy z auditov Európskej Komisie na vyhodnotenie systému identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat v jednotlivých členských štátoch) a výsledkov konzultácie s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov (pracovné skupiny, stretnutia hlavných veterinárnych lekárov, spätné hlásenia o zásielkach hospodárskych zvierat z miesta určenia a pod.) vyhodnotila tento čas, kedy už nie je potrebné a ani prípustné naďalej registrovať zvieratá bez pôvodu (resp. staršie žijúce) a uvedenú výnimku je potrebné ukončiť používať ako obsolentnú, ktorá nezodpovedá platným ustanoveniam legislatívnych predpisov v danej veci. Súčasne tolerovaný systém, ktorý nezodpovedá platnej legislatíve vytvára priestor na možné podvody v identifikácii zvierat, zamieňania identity jedincov, podvody na dovozy neoznačených zvierat zo susediacich krajín bez veterinárnych osvedčení, resp. čiernej plemenitby. V dnešnej dobe, keď sa bránime Africkému moru ošípaných sme vystavení riziku nelegálneho dovozu ošípaných z krajín napr. Maďarska, Poľska, Českej republiky, Ukrajiny a zavlečenia choroby do našich chovov a tým vytváraním zón Afrického moru ošípaných pre celé okresy, čo spôsobuje obmedzenie pohybu premiestnenia zvierat na bitúnky alebo do iných chovov.

ŠVPS SR na základe analýzy výsledkov kontrol na rôznych úrovniach riadenia identifikovala, že vyššie uvedené možnosti prihlásenia zvierat do CEHZ sa stali zavedeným pracovným postupom nezodpovedných držiteľov oviec, kôz a ošípaných, ktorými sa snažili legalizovať zvieratá neznámeho pôvodu, bez veterinárnej a farmakologickej histórie.

Zdôrazňujeme, že drvivá väčšina chovateľov požiadavky identifikácie a registrácie zvierat plnia, resp. ich majú splnené a tolerovanie stále pretrvávajúcich nesúladov systému označovania zvierat môžu niektorí chovatelia vnímať diskriminujúco.

Dôvody právnej istoty

Usmernenie nezasahuje do zákonom chránených práv chovateľov, zvyšuje transparentnosť a čestnosť systému identifikácie a registrácie zvierat v zmysle cieľov ustanovených predpismi od roku 2003.

Kritickým vyhodnotením situácie, ŠVPS SR ostatný raz umožňuje chovateľom, ktorí nemajú doposiaľ registrované zvieratá v CEHZ „doregistrovať“ si ich až do termínu 30. apríla 2022, tak aby sa vyhli prípadný právnym dôsledkom od 1. mája 2022. ŠVPS SR však strikne odporúča nečakať na posledný možný termín, kedy možno očakávať zvýšený záujem o nápravu a aktualizáciu údajov v CEHZ. ŠVPS SR bude veľmi citlivo systémovo prípad od prípadu posudzovať naplnenia požiadavky „doregistrácie“ hospodárskych zvierat s ohľadom ako na chovateľa, tak i zvieratá, ktoré podliehajú registrácii. Registrovanie a identifikáciu zvierat, ktoré boli týrané a zhabané z dôvodu zlých životných podmienok je potrebné ponechať na riešenie orgánom veterinárnej správy, ktoré v tomto smere budú usmernené a bude stanovený jednotný postup pre takéto situácie. Na základe týchto skutočností je zrejmé, že usmernenie vydané ŠVPS SR neustanovuje žiadnu novú povinnosť pre chovateľov oviec, kôz a ošípaných.

Z vyššie uvedených dôvodov Vás ŠVPS SR žiada, aby ste v rámci svojich možností podporili správnu implementáciu systému identifikácie a registrácie všetkých druhov zvierat, pre ktoré to vyžaduje platná národná legislatíva ako i legislatíva Európskej únie a aby ste sa dištancovali od šírenia zavádzajúcich a nepravdivých údajov na sociálnych sieťach, v médiách a medzi chovateľmi. V prípade, ak máte výhrady a nesúhlasíte so systémom identifikácie a registrácie zvierat odporúčame, aby ste sa s podnetom obrátili priamo na Európsku komisiu a vysvetlili, že časť chovateľskej verejnosti nesúhlasí s povinnou identifikáciou a registráciou zvierat, ktorá je považovaná za zbytočnú. Táto vec však môže byť útvarmi európskej komisie vyhodnotená, tak, že Slovenská republika nenapĺňa ustanovenia priamo uplatniteľného nariadenia o zdraví zvierat v časti identifikácia a registrácia zvierat s možnými konsekvenciami, ako sú absolútny zákaz premiestňovania týchto druhov zvierat, pomenovanie Slovenskej republiky ako nedôveryhodného štátu, nevynímajúc vykonanie hĺbkového auditu v danej veci na Slovensku pokiaľ ide o uplatňované postupy.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.