Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výskyt aviárnej influenzy v chovoch a voľne žijúcom vtáctve, 27. január 2023

V dňoch 21-27.1.2023 boli potvrdené pozitívne výsledky

Voľne žijúce vtáctvo

 • Obec Jakubov- potvrdenie choroby u labute veľkej – vystavenie protokolu dňa 23.01.2023 ( genotypizácia H5N1)
 • Lokalita obce Doľany- potvrdenie choroby – 26.01.2023- labuť veľká
 • Lokalita obce Budmerice, okr. Pezinok – potvrdenie choroby- 26.01.2023- labuť veľká

Opatrenia v daných prípadoch – vydané RVPS Senec

 1. Súpis zvierat ( hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v obciach resp. pomenovaných 3 km pásmach okolo miest nálezu
 2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, a to predovšetkým:
  • dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí (napr. formou dezinfekčných rohoží, dezinfekcia rúk a pod.),
  • zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi); ak to umožňujú podmienky chovu, držať vtáky vo vnútorných chovných priestoroch, ako aj krmivo, ktorým je vtáctvo kŕmené a pracovné náradie používané pri starostlivosti o držané vtáctvo,
  • voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  • pokiaľ je to možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce (predovšetkým sťahovavé vodné) vtáctvo (tj. brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu,
  • oznamovať na príslušnú RVPS akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí podľa kritérií:
   • pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
   • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
   • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
   • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku
 3. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov v rámci infikovaného pásma, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, a následným oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu –príslušnej RVPS
 4. O všetkých nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu a informačnej tabule alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
 5. O premiestňovaní hydiny, iných vtákov držaných v zajatí alebo ich produktov z infikovaného pásma vopred informovať príslušnú RVPS

Vtáky chované v zajatí

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2023 u vtákov chovaných v zajatí.

Jedná sa o výskyt nákazy u vtáctva žijúceho v zajatí v Zoologickej záhrade Bratislava.

Uhynutá hus domáca bola zaslaná na vyšetrenie dňa 25.1.2023 do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene (NRL).

Ku dňu 26.1.2023 sa v ZOO nachádzalo 50 druhov vtáctva s celkovým počtom 210 kusov.

Pravdepodobný zdroj nákazy je voľne žijúce vtáctvo a kontakt s vtákmi chovanými v ZOO.

Opatrenia v daných prípadoch – vydané RVPS Bratislava

 • Uzátvora areálu ZOO
 • Okamžité usmrtenie všetkých vtákov s klinickými príznakmi ochorenia.
 • Bezpečný spôsob likvidácie kadáverov prostredníctvom kafilerického zariadenia.
 • Zabezpečiť vyhľadávanie uhynutých voľne žijúcich vtákov v celom areáli ZOO Bratislava a každý nález uhynutého voľne žijúceho vtáka okamžite hlásiť na vecne príslušnú RVPS
 • Osoby, ktoré vyhľadávajú uhynuté voľne žijúce vtáky a dôjdu do kontaktu s uhynutými alebo klinicky chorými voľne žijúcimi vtákmi by nemali byť zároveň osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o držané vtáctvo v ZOO.
 • Zabezpečiť pod úradným dohľadom vykonanie predbežného čistenia a dezinfekcie častí areálu (vrátane vodných plôch), do ktorých malo voľný prístup vtáctvo vykazujúce klinické príznaky.
 • Zabezpečiť, pokiaľ je to možné, vodné plochy v areáli tak, aby sa čo najviac zamedzilo zdržiavaniu voľne žijúceho vodného vtáctva v areáli ZOO (vypustenie jazierok, ich prekrytie a pod.).
 • Zabezpečenie biologickej bezpečnosti v súvislosti s držanými vtákmi v ZOO Bratislava, predovšetkým ustajnenie/zazimovanie držaného vtáctva tak, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom – tj. vo vnútorných priestoroch. Náradie používané pri starostlivosti o držané vtáctvo, ako aj krmivo určené vtáctvu skladovať vo vnútorných priestoroch.
 • Držané vtáctvo, ktoré nebolo do vydania týchto opatrení zazimované vo vnútorných priestoroch a došlo do kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom, a tiež vtáctvo, ktoré došlo do
 • Bezodkladne oznamovať na vecne príslušnú RVPS Bratislava – mesto akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u držaných vtákov podľa stanovených kritérií.
 • Používanie osobných ochranných pomôcok pri manipulácii s vtáctvom.
 • Nenapájať vtáky vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu. Vtáky napájať len pitnou vodou
 • Používať účinné dezinfekčné prostriedky (dezinfekčné rohože) pri vstupoch a výstupoch z každého oddeleného chovného priestoru (objektu, budovy), v ktorom sú chované vnímavé zvieratá – vtáctvo a tiež pri vstupe do areálu (pre osoby aj vozidlá).
 • Zabezpečiť pri vstupoch a výstupoch chovných priestorov, v ktorých sú držané vtáky okrem dezinfekčných rohoží aj dezinfekciu na ruky pre zamestnancov ZOO a poučiť ich o nutnosti dezinfekcie rúk pred aj po manipulácii s držaným vtáctvom.
 • Zlikvidovanie zariadenia, materiálov, ktoré sú alebo môžu byť kontaminované vírusom aviárnej influenzy, a ktoré nemožno účinne vyčistiť, vydezinfikovať alebo ošetriť.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.