Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Usmernenie registrácie zvierat bez pôvodu

Usmernenie registrácie zvierat bez pôvodu pre RVPS, Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. a všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby v procese registrácie zvierat ovce, kozy, ošípané bez známeho pôvodu, neoznačené, resp. neregistrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“)

Podľa § 19 zákona o veterinárnej starostlivosti musia byť všetky hospodárske zvieratá identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v CEHZ.
Podľa § 40a zákona o veterinárnej starostlivosti vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvieratá alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu
a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Podrobnosti identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat sú popísané vo vyhláškach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:

  • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov,
  • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s uvedenými právnymi predpismi na identifikáciu a registráciu oviec, kôz a ošípaných, ŠVPS SR usmerňuje postup registrácie oviec, kôz a ošípaných, ktoré sú neoznačené, bez známeho pôvodu, resp. neregistrované v CEHZ nasledovne:

Odo dňa 01.05.2022 nebudú môcť držitelia zvierat druhu ovca, koza a domáca ošípaná nahlásiť
do registrovaného chovu v CEHZ, zviera, ktoré nemá známy pôvod. To znamená, že nebude možné nahlásiť do CEHZ zvieratá, ktoré pochádzajú z chovov neregistrovaných v CEHZ alebo zvieratá pochádzajúce z iných krajín, ktoré nesprevádza veterinárne osvedčenie, osvedčujúce alebo preukazujúce pôvod zvierat.

Po 01.05.2022 v CEHZ nebudú spracované tlačivá „Hlásenie zmien oviec/kôz a Hlásenie zmien v počte ošípaných“, ktoré budú obsahovať udalosť s kódom:

  • 21 zaregistrovanie staršieho žijúceho barana
  • 22 zaregistrovanie staršej žijúcej ovce/bahnice pre ovce a pre kozy
  • 23 zaregistrovanie staršieho žijúceho capa
  • 24 zaregistrovanie staršej žijúcej kozy
  • 20 nahlásenie počiatočného stavu/počtu novo označených ošípaných pre ošípané.

Hlásenia s uvedenými kódmi prijaté do CEHZ po 01. máji 2022 nebude môcť CEHZ spracovať. O prijatom hlásení s požiadavkou registrácie oviec, kôz, ošípaných s neznámym pôvodom CEHZ informuje e-mailovou poštou príslušnú RVPS.

RVPS vykonaním úradnej kontroly identifikácie a registrácie zvierat na mieste preverí dôvod zaslania hlásenia o zvieratách bez pôvodu.

Riaditelia regionálnych veterinárnych a potravinových správ zabezpečia, aby toto usmernenie mali k dispozícií všetci úradní veterinárni lekári – veterinárni inšpektori, ktorí vykonávajú veterinárne kontroly na úseku identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat, zdravia a ochrany zvierat, úseku hygieny potravín živočíšneho pôvodu a na úseku vedľajších živočíšnych produktov, v pôsobnosti RVPS a dodržiavali vyššie uvedené postupy.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.