Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Súčasná situácia na Slovensku ohľadom aviárnej influenzy ku dňu 21. júna 2007

aktualizované dňa 11.6.2021

 

Situácia v Slovenskej republike

 

V tomto roku pokračuje monitoring vtáčej chrípky podľa Plánu prieskumu aviárnej influenzy  u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2007, v ktorom je naplánovaný odber 1560 vzoriek od voľne žijúcich vtákov (z toho v rámci pasívneho pozorovania 1500 a v rámci aktívneho pozorovania 60) a 2195 vzoriek od hydiny chovaných na komerčné účely.

V súčasnosti platia nasledovné Mimoriadne núdzové opatrenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky ohľadom aviárnej ifnluenzy:

 

 • Mimoriadne núdzové opatrenie č. k. mno 4373/2005 ohľadom zvýšenia biologickej bezpečnosti v chovoch hydiny s platnosťou a účinnosťou od 28. 10. 2005.

 • Mimoriadne núdzové opatrenie č. k. mno 2643/2006, týkajúce sa konania výstav, výkonnostných skúšok, súťaží, pretekov a sústreďovanie hydiny, poštových holubov a ostatných vtákov v rámci Slovenskej republiky a zo zahraničia s platnosťou od 25. septembra 2006.

 • Mimoriadne núdzové opatrenie č. k. mno 2344/2006, v ktorom sú určené podmienky lovu na pernatú  poľovnú zver za účelom monitoringu vo vzťahu k nákazovej situácii vo výskyte aviárnej influenzy s platnosťou od 22. augusta 2006.

 

Situácia v EU

 

        V Českej republike bolo na základe výsledkov laboratórneho vyšetrenia dňa 20.6.2007 vyslovené podozrenie na výskyt AI na farme moriek na Pardubicku ( farma moriek, obec Tisová, počet zvierat cca 6.000, úhyn bol cca u 1.800 moriek)
V spomínanom chove bol pozorovaný hromadný úhyn moriek, cyanóza, pneumónia, nervové príznaky.
Na spomínanej farme budú usmrtené všetky ostatné morky.
        Presná identifikácia vírusu na základe laboratórnych analýz bude známa 21-22.6.2007. Na predmetné miesto podozrenia výskytu ako aj 3 km pásmo okolo ohniska nákazy a 10 km pásmo pozorovania sa vzťahujú prísne ochranné opatrenia vrátane obchodovania s komoditami ktoré by mohli predstavovať riziko rozšírenia AI.
V súvislosti s touto situáciou Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky reaguje bezprostredne a zaslala všetkým regionálnym veterinárnym a potravinovým správam a krajským veterinárnym a potravinovým správam v SR nasledovný pokyn:

 

 1. V rámci porád so súkromnými veterinárnymi lekármi informovať zúčastnených o situácii a oboznámiť ich s aktuálnym Pohotovostným plánom pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy;

 2. Inšpektorov zdravia zvierat oboznámiť na poradách pracovníkov KVPS a RVPS s aktuálnym Pohotovostným plánom pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy a so súčasne platnou európskou legislatívou;

 3. Skontrolovať ochranné pomôcky a vybavenosť jednotlivých RVPS v súlade s pohotovostným plánom pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na Slovensku

 4. Vykonať kontroly dodržiavania ochranných opatrení v chovoch hydiny v súlade s Mimoriadnym núdzovým opatrením 4373/2005

 5. Pravidelne kontrolovať zdravotný stav hydiny chovanej na komerčné účely vo všetkých chovoch v SR

 

Na základe analýz výsledkov systému TRACES ŠVPS SR neevidujeme minimálne v ostatných 4 mesiacoch žiaden dovoz hydiny do SR z inkriminovaného chovu.

 

V SR boli v roku 2006 zaznamenané 2 pozitívne prípady AI u voľne žijúceho vtáctva v mesiaci február 2006 ( potápač biely, sokol sťahovavý). Od tohto obdobia neevidujeme žiadne pozitívne výsledky vyšetrení na AI.

 

V dňoch 30-31.5.2007 sa konalo „pandemické“ cvičenie pripravenosti všetkých zainteresovaných zložiek ohľadom postupnosti krokov pri zdolávaní výskytu vtáčej chrípky resp. opatrení na zabránenie šírenia vtáčej chrípky a eventuálneho nakazenia ľudí.

    Zo strany ŠVPS SR bol teoreticky uvedený celý postup, vrátane pohotovostného plánu pri podozrení a výskyte AI. Zároveň bol prakticky prezentovaný postup usmrcovania hydiny a kontrola dodržiavania nariadených opatrení.

 

Aj na základe priebehu a výsledku tohto simulačného cvičenia možno konštatovať, že orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti v SR sú odborne, profesionálne a organizačne spôsobilé a technicky pripravené vo vzťahu k zdolávaniu AI.

 

Opätovne informujeme odbornú i laickú verejnosť na dôležitosť preventívnych opatrení tak, ako sú uvedené aj v mimoriadnom núdzovom opatrení 4373/2005 zo dňa 28.10.2005:

 

 • zabránenie priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou,

 • prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny,

 • zákaz chovu hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach,

 • prísne dodržiavanie nákupu hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom,

 • novo nakúpená hydina – umiestnenie vo vopred vyčistených priestoroch,

 • používanie vlastných pracovných nástrojov pre každú halu,

 • správne používať osobné ochranné pomôcky,

 • minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou,

 • hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu,

 • vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom,

 • hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,

 • bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

 1. pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,

 2. pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

 3. týždenné úhyny vyššie ako 3 %,

 4. akýkoľvek klinický príznak alebo posmrtné zmeny, ktoré svedčia pre vtáčiu chrípku.