Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Bezpečnosť potravín zabezpečovaná Štátnou veterinárnou a potravinovou správou ŠVPS SR

aktualizované dňa 11.6.2021

Narastajúcim vplyvom spotrebiteľskej verejnosti v oblasti bezpečnosti potravinárskych výrobkov je potrebné obnoviť dôveru k predávaným potravinám.

 

        Táto skutočnosť je zameraná najmä na zvýšenie dôveryhodnosti spotrebiteľskej verejnosti k potravinám slovenských producentov. Nesmie byť ale opomenutá bezpečnosť potravín v rámci pohybu v spoločnom obchodnom priestore pôvodom z ostatných členských krajín.


        Európska únia reagovala na túto výzvu zavedením komplexnej stratégie „z farmy až na stôl“ s cieľom obnoviť dôveru ľudí v bezpečnosť potravín. Táto stratégia vychádza z kombinácie vysokých štandardov kvality potravín, zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá, ako aj neškodnosti rastlín.


Túto stratégiu a ciele si zobrala za svoje tiež Štátna veterinárna a potravinová správa SR ako jeden z orgánov potravinového dozoru.

 

        Ciele úradnej kontroly potravín

 

 • zaistiť bezpečnosť potravín v celom potravinovom reťazci od výroby až po umiestnenie potravín na trh
 • odhaľovanie falšovania potravín
 • odhaľovanie klamania spotrebiteľov
 • zabránenie dovozu potenciálne rizikových potravín z tretích krajín
 • zistenie nesprávne označených potravín

 

        Úradná kontrola potravín sa zameriava najmä na tie oblasti, kde spotrebiteľ nemá možnosť skontrolovať výrobcu alebo predajcu – doma si ťažko analyzujete rezíduá pesticídov v jablkách, alebo syntetické nepovolená farbivo v cukrovinkách či v korení, alebo konzervačné látky v kvasenej kapuste, alebo náhradné sladidlá a ich množstvo v nealkoholických nápojoch. Často sa kontrola robí v noci, v sobotu a v nedeľu.
Prvovýroba = chovatelia a pestovatelia – aké používajú krmivo, ako sa starajú o zvieratá, zisťovanie rezíduí veterinárnych liečiv, u pestovateľov či používajú zásady správnej agrotechnickej praxe, aké hnojivá používajú, či na ochranu rastlín používajú len schválené pesticídy a v správnom množstve, či nepestujú nepovolené GMO plodiny.
Výrobcovia a baliarne – kontrola systému HACCP, t. j. zásad správnej výrobnej praxe, dodržiavanie HACCP, kontrola kritických kontrolných bodov vo výrobe a v baliarni, vykonávanie externých auditov vo výrobe na kontrolu systému výroby bezpečných potravín, vykonávame aj inšpekcie s konkrétnym zameraním, alebo na podnet spotrebiteľov.
V rámci bežnej úradnej kontroly potravín vykonanej inšpektormi príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ podľa zákona o potravinách bolo od začiatku kalendárneho roka vykonaných 5.585 kontrol. Z celkového počtu 5.548 prekontrolovaných subjektov boli nedostatky zistené v 1173 prevádzkarniach, čo predstavuje 21,14%.
Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh, čo predstavovalo 285 druhov výrobkov o hmotnosti 3.414 kg/l, v hodnote 147.825 Sk. Prevádzkovateľom boli uložené rozhodnutia na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 1.044 kg/l v hodnote 132.085 Sk.
Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 1.029 druhov potravín o hmotnosti 100.334 kg/l v hodnote 240.652 Sk. Tieto potraviny boli neškodne odstránené.

Okrem stabilných a permanentných kontrol v oblasti veterinárnej starostlivosti, so zameraním na poľnohospodársku produkciu na farmách až po spracovanie produktov prvovýroby v potravinárskych prevádzkarniach sú to tiež mimoriadne kontroly cieleného charakteru. Tieto sú vykonávané v obdobiach zvýšených nákupov zvyčajne niekoľko týždňov pred najčastejšími sviatkami kalendárneho roka (Veľká noc a Vianoce).
Inšpektori odobrali na vyšetrenie vzorky na prítomnosť patogénneho kmeňa Listeria monocytogenes. Nakoľko sa pri výrobe moravského údeného mäsa zistila uvedená patogénna baktéria vo výrobe viackrát a vo väčšom množstve bude v tomto subjekte vykonaná aj náročná epidemiologická štúdia, tzv. fingerprinting na dôkaz, či zistené kmene Listeria monocytogenes pochádzajú z jedného zdroja, alebo tých zdrojov je viacej. Epidemiologická štúdia by mala byť ukončená v piatok 4.4.2008, najneskôr v pondelok 7.4.2008. Všetky výrobky zo šarže v ktorej bola zistená prítomnosť Listeria monocytogenes boli neškodne zlikvidované. Výrobcovi bolo nariadené všetky ďalšie šarže výrobku „moravské údene mäso“ stiahnuť od odberateľov. Výrobca následne ihneď telefonicky kontaktoval odberateľov a momentálne prebieha sťahovanie výrobkov.

