Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

TRACES NT

Čo je to TRACES? 

TRACES NT (Trade Control Expert System – New Technology) je online platforma Európskej komisie pre hygienickú a fytosanitárnu certifikáciu potrebnú na dovoz zvierat, živočíšnych produktov, potravín a krmív neživočíšneho pôvodu a rastlín do Európskej únie, a na obchodovanie v rámci EÚ, a vývoz zvierat a určitých živočíšnych produktov z EÚ. 

Prečo je dôležitý? 

Právne predpisy EÚ vyžadujú, aby boli zásielky zvierat, živočíšnych produktov, určitých potravín a krmív neživočíšneho pôvodu a väčšina rastlín sprevádzaná úradnými certifikátmi, ktoré potvrdzujú súlad s platnými požiadavkami. 

Keď sa takéto zásielky dovážajú do EÚ alebo sa s nimi obchoduje v rámci jednotného trhu EÚ, systém TRACES podporuje vydávanie úradných osvedčení a zaznamenávanie úradných kontrol a plánovanie trasy, a to rýchlo a efektívne online. 

Možnosť vystopovať všetky pohyby zvierat, živočíšnych produktov, potravín a krmív neživočíšneho pôvodu a rastlín prispieva k zníženiu vplyvu ohnísk chorôb a umožňuje rýchlu reakciu na boj proti niektorým vážnym rizikám v poľnohospodársko -potravinovom reťazci. 

Ako funguje? 

Vďaka svojmu užívateľsky prívetivému rozhraniu dostupnému v 34 jazykoch umožňuje TRACES interakciu medzi súkromným sektorom a príslušnými orgánmi v krajinách EÚ aj mimo EÚ a výrazne znižuje administratívnu záťaž pre všetky zainteresované strany pri práci na rovnakú platformu. 

Príslušné vnútroštátne orgány a hospodárske subjekty vypĺňajú úradné osvedčenia online v systéme TRACES a kontrolné orgány na hraniciach EÚ alebo v konečnom mieste určenia skontrolujú zásielky a ich sprievodné dokumenty, aby im umožnili vstup a/alebo pohyb cez EÚ. 

Týmto spôsobom sú kontrolné orgány na hraniciach EÚ alebo v mieste určenia vopred informované o príchode zásielky, a preto môžu plánovať svoje kontroly napr. v prípade prepravy živých zvierat sa môžu vykonávať a zaznamenávať ďalšie kontroly a kontroly týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat. 

Spätná väzba o konečnom rozhodnutí prijatom o zásielke po vykonaných kontrolách je k dispozícii tým stranám, ktorých sa zásielka týka. 

Kde nájdem prístup do systému TRACES?

Systém TRACES je pre používateľov k dispozícii bezplatne

Viac informácií o systéme TRACES

Ako sa do systému TRACES prihlásiť? 

Prevádzkovatelia sa môžu do systému Traces integrovať až po schválení/ registrovaní vykonávania danej činnosti spadajúcej pod veterinárny a potravinový dohľad na príslušnom orgáne (napr. miestne kompetentná Regionálna veterinárna a potravinová správa). 

Každý prevádzkovateľ a používateľ sa do systému TRACES registruje sám.

  • postup registrácie nájdete v manuáloch nižšie.
  • pri registrácii prevádzkovateľa je potrebné prideliť svojej prevádzke správnu kompetentnú autoritu – miestne príslušný kompetentný orgán Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, podľa mesta regiónu sídla prevádzky (k jednému účtu prevádzkovateľa je možné prideliť viacero adries prevádzok s rôznymi kompetentnými RVPS).
  • žiadosť o registráciu do systému TRACES validuje vybraný kompetentný orgán (napr. miestne kompetentná Regionálna veterinárna a potravinová správa). 

Poznámka: 

Pre prístup do systému si musí osoba vytvoriť vlastný používateľský prístup, aby mohla v systéme pracovať a vytvárať dokumenty v mene svojho prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ = profil prevádzky/spoločnosti/firmy s priradenou schválenou/registrovanou činnosťou (napr. Ovečka s.r.o., ovecka.sro@ovecka.sk, registrovaný chov oviec). 

Používateľ= profil osobného prístupu do systému osoby zodpovednej za daného prevádzkovateľa (napr. Jožko Mrkvička, jozko.mrkvicka@ovecka.sk, priradený k prevádzkovateľovi Ovečka s.r.o.) 

Dovoz do EÚ a prevádzkovatelia krajín mimo EÚ v systéme TRACES 

Zoznamy prevádzok schválených na dovoz vybraných tovarov do EÚ sa nachádzajú v systéme TRACES. Za presnosť informácií uvedených v zoznamoch zodpovedá príslušný orgán krajiny mimo EÚ. V prípade, že informácie o prevádzkach chýbajú vo zverejnených zoznamoch, oznámte to prosím asistenčnému centru TRACES (SANTE-TRACES@ec.europa.eu). 

Pre viac informácii navštívte priamo webstránku Európskej komisie: 

https://food.ec.europa.eu/safety/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-establishments_en

Zvieratá a tovar z nich vyrobený môžu vstúpiť do EÚ len z krajín mimo EÚ, ktoré sú uvedené na zozname (nariadenie (EÚ) 2021/404, nariadenie (EÚ) 2021/405 a rozhodnutie Komisie 2011/163/EÚ). Iba v prípade, že krajina mimo EÚ je uvedená na zozname, môže navrhnúť zariadenia na zaradenie do zoznamu.  

Uverejnené zoznamy prevádzok sú odvodené z údajov v systéme TRACES- https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/establishment/index#!/search?sort=country.translation.  

Krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, sú teraz zodpovedné za priame zadávanie údajov o svojich prevádzkarňach do systému TRACES. Tento záznam môžu v systéme TRACES predložiť iba kontaktné osoby („národné kontaktné miesto“), ktoré určil príslušný orgán krajiny mimo EÚ. 

Komisia skontroluje, či sú všetky podrobnosti správne, a pred zverejnením zoznamu môže požiadať krajinu mimo EÚ o dodatočné informácie. Keď sa tak stane, automatické oznámenie zo systému TRACES-NT bude informovať národný kontaktný bod. 

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.