Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Štátny veterinárny a potravinový ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Je zároveň špecializovanou organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych činností a poskytovania služieb laboratórnej diagnostiky a skúšania, veterinárnej hygieny potravín, veterinárnej hygieny a ekológie a vzdelávania v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorých hlavné činnosti a podrobnosti o ich organizačnom usporiadaní upravuje štatút schválený ministerstvom pôdohospodárstva SR.

NázovAdresaTelEmailWeb
Štátny veterinárny a potravinový ústavJánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín+421 43 5837143sekretariat-gr@svpu.skwww.svpu.sk

Referenčné laboratóriá

OrganizáciaAdresa
Veterinárny a potravinový ústav v BratislaveBotanická 15, 842 52 Bratislava
Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom KubíneJánošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Veterinárny ústav vo ZvolenePod Dráhami 918, 960 86 Zvolen
Veterinárny a potravinový ústav v KošiciachHlinkova 1/A, 043 65 Košice

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

Predmetom činnosti je vykonávanie veterinárnej laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania potravín, krmív a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu na území Slovenskej republiky spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o veterinárnej starostlivosti, v zákone o potravinách, v krmivovom práve a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch v týchto oblastiach a plnenie úloh v zmysle rozhodnutí MPRV SR a ŠVPS SR. Laboratórium vykonáva analýzy v rozsahu svojej činnosti aj pre potreby súkromného sektora.

Akreditácia laboratória

Laboratórium je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-127 zo dňa 2.1.2014

Skúšobné laboratórium, Detašované skúšobné laboratórium – Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky Oddelenie rádiometrie a rádiológie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra sú spôsobilé vykonávať senzorické, mikrobiologické, hydrobiologické, chemické, molekulárno-biologické skúšky a stanovenie rádioaktivity v potravinách, krmivách a kŕmnych komponentoch živočíšneho a rastlinného pôvodu, tabaku, tabakových výrobkoch, vo vode a v zložkách životného prostredia; sérologické, virologické, parazitologické, mykologické, bakteriologické, patologicko-anatomické, molekulárno-biologické a toxikologické skúšky biologických materiálov a diagnostikovanie príčin ochorení a hynutí zvierat; vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa fixného a flexibilného rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Členenie ústavu

 • Odbor epizootológie
 • Odbor aplikovanej ekológie a hygienických disciplín
 • Certifikačný orgán

Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne

Predmetom činnosti ústavu je vykonávanie laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania na území Slovenskej republiky a na ostatnom území EÚ, a to spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o veterinárnej starostlivosti, potravinovej bezpečnosti a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch a nariadení v týchto oblastiach. Laboratórium vykonáva analýzy v rozsahu svojej činnosti aj pre potreby súkromného sektora

Akreditácia laboratória

Laboratórium je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-117 zo dňa 2.1.2014

Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne Skúšobné laboratórium Dolný Kubín a Skúšobné laboratórium Prešov je spôsobilé vykonávať:
1. Mikrobiologické, molekulárno-biologické, chemické a fyzikálnochemické skúšky potravín a krmív; mikrobiologické, molekulárno-biologické, sérologické, virologické, parazitologické, patologické, chemické skúšky biologického/klinického materiálu; mikrobiologické, chemické a fyzikálno-chemické skúšky a odber vzoriek vôd podľa fixného rozsahu akreditácie.

2. Chemické a molekulárno-biologické skúšky biologického/klinického materiálu, požívatín rastlinného a živočíšneho pôvodu, krmív rastlinného a živočíšneho pôvodu, medikovaných kŕmnych zmesí a premixov, pitných, povrchových a odpadových vôd podľa flexibilného rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Členenie ústavu

 • Odbor zdravia zvierat
 • Odbor hygieny potravín
 • Odbor bakteriológie
 • Odbor molekulárno-biologických analýz
 • Odbor chémie

Veterinárny ústav vo Zvolene

Pracovisko je zamerané na riešenie problematiky nákaz zvierat servisnou diagnostickou činnosťou, vývojom nových diagnostických metód a postupov, vypracovávaním ozdravovacích programov, surveillance a poradenskou činnosťou.

Akreditácia laboratória

Laboratórium je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-166 zo dňa 2.1.2014.

Veterinárny ústav Zvolen je spôsobilý vykonávať laboratórnu diagnostiku biologického materiálu virologickými, bakteriologickými, sérologickými, imunochemickými, histopatologickými, imunohistochemickými, molekulárno-biologickými a parazitologickými metódami podľa rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC l 7025:2005.

Členenie ústavu

 • Oddelenie patologickej morfológie a histológie
 • Oddelenie bakteriológie
 • Oddelenie virológie

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach je špecializovanou organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych činností a poskytovanie služieb laboratórnej diagnostiky a skúšania, v zmysle zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Laboratórium vykonáva analýzy v rozsahu svojej činnosti aj pre potreby súkromného sektora.

Akreditácia laboratória

Laboratórium je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-239 zo dňa 2.1.2014

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach Skúšobné laboratórium VEHYDIS je spôsobilé vykonávať senzorické, mikrobiologické, biologické, fyzikálno-chemické, inštrumentálno-sérologické a chemické skúšky požívatín, krmív, potravinárskych surovín, vôd, klinického, biologického a patologického materiálu podľa rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Členenie ústavu

Odbor zdravia zvierat
Odbor hygieny potravín
Odbor komodít rastlinného a zmiešaného pôvodu
Odbor cudzorodých látok
Odbor hygieny krmív

Národné referenčné laboratórium (NRL)

NRL Pracovisko
Pracovisko
VPÚ v Dolnom Kubíne
VPÚ v Dolnom Kubíne
VPÚ v Dolnom Kubíne
VPÚ v Dolnom Kubíne
VPÚ v Dolnom Kubíne
VPÚ v Bratislave
VPÚ v Dolnom Kubíne
VPÚ v Košiciach
VÚ vo Zvolene
VPÚ v Bratislave, VPÚ v Košiciach
VPÚ v Bratislave, VPÚ v Košiciach
VPÚ v Dolnom Kubíne
VPÚ v Bratislave
VPÚ v Bratislave
VPÚ v Bratislave
VPÚ v Bratislave
VPÚ v Košiciach
VPÚ v Košiciach
VPÚ v Dolnom Kubíne, VPÚ v Bratislave
VPÚ v Košiciach
VPÚ v Dolnom Kubíne
VPÚ v Dolnom Kubíne
VPÚ v Dolnom Kubíne
VÚ vo Zvolene
VÚ vo Zvolene
VÚ vo Zvolene
VÚ vo Zvolene
VPÚ v Dolnom Kubíne
VÚ vo Zvolene
VÚ vo Zvolene
VÚ vo Zvolene
VÚ vo Zvolene
VÚ vo Zvolene
VÚ vo Zvolene
VPÚ v Dolnom Kubíne
VÚ vo Zvolene
VÚ vo Zvolene

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.