Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Vedľajšie živočíšne a odvodené produkty

Vedľajšie živočíšne produkty (ďalej len VŽP) sú celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu vrátane oocytov, embryí a spermy, (článok 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009).

Inými slovami, sú to všetky uhynuté zvieratá okrem voľne žijúcej zveri a všetko čo živé zvieratá počas ich držania produkujú – napr. hnoj, vlna, perie. Tak isto sú to všetky produkty živočíšneho pôvodu (vajcia, mlieko, med), ktoré produkujú zvieratá a už sa nepoužívajú na výrobu potravín alebo vznikajú pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu (srvátka, škrupiny vajec,..) a produkty živočíšneho pôvodu vznikajúce zo zabitých zvierat.

Odvodené produkty

Odvodené produkty sú produkty získané prostredníctvom jednorazového alebo opakovaného ošetrenia, transformácie alebo jednotlivých krokov spracovania vedľajších živočíšnych produktov (článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009).

Kontrolný orgán

Orgánom úradnej kontroly nad dodržiavaním požiadaviek pri manipulácii a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov (ďalej len „VŽP“) a odvodených produktov sú v Slovenskej republike Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) a Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS). Oblasť VŽP a odvodených produktov má vlastnú legislatívu. Na VŽP sa nevzťahuje legislatíva na odpady.

Mohlo by vás zaujímať

Zoznamy schválených prevádzkarní na vedľajšie živočíšne produkty

Zoznamy prevádzkarní, činností, fariem a pod. sú vedené podľa zákona 1069/2009 a nariadení Európskeho spoločenstva a Rady.

Registrácia, schvaľovanie, povolenie

Akákoľvek činnosť vykonávaná v súvislosti s VŽP alebo odvodenými produktmi podlieha registrácii, schváleniu alebo povoleniu. Registráciu, schválenie alebo povolenie vykonávajú orgány veterinárnej správy – ŠVPS SR a RVPS na základe písomnej žiadosti subjektu.

Predmet kontroly

Predmetom úradných kontrol orgánov veterinárnej správy je kontrola dodržiavania podmienok, ktoré sú určené uvedenou legislatívou, pri akomkoľvek nakladaní, zbere, preprave, skladovaní, odstraňovaní, likvidácii, spracovaní, obchodovaní s VŽP a odvodenými produktmi v rámci EÚ, uvádzaní na trh v SR a vývoze do tretích krajín. Úradnej kontrole podliehajú producenti VŽP a odvodených produktov, ku ktorým patria všetky farmy a majitelia, ktorí držia zvieratá, všetky prevádzkarne, ktoré spracúvajú živočíšne produkty a celá obchodná sieť, kde sa predávajú potraviny živočíšneho pôvodu.

Kuchynský odpad

Zákonom č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádzajú nové pojmy a menia sa určité povinnosť pri nakladaní s odpadom Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Kategórie VŽP

V závislosti od rizika aké tieto VŽP predstavujú pre zdravie ľudí, zvierat a vplyvu na životné prostredie sa rozdeľujú do troch skupín:

 • materiál kategórie 1 – článok 8 nariadenia (ES) č. 1069/2009
 • materiál kategórie 2 – článok 9 nariadenia (ES) č. 1069/2009
 • materiál kategórie 3 – článok 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009

Definícia  materiálov podľa kategórii (nariadenie (ES) č. 1069/2009)

Materiál kategórie 1

Materiál kategórie 1 zahŕňa tieto vedľajšie živočíšne produkty:

