Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Stanovisko ŠVPS SR k prípadu Border kólia na Ceste hrdinov SNP

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v ostatnom čase zaregistrovala zvýšenú mediálnu a sociálnu aktivitu aktivistov a priaznivcov mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ochranou najmä spoločenských zvierat o príbeh štvorročnej sučky plemena border kólia, ktorú ďalej budeme volať „Fifinka“, ktorú jej vlastník vzal na diaľkový pochod po turistickej trase „Cesta hrdinov SNP“ vedúcej z Dukly po Devín, v celkovej dĺžke približne 770 km. Podľa propagátorov tejto turistickej atrakcie Cestu hrdinov SNP zvládne priemerne zdatný turista alebo ktokoľvek kto občasne športuje, hoci upozorňujú, že putovať mesiac po horách s batohom je náročné a určite je vhodné si vopred vyskúšať víkendové túry.

Podanie RVPS Bardejov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov (ďalej len „RVPS Bardejov“) sa o prípade po prvý raz dozvedela dňa 17.04.2023, keď približne o 19:00 prijala telefonické podanie uvádzajúce, že v obci Zborov Polícia identifikovala muža s vyčerpaným psom vo veľmi zlom zdravotnom stave. Muž mal putovať peši so psom z okresu Svidník. Napriek pokročilému času, po riadnej pracovnej dobe, úradní veterinárni lekári RVPS Bardejov zisťovali ďalšie dostupné informácie na preverenie a posúdenie situácie. Dvaja úradní veterinárni lekári RVPS Bardejov napokon medzi 20:30 a 23:00 vykonali úradnú veterinárnu kontrolu vo veterinárnej ordinácii súkromného veterinárneho lekára v Bardejove, kde Fifinke bola poskytnutá prvotná odborná veterinárna starostlivosť s cieľom určiť rozsah vyčerpania, prípadne iných porušení zdravotného stavu Fifinky a jej stabilizácie. Počas úradnej kontroly úradní veterinárni lekári RVPS Bardejov zdokumentovali, že vlastník s Fifinkou dňa 13.04.2023 začali svoju púť v Trnave na železničnej stanici, odkiaľ sa dopravili až do Svidníka, odkiaľ putovali peši po Ceste hrdinov SNP.

Podľa vyjadrenia vlastníka, Fifinka si v batohu určenému na nosenie psom niesla granulované krmivo o hmotnosti 5 kg. Po zdokumentovaní skutkového stavu a skutočnosti, že vlastník s Fifinkou pokračovali v pochode, napriek predchádzajúcemu zhoršeniu jej kondície, kedy bol indikovaný kľudový režim na regeneráciu síl Fifinky a na preliečenie povrchových poranení na hrudníku a končatinách, úradní veterinárni lekári RVPS Bardejov v úzkej spolupráci so súkromným veterinárnym lekárom nariadili v zmysle zákonných kompetencií opatrenia vlastníkovi Fifinky.

Úradní veterinárni lekári, na základe veterinárneho nálezu z lekárskej správy ošetrujúceho súkromného veterinárneho lekára, nariadili bezodkladne zabezpečiť veterinárnu starostlivosť a hospitalizáciu Fifinky, nakoľko podľa zistených skutočností vlastník Fifinky prekročil biologické schopnosti zvieraťa, obmedzil výživu a napájanie zvierať vzhľadom na výkon, čím poškodil jeho zdravotný stav a porušil požiadavky § 22 ods. 2 písm. e) a f) zákona o veterinárnej starostlivosti a všeobecné požiadavky na ochranu spoločenských zvierat ustanovených vyhláškou o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Dodatočná veterinárna kontrola

Úradní veterinárni lekári RVPS Bardejov dňa 19.04.2023 vykonali dodatočnú veterinárnu kontrolu s cieľom overiť splnenie naradených opatrení zo dňa 17.04.2023, ktorou zistili, že vlastník Fifinky opatrenia plnil v plnom rozsahu. Ďalej zdokumentovali, že poskytnutá veterinárna starostlivosť viedla k výraznému zlepšeniu kondičného i zdravotného stavu. Porovnaním laboratórnych výsledkov krvi zo dňa príjmu na hospitalizáciu a zo dňa 18.04.2023 a 19.04.2023, súkromný veterinárny lekár aj úradní veterinárni lekári potvrdili výrazné zlepšenie sledovaných biochemických ukazovateľov, čo potvrdzovali klinické zlepšenie kondičného a zdravotného stavu Fifinky.

Na základe preukázaného dopustenia sa priestupku podľa zákona o veterinárnej starostlivosti úradní veterinárni lekári RVPS Bardejov páchateľovi uložili blokovú pokutu, po vyhodnotení jej primeranosti, účinnosti a odrádzajúceho účinku od pokračovania alebo opakovania priestupku. Okrem uloženia pokuty, spoplatnili dodatočnú veterinárnu kontrolu, ktorá bola vykonaná nad rámec plánovaných úradných kontrol.

