Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Vyhodnotenie cielenej kontroly zameranej na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť zahraničných vín predávaných na Slovensku

Výsledky z cielenej kontroly zameranej na prídavok kyseliny sorbovej E202 do vín s obsahom zvyškového cukru

Zahraničné vína a najmä ich nízka cena sú už dlhodobo konkurenciou pre slovenské vína. Slovenský zákazník po nich rád siahne, nielen aby spoznával vína z iných, krajín, ale aj kvôli ich cenovej dostupnosti. Ako je to s kvalitou zahraničných vín, ktoré majú prevahu na našom trhu, zisťovali inšpektori oddelenia kontroly vína Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Počas cielenej kontroly v období od mája do júla 2023 vykonanej v zmysle Zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, sa inšpektori /oddelenia kontroly vína/ zamerali na predaj zahraničných vín ponúkaných v maloobchodných predajniach, obchodných reťazcoch ako aj vo veľkoobchodných skladoch a reštauračných zariadeniach. Inšpektori pri podozrení na zahraničné vína, ktoré boli vyrobené a nafľašované v zahraničí, alebo vyrobené v zahraničí a nafľašované na Slovensku odobrali vzorky do laboratórií ŠVPÚ.

Zistenia

Počas senzorickej analýzy a analytických rozbormi, konaných v súlade s Protokolmi o skúškach akreditovanými laboratóriami ŠVPÚ, boli identifikované zistenia.

Celkovo bolo vykonaných 74 kontrol, z toho 20 v maloobchodných predajniach sudových vín, 34 kontrol v maloobchodných predajniach potravín, 10 kontrol vo veľkoobchodnom sklade a 10 v zariadeniach spoločného stravovania (graf č.1). Počas kontrol bolo z ponuky vín na jednotlivých prevádzkach odobratých spolu 136 vzoriek, z čoho 34 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy, čo predstavuje 25 % porušenosť. Najviac nedostatkov bolo zistených v obchodných reťazcoch.

graf

typ prevádzkypočet
Maloobchodná predajňa34
špecializovaná predajňa20
Veľkoobchodný sklad10
Zariadenia spoločenského stravovania10
vykonané kontroly v jednotlivých prevádzkach

V senzorických parametroch nevyhovovalo 21 z celkového počtu vzoriek. Pri senzorickom komisionálnom hodnotení v laboratóriách ŠVPÚ boli zistené hlavne nedostatky – nečistá vôňa a chuť, predovšetkým po oxidácií, mikrobiálnom rozklade, čo predstavuje najvýznamnejšiu percentuálnu porušenosť a to až 18,3%.

Pri označovaní boli v štyroch prípadoch zistené nedostatky najmä v nepresnom údaji o zvyškovom cukre vo víne, nesprávny údaj o obsahu alkoholu, neuvedenie povinných údajov – dovozca, krajina pôvodu, nečitateľná výrobná dávka. Ďalším nedostatkom v označovaní bola aj nedodržaná minimálna výška písma na etikete a dolepkách ako stanovuje platná legislatíva SR a EÚ.

V analytických znakoch boli zistené nedostatky ako sú:

  • nepresný obsah alkoholu s porovnaním s údajom na etikete
  • vyšší obsah zvyškového cukru ako bol uvedený na etikete
  • nedodržaný limit pre obsah celkového oxidu siričitého a kyseliny octovej.

Nedostatky najmä v senzorických znakoch boli zistené v maďarských vínach s Chráneným označením pôvodu a Chráneným zemepisným označením, vínach s deklarovaným pôvodom ako zmes vín z Európskeho spoločenstva, španielskych a talianskych vínach v lacnej cenovej kategórii, avšak aj tu vidno klesajúcu krivku porušenosti – tab. 1., graf č.2.

Pri apelačných európskych vínach s vyššou nákupnou cenou a vínach dovezených mimo Európskej únie zo zámoria (Čile, Argentína, JAR, Nový Zéland, Austrália) sa potvrdila skúsenosť z minulých rokov a tu neboli zistené nedostatky.

Rok202120222023
% porušenosť32,6 %30 %25 %
Porovnanie zahraničných vín v %

Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania. Za uvedené nedostatky sú uložené opatrenia (stiahnutie z predaja) a sankčné postihy v správnom konaní.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.