 

        Takouto cielenou kontrolou bola v tomto roku akcia „Veľká noc 2008“ situovaná do 9. až 12 týždňa. Na kontroly bolo nasadených 164 inšpektorov regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Bolo skontrolovaných 1346 predajní, z čoho predaj mäsa jatočných zvierat a hydiny, predaj mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov a vajec prevažoval nad inými živočíšnymi komoditami. Pri kontrolách bolo zistených 241 nedostatkov z toho 65% najmä pri predaji mäsových výrobkov. Nedostatky sa zisťovali nedodržiavaním hygieny ich predaja a skladovania prevažne v oblasti porušovania teplotných režimov, v označovaní a v prekročení doby spotreby. Kontroly sa zamerali tiež na spôsob ambulantného predaja potravín priamo z vozidiel vykonávaný slovenskými predajcami ale i predajcami iných členských štátov EÚ. Takto sa skontrolovalo 19 predajcov, pričom u 2 boli zistené nedostatky. V prípade potravín živočíšneho charakteru pôvodom z iných členských krajín sa skontrolovalo 52 miest určenia týchto zásielok. Pri kontrolách bolo odobratých 542 vzoriek potravín k laboratórnemu vyšetreniu v úradných laboratóriách – Štátnych veterinárnych a potravinových ústavoch z toho prevažne mäsových a mliečnych výrobkov. Za zistené nedostatky bolo uložených 150 správnych konaní, 86 blokových pokút vo výške 67.700.-Sk, ,Bol vydaný zákaz umiestnenia na trh 938,9kg výrobkov v celkovej hodnote 135.442,70-Sk.

 

Nedostatky zistené napr. u nealkoholických nápojoch:


        Najviac nedostatkov ( 28 ) tak ako aj v predchádzajúcom roku bolo zistených v označovaní výrobkov, a to pre neuvedenie správneho názvu výrobku, pre obsah síce povoleného, avšak neoznačeného farbiva. Mikrobiologická porušenosť bola zistená len v jednom prípade a to prekročením povoleného počtu kvasiniek. Prekročenie povoleného obsahu resp. nepovolené použitie cudzorodých aditívnych látok a to kyseliny benzoovej, resp. jej solí, syntetických farbív, či náhradných sladidiel bolo zistené v 15 prípadoch. Tak ako aj v minulosti, išlo predovšetkým o prekročenie povoleného množstva náhradných sladidiel. Pri hodnotení senzorických znakov bolo zistené porušenie v siedmich prípadoch. Jednalo sa o hlavne o cudziu vôňu a chuť, spôsobenú už základnou surovinou, teda vodou.

Distribútori, dovozcovia a prepravcovia – kontrolujeme dodržiavanie hygienických a teplotných podmienok pri preprave a pri skladovaní. Aj oni musia dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe. Naši inšpektori po vstupe do EÚ kontrolujú všetky potraviny rastlinného pôvodu dovážané z tretích krajín na Slovensko a cez Slovensko do ostatných krajín EÚ. S Colným riaditeľstvom SR máme podpísanú dohodu o spolupráci a pri príchode zásielky z tretích krajín ju colnica uvolní do colného režimu voľný obeh až po odsúhlasení inšpektorom úradnej kontroly potravín. Zásielka je uvolnená do volného obehu nielen pre Slovensko, ale aj pre ostatné štáty EÚ. Od 1. januára 2008 sú tieto kontroly spoplatnené, v predchádzajúcom období sme vykonávali množstvo kontrol potravín, ktoré boli predávané v ostatných členských štátoch. Na mnohé komodity sú v EÚ stanovené frekvencie odberu vzoriek, predpísané analýzy a zdravotné certifikáty.

Obchodná sieť a predávajúci konečnému spotrebiteľovi – obchody rozdeľujeme na malé, stredné, supermarkety a hypermarkety. V obchodnej sieti vykonávame inšpekcie podľa plánu kontrol (obchody sú na základe poslednej inšpekcie zadelené do jednej z piatich kategórií podľa ktorých sa urobí plán kontroly a odberu vzoriek). Vzorky sú odoberané najmä od výrobcov z iných štátov EÚ, nakoľko u domácich výrobcov už boli odobraté vo výrobe a pri dovoze z tretích krajín pri kontrole importu. V obchodnej sieti často vykonávame kontroly na základe podnetov spotrebiteľov a hlásení z rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (ŠVPS SR je kontaktným miestom tohto systému pre EÚ, zasiela hlásenia o nevyhovujúcich potravinách z regionálnych veterinárnych a potravinových správ, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v oblastí krmív z ÚKSUP, ako aj nevyhovujúce potraviny importované do EÚ cez Slovensko do Bruselu a späť na jednotlivé organizácie hlásenia z kontaktného bodu pre RASFF v Bruseli).


