Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Kuchynský odpad

Zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zavádzajú nové pojmy a menia sa určité povinnosť pri nakladaní s odpadom (zákon o odpadoch). Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2016.

V tejto súvislosti sú zavedené nové pojmy, povinnosti a požiadavky pre všetkých, ktorí tvoria odpad. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. Z nových pojmov vo vzťahu k vedľajším živočíšnym produktom (VŽP) nás zaujímajú hlavne:

 • § 2 ods. 23 Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov
 • § 2 ods.34 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)]

Biologický odpad, ktorého súčasťou je aj kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov, ak je separovaný sa následne musí zhodnotiť v zmysle platných predpisov.

Mohlo by vás zaujímať

Kuchynský odpad je aj vedľajším živočíšnym produktom (VŽP) ak:

 1. pochádza z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave -(kategória 1)
 2. je určený na kŕmne účely – (kategória 3); (len pre kožušinové zvieratá)
 3. je určený na spracovanie tlakovou sterilizáciou alebo spracovanie metódami určenými v článku 15 ods. 1 písm. b) prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1069/2009, na transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie (kategória 3).

Na nakladanie s kuchynským odpadom ako VŽP KAT 3 sa vzťahujú požiadavky Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002.

Definícia v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009:

kuchynský odpad je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach. Kuchynský odpad sa podľa čl. 11 nariadenia č. 1069/2009 zakazuje použiť na kŕmenie hospodárskych zvierat s výnimkou kožušinových zvierat, ale aj tie musia požiadať o povolenie výnimky na jeho kŕmenie miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS)

Obec má podľa § 81 zákona o odpadoch povinnosť separovať kuchynský odpad od fyzických osôb – obyvateľov obcí (01.01.2021).Miesta na zber – sústreďovanie kuchynského odpadu a použitých potravinárskych olejov od fyzických osôb (obyvateľov), ktoré zriaďujú obce v zmysle povinnosti určených § 81 zákona o odpadoch sa orgány veterinárnej správy k tomuto zberu nevyjadrujú t.z. že neschvaľujú miesta na zber, spôsob zberu, nádoby a nedávajú k tejto problematike stanoviská. Kompetentným sú len orgány, ktoré sú určené zákonom o odpadoch.

Orgány veterinárnej správy (RVPS) neschvaľujú zber, zhromažďovanie a skladovanie kuchynského odpadu, ktoré má vykonávať obec alebo ňou zazmluvnená  oprávnená osoba v zmysle zákona o odpadoch. Schválenie na základe písomnej žiadosti miestne príslušnou RVPS na sklad kuchynských odpadov ako VŽPKAT 3 sa vyžaduje od prevádzkovateľov, ktorý vykonávajú túto činnosť ako podnikanie v zmysle zhodnocovania kuchynského odpadu a použitých potravinárskych olejov- nakladanie s odpadmi.

Orgány veterinárnej správy (RVPS/ŠVPS SR) vstupujú do kontroly nakladania s kuchynským odpadom (KO), len ak je takýto KO prepravovaný na ďalšie spracovanie  v zariadení na predbežné spracovanie – hygienizácia alebo do bioplynových staníc (BPS) s hygienizáciou alebo kompostovacieho zariadenia alebo na výrobu organických hnojív z VŽP alebo sa separovaný použitý potravinársky olej prepravuje a spracováva na biopaliva.

Akákoľvek činnosť súvisiaca s nakladaním (zber, preprava, skladovanie, manipulácia, spracovanie) s kuchynským odpadom a použitými potravinárskymi olejmi ako VŽP KAT 3, podlieha požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009 a jeho vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 142/2011. Subjekt musí byť registrovaný alebo schválený príslušným orgánom veterinárnej správy.

Kuchynský odpad je možné spracovať len v schválených závodoch a zariadeniach ak používajú na spracovanie tlakovú sterilizáciu alebo niektorú zo schválených metód podľa prílohy č. IV nariadenia EÚ č. 142/2011 alebo sa kompostuje alebo transformuje v bioplynovej stanici podľa prílohy č. V nariadenia EÚ č. 142/2011.

