Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Prax súkromného veterinárneho lekára a nakladanie s vedľajším živočíšnymi produktami

Čo je vedľajší živočíšny produkt a ako sa vzťahuje na prácu súkromného veterinárneho lekára (ďalej len „SVL“).

Vedľajší živočíšny produkt (ďalej len „VŽP“) definuje európska legislatíva, konkrétne v článku 2 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1069/209“) v platnom znení cit: „sú celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu vrátane oocytov, embryí a spermy“. Inými slovami, sú to všetky uhynuté zvieratá okrem voľne žijúcej zveri a všetky produkty, ktoré živé zvieratá počas ich držania produkujú – napr. hnoj, vlna, perie. Tak isto sú to všetky produkty živočíšneho pôvodu (vajcia, mlieko, med), ktoré produkujú zvieratá a už sa nepoužívajú na výrobu potravín alebo vznikajú pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu (srvátka, škrupiny vajec,..) a produkty živočíšneho pôvodu vznikajúce zo zabitých zvierat. V čl. 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1069/2009 je tiež uvedené, čo je „zviera“ je cit.: „akýkoľvek bezstavovec alebo stavovec“. Tiež je v rámci tejto legislatívy uvedený pojem „spoločenské zviera“ – cit.: „je akékoľvek zviera patriace k druhom, ktoré sú zvyčajne, živené a držané človekom na iné než chovné účely a nie sú konzumované“

Na nakladanie s VŽP sú ustanovené požiadavky už v spomenutom nariadení (ES) č. 1069/2009 a tiež v Nariadení komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (ďalej len „nariadenie č. 142/2011/EÚ“).

Slovenská republika má prijatý vnútroštátny predpis na výnimky odstraňovania a používania VŽP. Je to Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely (ďalej len „vyhláška č. 148/2012 Z. z.“)

Kontrolou dodržiavania povinností pri nakladaní s VŽP v Slovenskej republike sú v zmysle § 6 a § 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) poverené orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) a regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS).

Vlastník zvierat, držiteľ zvierat a pôvodca VŽP je povinný zabezpečiť odstránenie VŽP, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho činnosťou alebo v jeho prevádzkarni tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zvierat a zoonóz a je povinný dodržiavať požiadavky uvedené v nariadení (ES) č.1069/2009 a § 29 ods.5 zákona č. 39/2007 Z. z.

Pôvodca VŽP zabezpečí ich sústreďovanie a skladovanie podľa osobitného predpisu (napr. nariadenie (ES) č. 1069/2009) vo vhodných a označených nádobách, kontajneroch, nádržiach a miestnostiach, spravidla chladených, až do ich odvozu na spracúvanie v schválených prevádzkarňach a je povinný viesť o vyprodukovaných VŽP evidenciu a bezodkladne nahlásiť neodkladnosť odvozu VŽP spracovateľskému závodu alebo technickému zariadeniu na spracovanie VŽP.

Spoločenské zvieratá sú zaradené na základe rizika do VŽP kategórie 1 (KAT 1) a ako sa môže s nimi nakladať pojednáva čl. 12 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Vlastník uhynutého spoločenského zvieraťa (SZ) zodpovedá za jeho odstránenie a má tieto zákonné možnosti:

  • môže uhynuté SZ zakopať na vlastnom pozemku, ak sú splnené požiadavky § 3 a § 4 ods. 1 vyhlášky č. 148/2012 Z. z.,
  • môže uhynuté SZ dať zakopať na schválenom mieste – „cintoríne“ (§ 4 ods. 3 vyhlášky č. 148/2012 Z. z.),
  • odovzdá uhynuté SZ do schváleného skladu,
  • odovzdá uhynuté SZ na individuálne alebo hromadné spálenie do schválenej nízkokapacitnej spaľovne alebo
  • odovzdá uhynuté SZ na odstránenie do schváleného spracovateľského závody na KAT 1 = „kafiléria“.
  • Manipulovať s VŽP môže len prevádzkovateľ cit.: „je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt reálne pod svojou kontrolou, vrátane prepravcov, obchodníkov a užívateľov“, ktorý má svoju činnosť registrovanú – napr. producent VŽP, prepravca VŽP alebo má činnosť schválenú ako je skladovanie, spaľovanie alebo spracovanie alebo povolenú – zakopávanie uhynutých SZ –„cintorín.

