Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Povolenie pre užívateľov vedľajších živočíšnych produktov na kŕmenie

Výnimku používania VŽP na kŕmenie vybraných druhov zvierat podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009 na základe písomnej žiadosti a splnenia požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 142/2011 a požiadaviek vyhlášky MP RV SR č. 148/2012 vydáva RVPS miestne príslušná miestu, kde sú zvieratá držané.

Výnimku odstraňovanie VŽP alebo odvodených produktov iným spôsobom ako určuje článok 12, článok 13 a článok 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009 vydáva miestne príslušná RVPS na základe písomnej žiadosti subjektu a splnenia požiadaviek vyhlášky MP RV SR č. 148/2012. 

Je zakázané odstrániť VŽP (napr. uhynuté zviera alebo časti zabitého zvieraťa) a odvodené produkty iným spôsobom, ako určujú články 12 až 14 nariadenia /ES) č. 1069/2009, ak to orgán veterinárnej správy na základe oznámenia – písomnej žiadosti nepovolí.

Cintorín pre spoločenské zvieratá

Povolenie na zriadenie miesta na zakopávanie spoločenských zvierat –„cintorín pre spoločenské zvieratá“ vydáva na základe písomnej žiadosti a splnení požiadaviek vyhlášky MP RV SR č. 148/2012 mieste príslušná RVPS k miestu kde majú byť zvieratá zakopávané.

Osobitné kŕmne účely (Článok 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009)

Materiál kategórie 1

 • Odchylne od článkov 13 a 14 môže príslušný orgán povoliť za podmienok, ktorými sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, zber a použitie materiálu kategórie 2, ak pochádza zo zvierat, ktoré neboli utratené alebo neuhynuli v dôsledku choroby alebo podozrenia z choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá, a materiálu kategórie 3 na kŕmenie: a) zoo zvierat; b) cirkusových zvierat; c) plazov a dravých vtákov, okrem zoo zvierat alebo cirkusových zvierat; d) kožušinových zvierat; e) voľne žijúcich zvierat; f) psov z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov; g) psov a mačiek v útulkoch; h) červov a lariev slúžiacich ako návnada pri rybolove.
 • Odchylne od článku 12 a v súlade s podmienkami ustanovenými podľa odseku 3 tohto článku môže príslušný orgán povoliť: a) kŕmenie zoo zvierat materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 8 písm. b) bode ii) a materiálom získaným zo zoo zvierat a b) kŕmenie ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami a iných živočíšnych druhov, ktoré žijú v prirodzenom prostredí, materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 8 písm. b) bode ii) v záujme podporovania biodiverzity.
 • Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých: a) sa môže povoliť zber a používanie uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o pohyb, skladovanie a používanie materiálu kategórie 2 a kategórie 3 na kŕmenie, vrátane prípadov nových rizík, a b) sa v určitých prípadoch odchylne od povinnosti ustanovenej v článku 21 ods. 1 kŕmenie materiálom kategórie 1 v zmysle odseku 2 tohto článku môže povoliť, vrátane: i) ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami a iných živočíšnych druhov v určitých členských štátoch, ktoré sa takýmto materiálom môžu kŕmiť; ii) opatrení na predchádzanie rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 1 (Článok 12 nariadenia (ES) č. 1069/2009)

Materiál kategórie 1:

 • sa odstráni ako odpad spaľovaním: i) priamo bez prvotného spracovania alebo ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;
 • sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním v prípade, že materiál kategórie 1 je odpadom: i) priamo bez prvotného spracovania alebo ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;
 • sa v prípade materiálu kategórie 1 okrem materiálu uvedeného v článku 8 písm. a) bod i) a ii) odstráni spracovaním tlakovou sterilizáciou, trvalým označením výsledného materiálu a zakopaním na povolenej skládke;
 • sa v prípade materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. f) odstráni zakopaním na povolenej skládke;
 • sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho alebo
 • sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami.

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 2 (Článok 13 nariadenia (ES) č. 1069/2009)

Materiál kategórie 2:

 • sa odstráni ako odpad spaľovaním: i) priamo bez prvotného spracovania alebo ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;
 • sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním v prípade, že materiál kategórie 2 je odpadom: i) priamo bez prvotného spracovania alebo ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;
 • sa odstráni na povolenej skládke po spracovaní tlakovou sterilizáciou a po trvalom označení výsledného materiálu;
 • sa použije na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovacích látok, ktoré sa uvádzajú na trh v súlade s článkom 32 po prípadnom spracovaní tlakovou sterilizáciou a trvalom označení výsledného materiálu;
 • sa kompostuje alebo transformuje na bioplyn: i) po spracovaní tlakovou sterilizáciou a trvalom označení výsledného materiálu alebo ii) po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade hnoja, tráviaceho traktu a jeho obsahu, mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva, vajec a vaječných produktov, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby;
 • sa pridá do pôdy bez spracovania v prípade hnoja, obsahu tráviaceho traktu oddeleného od tráviaceho traktu, mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby;
 • sa v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov silážuje, kompostuje alebo transformuje na bioplyn;
 • sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho alebo
 • sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami.

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 3 (Článok 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009)

Materiál kategórie 3:

 • sa odstráni ako odpad spaľovaním po prvotnom spracovaní alebo bez neho;
 • sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade, že materiál kategórie 3 je odpadom;
 • sa odstráni na povolenej skládke po spracovaní;
 • sa spracuje s výnimkou materiálu kategórie 3, ktorý sa rozkladom alebo znehodnotením zmenil tak, že predstavuje neprijateľné riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat prostredníctvom tohto produktu, a použije sa: i) na výrobu krmiva pre hospodárske zvieratá okrem kožušinových zvierat, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 31 s výnimkou materiálu uvedeného v článku 10 písm. n), o) a p); ii) na výrobu krmiva pre kožušinové zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 36; iii) na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 35, alebo iv) na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovacích látok, ktoré sa uvádzajú na trh v súlade s článkom 32;
 • sa použije na výrobu surového krmiva pre spoločenské zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 35;
 • sa kompostuje alebo transformuje na bioplyn;
 • sa v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov silážuje, kompostuje alebo transformuje na bioplyn;
 • sa v prípade schránok mäkkýšov okrem schránok uvedených v článku 2 ods. 2 písm. f) a vaječných škrupín použije za podmienok určených príslušným orgánom, ktorými sa predchádza rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat;
 • sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho;
 • sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami;
 • sa v prípade kuchynského odpadu uvedeného v článku 10 písm. p) spracuje tlakovou sterilizáciou alebo spracovateľskými metódami uvedenými v článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b), alebo sa kompostuje či transformuje na bioplyn alebo
 • sa pridá do pôdy bez spracovania v prípade surového mlieka, mledziva a produktov z nich odvodených, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko akejkoľvek choroby prenosnej prostredníctvom týchto produktov na ľudí alebo zvieratá.

Dokumenty

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.