Najčastejšie nedostatky zistené v obchode pri veľkonočných kontrolách :

 

Cukrovinky, čokolády a kakao: - výrobky neboli označené v štátnom jazyku, alebo bolo v slovenskom jazyku uvedené iba zloženie výrobku

 • nečitateľné označenie výrobkov
 • chýbajúci údaj o výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi
 • figúrky predávané mimo predávača, neboli jednotlivo zreteľne označené
 • dva rozdielne údaje o krajine pôvodu na tom istom výrobku
 • predaj tovaru po dátume minimálnej trvanlivosti
 • nečitateľný údaj o dátume minimálnej trvanlivosti
 • chýbajúci údaj o obsahu kakaového masla pri kakau so zníženým obsahom tuku
 • nesprávne alebo chýbajúce deklarovanie obsahu kakaovej sušiny na mliečnej čokoláde
 • neuvedené množstvo zložky použitej v názve výrobku, neuvedená kategória použitej zložky
 • výskyt tukového výkvetu na horkej čokoláde
 • označenie potraviny dvoma významovo rozdielnymi názvami (čokoládové trubičky, plnená oblátka s čokoládovou príchuťou)
 • chýbajúci dátum minimálnej trvanlivosti
 • nesprávne označenie zložky
 • chýbajúci názov potraviny, vystihujúci jej podstatu.

Liehoviny:

 • v označení výrobku chýba zatriedenie do kategórie
 • chýba označenie, že sa jedná o liehovinu
 • nečitateľné alebo chýbajúce označenie identifikácie dávky alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.

 Ovocie, zelenina a škrupinové plody:

 • nedodržanie podmienok skladovania, deklarovaných výrobcom (zeleninová zmes na polievku)
 • nevyhovujúce organoleptické vlastnosti (chuť a vôňa) výrobku „kvasená kapusta“
 • predaj mrkvy, uhoriek, hlávkovej kapusty a brokolice známkami hniloby
 • chýbajúce údaje v označení zemiakov (farba dužiny, tvar hľúz, odroda)
 • chýbajúce označenie kvasenej kapusty
 • predaj balenej cibule a cesnaku bez označenia v štátnom jazyku
 • predaj balených pomarančov bez označenia v štátnom jazyku
 • predaj plesnivého ananásu
 • predaj zvädnutých zosušených a naklíčených zemiakov, predaj zemiakov s čiernou dužinou a predaj zelených zemiakov
 • predaj zvädnutých plodov zeleného grapefruitu so suchou dužinou
 • neoznačenie šampiňónov dátumom spotreby
 • predaj výrobkov po dátume minimálnej trvanlivosti (pistácie, polievková zmes na tácke).

        Podania od spotrebiteľov:  prehľad podľa komodít  za mesiac február 2008


 

 Komodita Počet

podaní 

 Opodstatnené Neopodstatnené  Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy

a kontroly

Mäso, MV 22 8 8 4 2
Hydina 6 1 0 5 0
Mliečne výrobky 8 4 3 1 0
Ryby kôrovce 6 2 4 0 0
Cukrovinky, cukor 4 0 3 1 0
Ovocie, zelenina 3 1 1 1 0
Pekárenské výrobky 4 1 2 1 0
Spracované OZ 7 4 2 1 0
Ostatné komodity, hygiena predaja 32 17 6 9 0
Spolu ŠVPS SR 92 38 29 23 2

 

 

        Na overenie funkčnosti systému kontroly v oblasti bezpečnosti potravín a zdravia zvierat boli v priebehu minulých rokov v Slovenskej republike vykonávané inšpekcie zo strany Potravinového a veterinárneho úradu Európskej komisie.


V správach z inšpekčných misii Potravinového a veterinárneho úradu Európskej komisie v Slovenskej republike sa uvádza, že

 

 • Slovenská republika má dobre definovanú štruktúru kompetentných autorít zodpovedných za úradné kontroly potravín a adekvátnu vertikálnu a horizontálnu komunikáciu medzi Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, ktorá patrí pod Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Pri misiách neboli zisťované nedostatky závažnejšieho charakteru, čo možno potvrdiť tiež skutočnosťami, že za sledované obdobie sa nevyskytli „škandály“ s predajom potravín „pochybného charakteru“ , ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie ľudí.
 • Národným kontaktným bodom v rámci Rýchleho výstražného systému je Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ktorá demonštrovala účinné fungovanie systému.

 

        Do komplexu bezpečnosti potravín sú zahrnuté rôzne špecifické oblasti, ako krmivá pre potravinové zvieratá, choroby prenosné zo zvierat na ľudí, najmä prostredníctvom potravín, rezíduá CL, ako aj požiadavka na kvalitu, zloženie a označovanie potravín v záujme ochrany spotrebiteľa vrátane ich informovanosti.