Manipulovať s VŽP môže len prevádzkovateľ cit.: „je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt reálne pod svojou kontrolou, vrátane prepravcov, obchodníkov a užívateľov“, ktorý má svoju činnosť registrovanú – napr. producent VŽP, prepravca VŽP alebo má činnosť schválenú ako je skladovanie, spaľovanie alebo spracovanie alebo povolenú – zakopávanie uhynutých SZ –„cintorín.

Aké povinnosti z uvedeného vyplývajú pre SVL.

  1. Ak SVL má zariadenie (napr. ošetrovňu, kliniku), v ktorom utratí SZ a majiteľovi SZ umožní nechať uhynuté SZ v tomto zariadení, je povinný zaregistrovať takéto zariadenie- ošetrovňu/kliniku, ako miesto vzniku VŽP – je producentom VŽP KAT 1 – spoločenské zvieratá. O registráciu požiada na vzore tlačiva (www.svps.sk  – dokumenty na stiahnutie . sekcia 7 VŽP) a zasiela ho vyplnené podpísané aj s prílohami na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR (ŠVPS SR). Ak sám aj prepravuje tieto uhynuté SZ na odstránenie do niektorého schváleného zariadenia, musí požiadať aj o registráciu súvisiacej činnosti prepravy VŽP KAT 1 – spoločenské zvieratá.
  2. Ak SVL poskytuje možnosť odovzdať uhynuté SZ (zviera napr. uhynie doma u majiteľa) v jeho zariadení (klinika/ ošetrovňa) – t.z. skladuje uhynuté SZ do doby jeho odstránenia, musí mať v zariadenie (klinika/ ošetrovňa) schválený sklad VŽP KAT 1 – spoločenské zvieratá. Týka sa to aj prípadov, keď prevezme uhynuté zviera od obce (usmrtené zviera na ceste) alebo z útulku po utratení alebo úhyne SZ. Žiadosť (www.svps.sk  – dokumenty na stiahnutie . sekcia 7 VŽP) sa po vyplnení, podpísaní podáva na miestne príslušnú RVPS vrátane požadovaných príloh.
  3. Ak SVL prepravuje uhynuté SZ do zariadení na jeho odstránenie (spaľovňa, „kafiléria“) musí mať činnosť prepravy registrovanú – žiadosť sa podáva na ŠVPS SR na vzore tlačiva (www.svps.sk  – dokumenty na stiahnutie . sekcia 7 VŽP). Táto činnosť sa dá schváliť spolu so žiadosťou na sklad ako súvisiaca činnosť.

U všetkých uvedených činností je nutné, aby SVL pri prevzatí uhynutého SZ od majiteľa/držiteľa mu vydal obchodný doklad o prevzatí uhynutého SZ. Na tento účel neslúži faktúra. Je to doklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 148/2012 Z. z. SVL preberá zodpovednosť za ďalšie zákonné nakladanie s VŽP KAT 1 – uhynutým SZ a jeho vysledovateľnosť v procese manipulácie od majiteľa/držiteľa po odstránenie v schválenom zariadení. Následne pri odovzdaní VŽP KAT 1 na jeho odstránenie/likvidáciu dostane obchodný doklad, v ktorom je potvrdené kým bol VŽP KAT 1 prebratý na odstránenie/likvidáciu. Obchodný doklad musí sprevádzať každú zásielku VŽP z miesta pôvodu do miesta určenia. Evidencia a Obchodné doklady sa musia uchovávať 2 roky.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.