Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Schvaľovanie prevádzkovateľov vedľajších živočíšnych a odvodených produktov

Schválenie činnosti, prevádzkarni a závodov na odstraňovanie VŽP vykonáva ŠVPS SR na základe písomnej žiadosti podanej v zmysle § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. a splnenia požiadaviek nariadenia (ES) č. 1069/2009 u:

všetkých spracovateľských závodov – spracovanie vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 1, kategórie 2, kategórie 3a) tlakovou sterilizáciou alebo b) spracovateľskými metódami uvedenými v článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b) nariadenie (ES) č. 1069/2009 alebo c) alternatívnymi metódami schválenými v súlade s článkom 20 nariadenie (ES) č. 1069/2009.

Schválenie činnosti, prevádzkarni a závodov na odstraňovanie VŽP vykonávajú Regionálne veterinárne a potravinové správy na základe písomnej žiadosti podanej v zmysle § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. a splnenia požiadaviek nariadenia (ES) č. 1069/2009 a príslušnej prílohy nariadenia (EÚ) č. 142/2011. u:

 • Spaľovní – likvidácia vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov ako odpadu spálením, okrem prevádzkarní alebo zariadení, ktoré majú povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES,
 • Spoluspaľovní – likvidácia alebo zhodnocovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov ak sú odpadom spoluspálením, okrem prevádzkarní alebo zariadení, ktoré majú povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES,
 • Zariadenia na predbežné spracovanie – zaobchádzanie so vedľajšími živočíšnymi produktmi po ich sústredení činnosťami, ako napríklad triedenie, rezanie, chladenie, mrazenie, solenie, odstraňovanie koží a usní alebo osobitného rizikového materiálu.
 • Zberné strediská
 • Energetické spaľovacie zariadenia v ktorých sa používajú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty ako palivo – napr. spaľovanie kafilerických alebo živočíšnych tukov v dieselových motoroch
 • Sklady VŽP
 • Sklady odvodených produktov – skladovanie odvodených produktov určených na:a) likvidáciu zakopaním alebo spálením alebo určených na zhodnotenie alebo likvidáciu spoluspálením,b) použitie ako palivo, c) použitie ako krmivo, okrem prevádzkarní alebo zariadení schválených alebo registrovaných v súlade s nariadením (ES) č. 183/2005,d) použitie ako organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky, okrem skladovania na miestach priamej aplikácie.
 • Technické závody: – závody na spracovanie krvi, krvné produkty, zdravotnícke pomôcky – závody na spracovanie surových koží, kožiek, garbiarne- spracovanie neopracovanej vlny, srsť- úprava loveckých trofejí a výroba preparátov zo zvierat- spracovanie peria a častí peria, štetín ošípaných- spracovanie včelích produktov (vosk, peľ, materská kašička, propolis)- spracovanie kostí, rohov, kopýt, paznechtov a výrobkov z nich- spracovanie vaječných škrupín (kraslice)
 • Oleochemické závody
 • Výroba krmiva pre spoločenské zvieratá – výrobcovia krmív pre spoločenské zvieratá z vedľajších živočíšnych produktov
 • Spracovanie hnoja, výroba organických hnojív a zúrodňovacích látok
 • Bioplynové stanice – transformácia vedľajších živočíšnych produktov (hnoj, močovka) a/alebo odvodených produktov na bioplyn a rezíduá digescie,
 • Kompostárne – transformácia vedľajších živočíšnych produktov a/alebo odvodených produktov na kompost.

Dokumenty

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.