Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Povolenie pre prevádzkovateľov na obchodovanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi

Podľa článku 48 nariadenia (ES) č. 1069/2009 ak má prevádzkovateľ záujem zasielať materiál kategórie 1 a materiál kategórie 2 a odvodené produkty z týchto materiálov do niektorého štátu v rámci Európskej únie, informuje príslušný orgán členského štátu pôvodu a príslušný orgán členského štátu určenia.

Na základe žiadosti prevádzkovateľa členský štát určenia v určenej časovej lehote rozhodne:

 • a) odmietnuť prijatie zásielky;
 • b) prijať zásielku nepodmienečne alebo
 • c) podriadiť prijatie zásielky týmto podmienkam:
  • i) ak sa v prípade odvodených produktov nevykonala tlaková sterilizácia, musí sa vykonať, alebo
  • ii) vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty musia spĺňať všetky podmienky na zaslanie zásielky odôvodnené v záujme ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat, aby sa zabezpečilo, že sa s týmito vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi nakladá v súlade s týmto nariadením.

Povolenie na základe písomnej žiadosti (v troch vyhotoveniach) pre Slovenskú republiku vydáva ŠVPS SR. Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. sú príjemcovia zásielok VŽP https://zasielky.svps.sk povinný ich ohlasovať vopred príslušnej RVPS.V prípade odosielania VŽP materiál kategórie 1 a materiál kategórie 2 a odvodených produktov (kafilerický tuk, mäsokostnú múčku) materiál kategórie 1 a materiál kategórie 2.

Kontroly v súvislosti so zasielaním do iných členských štátov (Článok 48 nariadenia (ES) č. 1069/2009)

 • Pokiaľ má prevádzkovateľ záujem zaslať materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 a mäsokostnú múčku alebo živočíšny tuk z materiálov kategórie 1 a kategórie 2 do iného členského štátu, informuje príslušný orgán členského štátu pôvodu a príslušný orgán členského štátu určeniaNa základe žiadosti prevádzkovateľa členský štát určenia v určenej časovej lehote rozhodne: a) odmietnuť prijatie zásielky; b) prijať zásielku nepodmienečne alebo c) podriadiť prijatie zásielky týmto podmienkam: i) ak sa v prípade odvodených produktov nevykonala tlaková sterilizácia, musí sa vykonať, alebo ii) vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty musia spĺňať všetky podmienky na zaslanie zásielky odôvodnené v záujme ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat, aby sa zabezpečilo, že sa s týmito vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi nakladá v súlade s týmto nariadením.
 • Formuláre žiadostí prevádzkovateľov uvedených v odseku 1 sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3.
 • Príslušný orgán členského štátu pôvodu informuje prostredníctvom systému Traces NTpríslušný orgán členského štátu miesta určenia o zaslaní každej zásielky do členského štátu určenia v súlade s rozhodnutím 2004/292/ES, pričom uvedie: a) vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty uvedené v odseku 1; b) spracovanú živočíšnu bielkovinu z materiálu kategórie 3. Pokiaľ je príslušný orgán členského štátu miesta určenia informovaný o zásielke, informuje prostredníctvom systému Traces NT príslušný orgán členského štátu pôvodu o doručení každej zásielky.
 •  Materiály kategórie 1 a kategórie 2, mäsokostná múčka a živočíšny tuk uvedené v odseku 1 sa prepravujú priamo do prevádzkarne alebo do závodu miesta určenia, ktoré musí byť registrované alebo schválené podľa článkov 23, 24 a 44, alebo v prípade hnoja na farmu určenia.
 • Pokiaľ sa vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty zasielajú do iného členského štátu cez územie tretej krajiny, prepravujú sa v zásielkach, ktoré boli zapečatené v členskom štáte pôvodu a je k nim priložené veterinárne osvedčenie. V súlade s článkom 6 smernice 89/662/EHS sa zapečatené zásielky vracajú na územie Spoločenstva výlučne cez hraničnú inšpekčnú stanicu.
 • Odchylne od odsekov 1 až 5 sa zasielajú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty uvedené v týchto odsekoch, ktoré boli zmiešané alebo kontaminované odpadom označeným v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový, do iných členských štátov len pokiaľ sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1013/2006.
 • Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu prijať, pokiaľ ide o: a) konkrétnu lehotu na rozhodnutie príslušného orgánu podľa odseku 1; b) doplňujúce podmienky na zasielanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov uvedených v odseku 4; c) vzory veterinárnych osvedčení, ktoré sa majú prikladať k zásielkam odoslaným v súlade s odsekom 5, a d) podmienky, za ktorých sa môžu vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, používané na výstavy, umelecké činnosti, diagnostické, vzdelávacie alebo výskumné účely, zasielať do iných členských štátov, odchylne od odsekov 1 až 5 tohto článku.Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.
 • Opatrenia na vykonávanie tohto článku môžu určovať podmienky, na základe ktorých môžu príslušné orgány odchylne od odsekov 1 a 4 umožniť: a) zasielanie hnoja prepravovaného medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov; b) zasielanie iných vedľajších živočíšnych produktov prepravovaných medzi prevádzkarňami alebo závodmi nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov a c) prepravu mŕtvych spoločenských zvierat na spálenie do prevádzkarne alebo závodu nachádzajúcich sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Dokumenty

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.