Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Vyhodnotenie cielených kontrol CK 525 a CK 528

Z dôvodu pretrvávajúceho vojnového konfliktu, zvýšeného množstva tovarov dovážaných z Ukrajiny, a na zabezpečenie najvyššej možnej miery dozoru nad pohybom určených komodít, Štátna veterinárna a potravinová SR nariadila Regionálnym veterinárnym a potravinovým správam vykonať mimoriadne cielené kontroly za účelom kontrol dovozu obilnín, múky a olejnín pôvodom z Ukrajiny.

Tieto kontroly boli vykonávané podľa článku 44 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín.

Cielená kontrola 525/2023

Cielená kontrola 525/2023 bole vyhlásená od 04.04.2023 trvala do 14.08.2023 a bola zameraná na kontrolu dovozu.

komoditaDokladová kontrolaIdentifikačná kontrolaFyzická kontrola (odber vzoriek)
Pšenica100%100%20%
Múka100%100%20%
Olejniny100%100%20%
kontrolované komodity

Pšenica

Vzorky pšenice boli podrobené analýzam:

  • Mykotoxíny (aflatoxíny, ochratoxín A, deoxynivalenol, zearelenon)
  • Fyz.chem. analýzy (vlhkosť, číslo poklesu, hmotnosť tisíc zŕn, celkový mechanický rozbor a prítomnosť škodcov)
  • Kovy (Cd, Pb, Hg)
  • GMO

Múka

Vzorky múky boli podrobené analýzam:

  • Mykotoxíny (aflatoxíny, ochratoxín A, deoxynivalenol, zearalenon)
  • Fyz.- chem. analýzy (vlhkosť, číslo poklesu, popol v sušine, mokrý lepok v sušine

Olejniny

Vzorky olejnín boli podrobené analýzam:

  • Fyzikálno-chemické
  • Mykotoxíny: aflatoxíny B1,B2 G1,G2
  • Kovy:  Hg, Pb, Cd, Hg, anorganického Sn, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu
  • GMO – len ľan

Nekontrolované komodity

Nakoľko do účinnosti vstúpila počas tejto cielenej kontroly VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z.z., ktorou sa zakazoval vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky kam patrili komodity v tabuľke nižšie nebola kontrola týchto komodít inšpektormi RVPS vykonávaná.

kodkomodita
1001pšenica a súraž
1005kukurica
1205semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené
1206slnečnicové semená, tiež drvené
Nekontrolované komodity

Počet kontrol vykonaných počas CK 525/2023:

 Typ kontrolyPočet kontrolovaných právnych subjektovPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkovKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
525 – Cielená kontrola komodít z Ukrajiny181844044

Počty odobratých vzoriek počas CK 525/2023:

KomoditaPočet vzoriekVzorky nevyhoveliVzorky vyhovujúce
Krupica z tvrdej pšenice505
Múka zo pšenice56056
Pohánka202

Z uvedených výsledkov vyplýva, že počas priebehu cielenej kontroly 525/2023 neboli zistené žiadne nedostatky pri dovoze komodít z Ukrajiny a teda v sledovanom boli považované za bezpečné.

Cielená kontrola 528/2023

Cielená kontrola 525/2023 bola vyhlásená od 14.08.2023 a trvala do 29.11.2023. Táto kontrola je zameraná na dovoz určitých komodít z Ukrajiny:

komoditaDokladová kontrolaIdentifikačná kontrolaFyzická kontrola (odber vzoriek)
Kukuričná krupica100%100%100%
Pšeničná krupica100%100%100%
Slnečnicový olej100%100%100%
Sójový olej100%100%100%
kontrolované komodity

Tieto kontroly boli vykonávané rovnako ako pri cielenej kontrole 525/2023 podľa článku 44 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín.

Múka

Vzorky múky boli podrobené analýzam:

• Mykotoxíny (aflatoxíny, ochratoxín A, deoxynivalenol, zearalenon)
• Fyz.- chem. analýzy (vlhkosť, číslo poklesu, popol v sušine, mokrý lepok v sušine)

Olej

Vzorky olejov boli podrobené analýzam:

• Rezíduá pesticídov – Chlorpyrifos

Komodity pšenica a súraž, kukurica, semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené a slnečnicové semená, tiež drvené neboli a nie sú predmetom kontroly z dôvodu platnosti Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/2023, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky.

Počet kontrol vykonaných počas CK 528/2023

Typ kontrolyPočet kontrolovaných právnych subjektovPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkovKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
528 – Cielená kontrola na dovoz určitých komodít z Ukrajiny13131040104

Počty odobratých vzoriek počas CK 528/2023:

KomoditaPočet vzoriekVzorky nevyhoveliVzorky vyhovujúce
Oleje61061
Pšeničná múka27027
Kukuričná krupica21021

Z uvedených výsledkov vyplýva, že počas priebehu cielenej kontroly 528/2023 neboli zistené žiadne nedostatky pri dovoze komodít z Ukrajiny a teda v sledovanom boli považované za bezpečné.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.