 1.  celé telá a všetky časti tiel, vrátane koží a kožiek, týchto zvierat:
  • i) zvieratá podozrivé z nákazy PSE v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001, alebo v prípade ktorých bol úradne potvrdený výskyt PSE;
  • ii) zvieratá usmrtené v rámci opatrení na tlmenie PSE;
  • iii) zvieratá okrem hospodárskych a voľne žijúcich zvierat, najmä vrátane spoločenských zvierat, zoo zvierat a cirkusových zvierat;
   iv) zvieratá používané v postupe alebo postupoch vymedzených v článku 3 smernice 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely ( 1 ) v prípade, ak príslušný orgán rozhodne, že takéto zvieratá alebo akékoľvek časti ich tiel môžu v dôsledku tohto postupu alebo týchto postupov predstavovať vážne zdravotné riziko pre ľudí alebo iné zvieratá, bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003;
  • v) voľne žijúce zvieratá, ak sú podozrivé z nakazenia chorobami prenosnými na ľudí alebo zvieratá;
 2.  nasledovný materiál:
  • i) špecifikovaný rizikový materiál;
  • ii) celé telá alebo časti mŕtvych zvierat obsahujúce špecifikovaný rizikový materiál v čase odstraňovania;
 3.  vedľajšie živočíšne produkty zo zvierat, ktoré boli podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES alebo článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES;
 4. vedľajšie živočíšne produkty obsahujúce rezíduá iných látok a kontaminantov zo životného prostredia uvedených v skupine B ods. 3 prílohy I k smernici 96/23/ES, ak takéto rezíduá prekračujú povolené limity ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo, ak tieto chýbajú, vo vnútroštátnych právnych predpisoch;
 5. vedľajšie živočíšne produkty zbierané počas ošetrenia odpadových vôd požadovaného vykonávacími pravidlami podľa článku 27 písm. c) prvý odsek:
  • i) z prevádzkarní alebo závodov spracúvajúcich materiál kategórie 1 alebo
  • ii) z iných prevádzkarní alebo závodov, v ktorých sa odstraňuje špecifikovaný rizikový materiál;
 6. kuchynský odpad z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej preprave;
 7. zmesi materiálu kategórie 1, buď s materiálom kategórie 2, alebo materiálom kategórie 3 alebo materiálom oboch kategórií.

Materiál kategórie 2

Materiál kategórie 2 zahŕňa tieto vedľajšie živočíšne produkty:

 1.  hnoj, nemineralizované guáno a obsah tráviaceho traktu;
 2. vedľajšie živočíšne produkty zbierané počas ošetrenia odpadových vôd požadovaného vykonávacími pravidlami podľa článku 27 písm. c) prvý odsek:
  • i) z prevádzkarní alebo závodov spracúvajúcich materiál kategórie 2 alebo
  • ii) z bitúnkov iných ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 8 písm. e);
 3. vedľajšie živočíšne produkty s obsahom rezíduí povolených látok alebo kontaminantov prekračujúcich povolené limity v zmysle článku 15 ods. 3 smernice 96/23/ES;
 4. produkty živočíšneho pôvodu vyhlásené za nevhodné na ľudskú spotrebu v dôsledku možnej prítomnosti cudzorodých častíc v týchto produktoch;
 5. produkty živočíšneho pôvodu iné, než materiál kategórie 1, ktoré sú:
  i) dovezené alebo uvedené z tretej krajiny a nespĺňajú veterinárne požiadavky Spoločenstva na dovoz alebo uvedenie do Spoločenstva, ak sa v právnych predpisoch Spoločenstva nepovoľuje ich dovoz alebo uvedenie podmienené osobitnými obmedzeniami alebo ich vrátením do tretej krajiny, alebo
  ii) odoslané do iného členského štátu a nespĺňajú požiadavky ustanovené alebo povolené v právnych predpisoch Spoločenstva, ak sa nevrátia s povolením príslušného orgánu členského štátu pôvodu;
 6.  zvieratá alebo časti zvierat okrem zvierat uvedených v článku 8 alebo článku 10:
  i) ktoré uhynú inak než zabitím na bitúnku alebo usmrtením pre ľudskú spotrebu vrátane zvierat usmrtených na účely kontroly chorôb;
  • ii) plodov;
  • iii) oocytov, embryí a spermy, ktoré nie sú určené na chovné účely, a
  • iv) hydiny uhynutej v škrupine;
 7. zmesi materiálu kategórie 2 s materiálom kategórie 3;
 8. vedľajšie živočíšne produkty okrem materiálu kategórie 1 alebo materiálu kategórie 3.

