Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vzdelávanie v oblasti identifikácie a registrácie zvierat

aktualizované dňa 11.6.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) informuje prepravcov živých zvierat z dôvodu zabezpečenia plynulosti obchodu so živými zvieratami medzi členskými štátmi o tom, že orgány veterinárnej správy, na prechodné obdobie do nadobudnutia účinnosti nového zákona o veterinárnej starostlivosti, budú pri prepravcoch živých zvierat so sídlom v Slovenskej republike, schválených podľa zákona č. 488/2002 Z.z. s prideleným číslom osvedčenia prepravcu (napr. SK T 123007), uplatňovať Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (ďalej len „nariadenie č. 1/2005“) nasledovne:
 

1. pri preprave zvierat do 8 hodín, ale nad 65 km


ŠVPS SR na základe žiadosti registrovaného prepravcu vydá doklad o registrácii prepravcu zvierat vo formáte zodpovedajúcom prílohe III kapitole 2. nariadenia č. 1/2005 s platnosťou do 4. februára 2007 (ukončenie platnosti schválení prepravcov zvierat podľa nového zákona o veterinárnej starostlivosti). Žiadosť možno zaslať na ŠVPS SR aj prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS“) najneskôr v čase ohlásenia zámeru presunu živých zvierat do iného členského štátu s uvedením obchodného mena prepravcu, IČO prepravcu a čísla osvedčenia prepravcu na ŠVPS SR, za podmienky dodržania požiadavky na ohlásenie zámeru presunu zvierat najmenej 24 hodín pred plánovaným presunom. Doklad (kópia) o registrácii prepravcu bude prepravcovi doručený prostredníctvom RVPS najneskôr v čase certifikácie zásielky živých zvierat pred presunom do iného členského štátu v rámci obchodu so živými zvieratami.


Žiadosti o povolenie prepravcu živých zvierat podľa článku 10 nariadenia č. 1/2005, na obdobie po nadobudnutí účinnosti nového zákona o veterinárnej starostlivosti (od 1. februára 2007), bude ŠVPS SR vybavovať v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
 

 

2. pri preprave zvierat nad 8 hodín

 

ŠVPS SR na základe žiadosti registrovaného prepravcu a priloženej kópie osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku určeného na dlhé cesty v súlade s článkom 18 nariadenia č. 1/2005 vydá doklad o registrácii prepravcu zvierat na dlhé cesty vo formáte zodpovedajúcom prílohe III kapitole 2. nariadenia č. 1/2005 s platnosťou do 4. februára 2007 (ukončenie platnosti schválení prepravcov zvierat podľa nového zákona o veterinárnej starostlivosti). Osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku určeného na dlhé cesty v súlade s článkom 18 nariadenia č. 1/2005 vydáva príslušná RVPS. Žiadosť s priloženou kópiou osvedčenia o schválení dopravného prostriedku možno zaslať na ŠVPS SR aj prostredníctvom RVPS najneskôr v čase ohlásenia zámeru presunu živých zvierat do iného členského štátu s uvedením obchodného mena prepravcu, IČO prepravcu a čísla osvedčenia prepravcu na ŠVPS SR, za podmienky dodržania požiadavky na ohlásenie zámeru presunu zvierat najmenej 24 hodín pred plánovaným presunom. Doklad (kópia) o registrácii prepravcu na dlhé cesty bude prepravcovi doručený prostredníctvom RVPS najneskôr v čase certifikácie zásielky živých zvierat pred presunom do iného členského štátu v rámci obchodu so živými zvieratami.
Žiadosti o povolenie prepravcu na dlhé cesty podľa článku 11 nariadenia č. 1/2005, na obdobie po nadobudnutí účinnosti nového zákona o veterinárnej starostlivosti (od 1. februára 2007), bude ŠVPS SR vybavovať v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.