Registrácia

Registráciu zberu a prepravy KO vykonáva ŠVPS SR na základe žiadosti zaslanej prevádzkovateľom ,ak je KO odvážaný na ďalšiu manipuláciu: predbežné spracovanie – hygienizáciu, transformáciu v BPS alebo kompostovacom zariadení, schválené sklady na KO, ak sa v týchto skladoch prekladá KO na zásielky, ktoré idú na spracovanie do BPS, kompostovacie zariadenia alebo hygienizáciu.

Schvaľovanie

RVPS schvaľuje zariadenia na manipuláciu s KO

 • sklad VŽP – sústreďovanie zásielok KO od producentov,
 • predbežné spracovanie KO – hygienizácia, drvenie,
 • BPS,
 • kompostovacie zariadenie
 • výroba organických hnojív napr. kompostovanie v zakládkách, ak je pridávaný VŽP (hygienizovaný KO, hnoj, bývalé potraviny) alebo OP (mäsokostnú múčku, kafilerický tuk, glycerín získaný z KO) a hotový produkt je ako organické hnojivo uvádzaný na trh s použitím na plodiny – budúce potraviny

Niektoré základné požiadavky na kuchynský odpad podľa nariadenia (EÚ) č. 142/2011, ak sa s ním manipuluje:

A. Predbežné spracovanie – hygienizácia/pasterizácia

Proces hygienizácie prebieha dávkovacím systémom a spracovávaná homogenizovaná surovina musí dosiahnuť nasledovné parametre:

 • veľkosť vstupnej suroviny (KO) sa musí drvením dosiahnuť na maximálnu veľkosť častíc 12 mm pred ich vstupom do pasterizačnej/hygienizačnejjednotky,
 • dosiahnuť teplotu 70 °C počas 60 minút
 • uvedené parametre sa musia monitorovať zariadením alebo prístrojom, kontinuálne zaznamenávať výsledky monitorovacích meraní uvedených vyššie a
 •  zodpovedajúci systém, pomocou ktorého sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu.

B. Bioplynová stanica

Musí byť vybavená pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, ktorú nemožno obísť, ak BPS  prijíma surový (nespracovaný) kuchynský odpad priamo alebo ak odoberá už hygienizovaný KO z iného zariadenia, môže ísť priamo na transformáciu. Štandardné parametre transformácie ktorá prebieha vo fermentoroch v bioplynovej stanici a) maximálna veľkosť častíc pred vstupom do jednotky: 12 mm; b) minimálna teplota všetkého materiálu v jednotke: 70 °C; a c) minimálny čas v jednotke bez prerušenia: 60 minút.

C. Kompostovacie zariadenia

Musí byť vybavené uzatvoreným kompostujúcim reaktorom alebo uzatvoreným priestorom, ktorý nemožno obísť, pre VŽP alebo odvodené produkty dovezené do zariadenia, a musí byť vybavené:

 • zariadeniami na monitorovanie teploty v reálnom čase;
 • prístrojmi na zaznamenávanie výsledkov monitorovacích meraní uvedené v písmenách b) a c), v prípade potreby nepretržite;
 • zodpovedajúcim bezpečnostným systémom, pomocou ktorého sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu.

Štandardné parametre transformácie kompostovacieho zariadenia

Materiál kategórie 3 – kuchynský odpad, ktorý sa používa ako surovina do kompostovacieho zariadenia musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

a) maximálna veľkosť častíc pred vstupom do jednotky: 12 mm b)   minimálna teplota všetkého materiálu v jednotke: 70 °C c) minimálny čas v jednotke bez prerušenia: 60 minút.

Nakladanie s použitými potravinárskymi olejmi (UCO) ako s VŽP KAT 3, podlieha schváleniu podľa nariadenia (ES) č.1069/2009, ak sa UCO použité na výrobu bionafty a niektorá zo zložiek po spracovaní sa použije na kŕmne účely alebo ako surovina do bioplynovej stanice alebo kompostovacieho zariadenia alebo výrobu organických hnojív alebo zúrodňujúcich látok a tieto produkty sa používajú na hnojenie.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.