Nakoľko týmito zdokumentovanými úradnými zisteniami pominuli dôvody na bezodkladne nariadené opatrenia, RVPS Bardejov vydal nové opatrenia pre vlastníka Fifinky zabezpečiť jej veterinárne ošetrenie až do prepustenia do domácej starostlivosti, zabezpečiť bezpečný, vhodný spôsob presunu psa do miesta držba, zabrániť ďalšiemu prekračovaniu biologických schopností zvieraťa, zdržať sa používaniu postroja so záťažou, bezodkladné zabezpečenie pokračovania veterinárnej starostlivosti po presune do miesta držby a ohlásenie prísunu Fifinky na miestne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Trnava (ďalej len „RVPS Trnava“). RVPS Bardejov s cieľom zabezpečenie informovanosti o vývoji zdravotného a kondičného stavu Fifinky nariadila opatrenia aj súkromnému veterinárnemu lekárovi bezodkladne informovať RVPS Bardejov o zmenách zdravotného stavu a o výsledkoch všetkých klinických a laboratórnych vyšetrení a o predpokladanom čase prepustenia Fifinky do domácej liečby.

S cieľom presného zistenia skutkového stavu veci, pred rozhodnutím o ďalšom konaní, RVPS Bardejov dňa 21.04.2023 požiadala v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti RVPS Trnava o poskytnutie súčinnosti uvedením, či RVPS Trnava eviduje voči vlastníkovi nejaké podanie na úseku zdravia zvierat, či evidujú prebiehajúce alebo ukončené priestupkové konanie voči tejto osobe, či v minulosti RVPS Trnava vykonala u vlastníka Fifinky veterinárnu kontrolu, ak áno, s akým výsledkom a či RVPS Trnava v minulosti uložila vlastníkovi akúkoľvek pokutu. RVPS Bardejov sa ďalej zaujímala, o vyjadrenia ošetrujúceho veterinárneho lekára Fifinky v pôsobnosti RVPS Trnava.

RVPS Trnava nasledujúci pracovný deň informovala RVPS Bardejov o tom, že voči vlastníkovi Fifinky neevidujú žiadne podania, žiadne priestupkové konanie voči nemu neviedli a neuložili mu žiadnu sankciu, a že taktiež na základe analýzy rizika nebol identifikovaný dôvod na vykonanie veterinárnej kontroly v mieste držby Fifinky. RVPS Trnava taktiež tlmočila vyjadrenie ošetrujúceho súkromného veterinárneho lekára z Trnavy, že s výnimkou základného veterinárneho ošetrenia spočívajúceho vo vakcinácii psa a vystavení pasu spoločenského zvierať neeviduje záznam o žiadnom inom úkone, ktorý by mohol naznačovať týranie zvieraťa.

Ďalšia dodatočná veterinárna kontrola

Úradní veterinárni lekári RVPS Bardejov dňa 24.04.2023 vykonali vo veterinárnej ordinácii zainteresovaného súkromného veterinárneho lekára dve dodatočné veterinárne kontroly na overenie splnenia naradených opatrení vlastníkovi Fifinky a na overenie splnenia nariadených opatrení súkromnému veterinárnemu lekárovi. V oboch prípadoch úradní veterinárni lekári RVPS Bardejov konštatovali plnenia nariadených opatrení. Kontrolou prejavov správania a veterinárnej lekárskej dokumentácie, overili, že Fifinka je klinicky zdravá, povrchové poranenia v štádiu hojenia, opuch a bolestivosť medziprstového priestoru a chodidlových vankúšikov vymizli a sledované biochemické ukazovatele potvrdili stabilizáciu pacienta, prejavuje temperament, zdravý sociálny prejav voči vlastníkovi i ostatným prítomným osobám bez znakov strachu či agresivity, čo umožňuje ukončenie hospitalizácie pred presunom do domácej liečby.

RVPS Bardejov, aby zabezpečila, že najmenej do úplnej rekonvalescencie ostane Fifinka pod súkromným veterinárnym a úradným veterinárnym dohľadom, RVPS Bardejov dňa 25.04.2023 opakovane vyžiadala od RVPS Trnava súčinnosť vykonaním dodatočnej veterinárnej kontroly s cieľom overenia splnenia opatrení účinných po príchode do miesta držby a to: prihlásenie sa na RVPS Trnava, prihlásenie sa na pokračovanie veterinárnej starostlivosti u ošetrujúceho súkromného veterinárneho lekára, informovať o výsledku vykonanej dodatočnej veterinárnej kontrole a dala na zváženie RVPS Trnava zaradiť na základe analýzy rizika vlastníka do plánu veterinárnych kontrol na nesledujúce kontrolné obdobie.