Materiál kategórie 3

Materiál kategórie 3 zahŕňa tieto vedľajšie živočíšne produkty:

 1.  jatočné telá a časti tiel zabitých zvierat alebo, v prípade zveri, telá alebo časti usmrtenej zveri, ktoré sú podľa právnych predpisov Spoločenstva vhodné na ľudskú spotrebu, ale nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov;
 2. jatočné telá a nižšie uvedené časti pochádzajúce buď zo zvierat zabitých na bitúnku, ktoré v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu, alebo telá a nižšie uvedené časti zveri usmrtenej na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva:
  • i) jatočné telá alebo časti tiel zvierat, ktoré sú podľa právnych predpisov Spoločenstva odmietnuté ako nevhodné na ľudskú spotrebu, ale pri ktorých sa nepreukázali žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá;
  • ii) hydinové hlavy;
  • iii) kože a kožky vrátane odrezkov a štiepenky z nich, rohy a končatiny vrátane článkov prstov a zápästných i záprstných kostičiek, priehlavkovej a metatarzálnej kosti:
   — zvierat okrem prežúvavcov vyžadujúcich si testovanie na PSE a
   — prežúvavcov, ktoré boli testované s negatívnym výsledkom v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001;
  • iv) štetiny ošípaných;
  • v) perie;
 3. vedľajšie živočíšne produkty z hydiny a zajacovitých zvierat zabitých na farme podľa článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, ktoré nejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá;
 4. krv zvierat, u ktorých sa neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom krvi na ľudí alebo zvieratá a ktorá bola získaná z týchto zvierat zabitých na bitúnku potom, ako v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva:
  • i) zo zvierat okrem prežúvavcov vyžadujúcich si testovanie na PSE a
  • ii) z prežúvavcov, ktoré boli testované s negatívnym výsledkom v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001;
 5. vedľajšie živočíšne produkty z výroby produktov určených na ľudskú spotrebu vrátane kostí zbavených tuku, oškvarkov a kalu z odstrediviek alebo separátorov zo spracovania mlieka;
 6. produkty živočíšneho pôvodu alebo potraviny obsahujúce produkty živočíšneho pôvodu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat;
 7. krmivo pre spoločenské zvieratá a krmivo živočíšneho pôvodu alebo krmivo obsahujúce vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, ktoré už nie sú určené na kŕmenie z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat;
 8. krv, placenta, vlna, perie, srsť, rohy, odrezky z paznechtov pochádzajúce zo živých zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom týchto produktov na ľudí alebo zvieratá;
 9.  vodné živočíchy a časti takýchto živočíchov okrem morských cicavcov, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá;
 10.  vedľajšie živočíšne produkty z vodných živočíchov pochádzajúce z prevádzkarní alebo zo zariadení vyrábajúcich produkty na ľudskú spotrebu;
 11.  tieto materiály pochádzajúce zo zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom týchto materiálov na ľudí alebo zvieratá:
  • i) schránky mäkkýšov s mäkkým tkanivom alebo svalovinou;
  • ii) tieto prvky pochádzajúce zo suchozemských živočíchov:
   • vedľajšie produkty z liahní,
   • vajcia,
   • vedľajšie produkty z vajec vrátane vaječných škrupín;
  • iii) jednodňová hydina usmrtená z komerčných dôvodov;
 12.  vodné a suchozemské bezstavovce okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá;
 13. zvieratá a ich časti patriace do zoologických radov Rodentia a Lagomorpha s výnimkou materiálu kategórie 1 podľa článku 8 písm. a) bodu iii), iv) a v) a materiálu kategórie 2 podľa článku 9 písm. a) až g)
 14. kože a kožky, kopytá, perie, vlna, rohy, srsť a kožušina pochádzajúce z mŕtvych zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej týmito produktmi na ľudí alebo zvieratá, okrem tých, ktoré sú uvedené v písm. b) tohto článku;
 15. tukové tkanivo zo zvierat, ktoré nevykazovali žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom tohto materiálu na ľudí alebo zvieratá a ktoré boli zabité na bitúnku a v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva;
 16.  kuchynský odpad okrem odpadu uvedeného v článku 8 písm. f).

Legislatíva

 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1069/2009“)- odkaz (Úradný vestník EÚ L 300 zo 14.11.2009)
 • Nariadenie komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa tejto smernice (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 142/2011“) – odkaz (Úradný vestník EÚ L 54 zo 26.2.2011).
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.