Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Úhyn spoločenských zvierat a zákonné možnosti ich odstránenia

Vlastník zvierat, držiteľ zvierat a pôvodca vedľajšieho živočíšneho produktu (ďalej len „VŽP“) VŽP je povinný zabezpečiť odstránenie VŽP, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho činnosťou alebo v jeho prevádzkarni tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zvierat a zoonóz a je povinný dodržiavať požiadavky uvedené v nariadení (ES) č.1069/2009 a § 29 ods.5 zákona č. 39/2007 Z. z.

Spoločenské zviera je akékoľvek zviera patriace k druhom, ktoré sú zvyčajne, živené a držané človekom na iné než chovné účely a nie sú konzumované

Povinnosť

Pôvodca VŽP – zabezpečí ich sústreďovanie a skladovanie podľa osobitného predpisu (napr. nariadenie (ES) č. 1069/2009) vo vhodných a označených nádobách, kontajneroch, nádržiach a miestnostiach, spravidla chladených, až do ich odvozu na spracúvanie v schválených prevádzkarňach a je povinný viesť o vyprodukovaných VŽP evidenciu a bezodkladne nahlásiť neodkladnosť odvozu VŽP spracovateľskému závodu alebo technickému zariadeniu na spracovanie VŽP.

Spoločenské zvieratá sú zaradené na základe rizika do VŽP kategórie 1 (KAT 1) a ako sa môže s nimi nakladať pojednáva čl. 12 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Možnosti

Vlastník uhynutého spoločenského zvieraťa (SZ) zodpovedá za jeho odstránenie a má tieto zákonné možnosti:

  • môže uhynuté SZ zakopať na vlastnom pozemku, ak sú splnené požiadavky § 3 a § 4 ods. 1 vyhlášky č. 148/2012 Z. z.,
  • môže uhynuté SZ dať zakopať na schválenom mieste – „cintoríne“ (§ 4 ods. 3 vyhlášky č. 148/2012 Z. z.),
  • odovzdá uhynuté SZ do schváleného skladu,
  • odovzdá uhynuté SZ na individuálne alebo hromadné spálenie do schválenej nízkokapacitnej spaľovne alebo
  • odovzdá uhynuté SZ na odstránenie do schváleného spracovateľského závody na KAT 1 = „kafiléria“.

Manipulovať s VŽP môže len prevádzkovateľ cit.: „je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt reálne pod svojou kontrolou, vrátane prepravcov, obchodníkov a užívateľov“, ktorý má svoju činnosť registrovanú – napr. producent VŽP, prepravca VŽP alebo má činnosť schválenú ako je skladovanie, spaľovanie alebo spracovanie alebo povolenú – zakopávanie uhynutých SZ –„cintorín.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.