Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia k zásielkam importovaných do EÚ z Japonska

aktualizované dňa 11.6.2021

       
      Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vzhľadom na vývoj situácie týkajúcej sa rádioaktívnej kontaminácie v Japonsku a v nadväznosti na rokovanie Stáleho výboru pre zdravie zvierat a potravinový reťazec z dňa 16.03.2011, na ktorom Európska komisia informovala o odporúčaniach Generálneho riaditeľstva EK pre zdravie a spotrebiteľskú politiku realizovať počnúc dňom 15.03.2011 laboratórne analýzy na zistenie úrovne rádioaktivity v krmivách a potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu vydáva nasledovné usmernenie.


Veterinárni inšpektori HIS SR


  • budú venovať zvýšenú pozornosť počas výkonu hraničnej veterinárnej kontroly všetkým zásielkam, ktoré pochádzajú, prípadne boli odosielané z Japonska,
  • od 18. marca 2011 u všetkých zásielok odosielaných z Japonska, transportovaných cez Japonsko, po dátume 11.03.2011 budú odoberať vzorky na laboratórne analýzy so zameraním na potenciálnu rádioaktívnu kontamináciu a na kontrolu prekročenia maximálne prípustných hodnôt stanovených v legislatíve EÚ,
  • odobraté vzorky – minimálne 1 liter alebo 1kg z celkovej vzorkovacej dávky – budú zasielané na adresu Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, Detašované skúšobné laboratórium Nitra, oddelenie rádiometrie a rádiológie Nitra,
  • v prípade odberu vzorky za účelom stanovenia ceny, ktorá bude účtovaná, a za účelom konzultácií kontaktuje RNDr. Juraja Miššíka, tel. 037/7413512, juraj.missik@uniag.sk,
  • každú zásielku, z ktorej sa odobrala vzorka, pozastaví na HIS SR dovtedy, kým nie sú dostupné výsledky laboratórnej analýzy,
  • pozastavené zásielky prepustí len v prípade, že nebol prekročený povolený maximálne stanovený limit pre rádioaktívnu kontamináciu v zmysle nariadenia Rady (Euratom) č. 3954/88 z 22. decembra 1987 stanovujúce najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzneho stavu,
  • informácie o každej zásielke, pri ktorej sa zistí prekročený maximálne prípustný limit, hlási prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá – RASFF a zároveň na ŠVPS SR na odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov na e-mailovú adresu hacko@svps.sk, kacikova@svps.sk,
  • všetky náklady vyplývajúce z úradných kontrol, vrátane odberu vzoriek, analýzy, skladovania ako aj všetkých opatrení prijatých v nadväznosti na nesúlad s predpismi, znášajú osoby zodpovedné za náklad.