Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Informácia o zmenách súvisiacich s odhlasovaním zvierat z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR usmernilo Plemenárske služby Slovenskej republiky š.p., aby v termíne od 01.07.2012, zabezpečili odhlasovanie zvierat z Centrálnej evidencie hospodárskych zviera (ďalej len „CHRZ“) v súlade s požiadavkami právnych predpisov vo vzťahu k nakladaniu s vedľajšími živočíšnymi produktmi a najmä v súlade s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.

Uhynuté zvieratá a ich časti sú vedľajším živočíšnym produktom (ďalej len „VŽP“), ktoré sú klasifikované ako VŽP kategória 1 alebo kategórie 2 podľa článku 8 a článku 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1069/2009“).

V zmysle tohto nariadenia je možné odstraňovať VŽP kategórie 1 a kategórie 2 len podľa článku 12 a článku 13 nariadenia (ES) č. 1069/2009.Odstraňovanie VŽP kategórie 1 a kategórie 2 iným spôsobom, ako je nariadené v článku 12 a článku 13 nariadenia (ES) č. 1069/2009 je možné, len v individuálnych prípadoch podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a to len na základe povolenia orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti, to znamená príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (ďalej len „RVPS“) v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007“)

Od 01.07.2012 môže CHRZ odhlásiť udalosť „uhynutie a likvidácia na mieste“ s kódom 51 u oviec, kôz a ošípaných len ak budú tlačivá „Hlásenie zmien ošípaných“ a „Hlásenie zmien oviec a kôz“ potvrdené miestne príslušnou RVPS. Uvedené potvrdenie na „Hlásenie zmien“ môže príslušná RVPS vydať len ak vlastník/držiteľ zvieraťa oznámi úhyn zvieraťa na príslušnú RVPS a uvedie skutočnosti, za ktorých k úhynu došlo (napr. zviera uhynulo na vzdialenom pasienku a ten je nedostupný natoľko, že sa zviera nedá stiahnuť na salaš alebo iné dostupné miesto na jeho odvoz), veterinárny inšpektor RVPS vykoná  na základe analýzy rizika veterinárnu kontrolu a ak budú splnené požiadavky na odstránenie VŽP kategórie 1 na mieste zakopaním uvedených v § 5 vyhlášky č. 148/2012 Z. z., vydá veterinárny inšpektor povolenie na odstránenie VŽP zakopaním na mieste podľa § 14 ods. 2 písm. f). zákon č. 39/2007.

Za potvrdenie RVPS o udelení výnimky na udalosť „uhynutie a likvidácia na mieste“ s kódom 51 pre CEHZ na tlačive „Hlásenie zmien ošípaných“ a „Hlásenie zmien oviec a kôz“ sa požaduje vyznačenie: 

 • dátumu a miesta likvidácie VŽP
 • mena, priezviska a podpisu veterinárneho inšpektora
 • odtlačku pečiatky miestne príslušnej RVPS

Od 01.07.2012 môže CEHZ odhlásiť udalosť „strata vplyvom predátora“ s kódom 41 u hovädzieho dobytka, oviec, kôz len ak budú tlačivá „Hlásenie zmien hovädzieho dobytka“ a „Hlásenie zmien oviec a kôz“ potvrdené miestne príslušným orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti – príslušnou RVPS.Uvedené potvrdenie môže RVPS vydať len ak vlastník/držiteľ zvieraťa oznámi stratu zvieraťa vplyvom predátora teda úhyn na miestne príslušnú RVPS (usmrtenie zvieraťa predátorom je považované za úhyn zvieraťa) a

 • veterinárny inšpektor RVPS vykoná na základe analýzy rizika veterinárnu kontrolu a ak budú splnené požiadavky na odstránenie VŽP na mieste zakopaním (celého tela zvieraťa alebo už len jeho častí) uvedených v § 5 vyhlášky č. 148/2012 Z. z. veterinárny inšpektor vydá povolenie na odstránenie VŽP na mieste zakopaním podľa § 14 ods. 2 písm. f) zákon č. 39/2007 alebo
 •  predloží na RVPS potvrdenie z odboru životného prostredia, že zviera bolo predátorom zmárnené.
 • Za potvrdenie udelenia výnimky na udalosť „strata vplyvom predátora“ s kódom 41 pre CEHZ na tlačive „Hlásenie zmien hovädzieho dobytka“ a „Hlásenie zmien oviec a kôz“ sa považuje vyznačenie:         – dátumu a miesta likvidácie VŽP        – mena, priezviska a podpisu veterinárneho inšpektora        – odtlačku pečiatky miestne príslušnej RVPS.

Od 01.07.2012 je možné odhlasovanie uhynutých zvierat v CEHZ, ak boli použité na osobitné kŕmne účely pre:

 1. zoo zvieratá,
 2. cirkusové zvieratá,
 3. plazy a dravé vtáky,
 4. kožušinové zvieratá,
 5. voľne žijúce zvieratá,
 6. psy z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov,
 7.  psy a mačky v útulkoch,
 8. červy a larvy slúžiace ako návnada pri rybolove.

Odhlásiť uhynuté zviera na osobitné kŕmne účely je možné len, ak užívateľ – vlastník uvedených druhov zvierat podľa písmen a) až h) má vydané povolenie od príslušnej RVPS podľa § 8 ods. 3 písm. q) zákona č. 39/2007 Z. z., v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a za dodržania požiadaviek stanovených vyhláškou č. 148/2012 Z. z.

ŠVPS SR vedie na stránke zoznam všetkých povolených užívateľov. [Zoznamy schválených prevádzkarni na vedľajšie živočíšne produkty → Sekcia X. Registrovaní špecifickí užívatelia – [Registered users of ABP and DP for specific purposes] (Art. 17 and 18 of Reg. 1069/2009)]

Na doklade „Hlásenie zmien hovädzieho dobytka“, „Hlásenie zmien ošípaných“ a „Hlásenie zmien oviec a kôz“ môže byť uvedený len užívateľ z tohto zoznamu a vlastník/držiteľ uhynutého zvieraťa na farme pôvodu musí mať overenú kópiu rozhodnutia alebo oznámenia ŠVPS SR o zapísaní do zoznamu takého užívateľa.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.