RVPS Trnava

Dňa 26.04.2023 RVPS Trnava informovala RVPS Bardejov o výsledku veterinárneho vyšetrenie ošetrujúcim súkromným veterinárnym lekárom zaslaním kópie Potvrdenia o klinickej prehliadke, v ktorom súkromný veterinárny lekár konštatuje, že pes je klinicky zdravý, v rámci rekonvalescencie je výživný a kondičný stav dobrý a že v dobe klinickej prehliadky nebola indikovaná žiadna terapia.

RVPS Trnava dňa 27.04.2023 vykonala v rámci vyžiadania súčinnosti RVPS Bardejov úradnú veterinárnu kontrolu v mieste držby Fifinky. Počas tejto veterinárnej kontroly úradný veterinárny lekár RVPS Trnava posúdil celkový habitat, priestory chovu, výživný a emočný stav Fifinky.

Ďalej overil splnenie opatrení nariadených RVPS Bardejov a potvrdil, že:

  • opatrenie č. 1 bolo splnené predložením prepúšťacej správy do domácej liečby,
  • opatrenie č. 2 bolo splnené transportom Fifinky prostredníctvom verejnej železničnej a súkromnej cestnej prepravy,
  • opatrenie č. 3 bolo plnené tým, že ruksak, nórskej výroby, určený pre psov veľkosti zodpovedajúcej border kólii, s nastaviteľnými upevňovacími popruhmi nebol od ukončenia hospitalizácie použitý na Fifinke a vlastník je poučený o možných následkoch pri zistení nesprávneho používania v budúcnosti,
  • opatrenie č. 4 bolo splnené preukaznou návštevou ošetrujúceho súkromného veterinárneho lekára v mieste držby dňa 25.04.2023, a preukázaním Potvrdenia o klinickej prehliadke
  • opatrenie č. 5 splnené telefonickým nahlásením príjazdu RVPS Trnava dňa 25.04.2023 a predložením Potvrdenia o klinickej prehliadke dňa 26.04.2023. Ošetrujúci súkromný veterinárny lekár v Potvrdení o klinickej prehliadke konštatuje, ako je uvedené vyššie, že pes je klinicky zdravý, v rámci rekonvalescencie je výživný a kondičný stav dobrý a že v dobe klinickej prehliadky nebola indikovaná žiadna terapia.

Posúdenie ŠVPS SR

Posúdením úradných postupov úradných veterinárnych lekárov RVPS Bardejov, riaditeľa RVPS Bardejov, úradných veterinárnych lekárov RVPS Trnava, ŠVPS SR hodnotí, že od počiatku do konca, všetky administratívne kroky boli vykonané v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonom o veterinárnej starostlivosti a zákonom o priestupkoch. Po celú dobu bol braný ohľad na zákonnosť, potreby zvieraťa a na práva občana Slovenskej republiky. Úradní veterinárni lekári RVPS Bardejov overili všetky dostupné informácie, aby odborne, včas a zákonne rozhodli o ďalšom administratívnom alebo i trestnoprávnom konaní, ak by to situácia vyžadovala.

Za výraznej odbornej pomoci a vynikajúcej spolupráci so zainteresovanými súkromnými veterinárnymi lekármi v Bardejove a v Trnave, RVPS Bardejov urobila všetko preto, aby pod tlakom verejnosti neboli porušené základné piliere zákonnosti štátu, aby boli ústavou chránené vlastnícke práva páchateľa priestupku čo najmenej dotknuté, pričom účel úradnej veterinárnej kontroly a kompetencie orgánov veterinárnej správy boli použité na nastolenie zákonnosti.

Hoci ŠVPS SR chápe isté rozhorčenie citlivejšej časti populácie, ŠVPS SR sa dištancuje od rozpútanej sociálno-mediálnej kampane, významne „manažovanej“ organizátormi a rozvíjanej ich podporovateľmi bez osobných znalostí podrobností prípadu, bez posúdenia situácie v kontexte platnej legislatívy a bez známok triviálnej slušnosti v niektorých prípadoch. ŠVPS SR vyzýva všetkých ľudí so zdravým rozumom i s citom k zvieratám, aby neskĺzali k podobným spôsobom.

Ak máte vedomosť, nie ak ste počuli alebo známy Vám ukázal fotografiu či video, ale ak máte osobnú vedomosť o tom, že ktosi porušuje práva zvierat, neváhajte sa s tým obrátiť priamo na príslušné orgány veterinárnej správy, ktoré majú zákonné kompetencie, kvalifikáciu a skúsenosti s riešením takýchto situácií. Osobné poznatky môžete podávať prostredníctvom internetovej aplikácie bezplatne dostupnej na našej internetovej stránke , ktorú sme práve na tento účel pre občanov a pre zvieratá vyvinuli. Veríme, že jej použitie je dostatočne intuitívne, dostatočne informatívne, aby sa podľa neho dali vykonať úradné kontroly na prešetrenie prijatých podaní a dostatočne transparentné, aby každý podávateľ bol informovaný o prijatí podania, o jeho registračnom čísle a o príslušnom orgáne, ktorému je dané podanie pridelené.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.