Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie o schvaľovaní prevádzkarní na zabíjanie a spracovanie mäsa domácich ošípaných v súvislosti s mimoriadnou situáciou s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných a diviačej zveri v juhovýchodnej oblasti Trebišova

aktualizované dňa 11.6.2021

  

V súvislosti s africkým morom ošípaných v Slovenskej republike a na základe Mimoriadnych núdzových opatrení a VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA KOMISIE o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (2014/709/EÚ) v platnom znení Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala 28.8. 2019 pre regionálne veterinárne a potravinové správy Slovenskej republiky usmernenie na schvaľovanie už schválených prevádzkarní podľa § 41 zákona č.39/2007 Z.z. – bitúnkov (zabíjanie ošípaných), rozrábkarní (rozrábanie bravčového mäsa), prevádzkarní na mleté bravčové mäso, bravčové mäsové prípravky, spracovateľské prevádzkarne na výrobu mäsových výrobkov z bravčového mäsa, škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov z bravčového mäsa, spracovateľské prevádzkarne pre ošetrené žalúdky, mechúre a črevá z ošípaných, sklady, ktoré skladujú bravčové mäso a všetky už vymenované produkty z bravčového mäsa, ktoré sa nachádzajú v jej pôsobnosti, že v prípade, ak majú záujem o „osobitné“ schválenie podľa článku 12 Vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ, aby si podali žiadosť o schválenie na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu vzor žiadosti o schválenie TU (Žiadosť o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa článku 12 Vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ v platnom znení v súlade s Nariadením (ES) č. 853/2004 a zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti ).

Schválenie podľa článku 12 Vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ znamená, že výroba, skladovanie a spracúvanie čerstvého bravčového mäsa a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso vhodných na odoslanie do iných členských štátov a tretích krajín v súlade s výnimkami stanovenými v článkoch 4 až 6 a v článku 11 ods. 2 sa vykonáva oddelene od výroby, skladovania a spracúvania iných výrobkov pozostávajúcich z čerstvého bravčového mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z mäsa alebo obsahujúcich mäso získané z ošípaných pochádzajúcich alebo prichádzajúcich z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe tohto vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ a iných ako tých, ktoré sú schválené v súlade s týmto článkom 12.

Bravčové mäso a výrobky z bravčového mäsa budú označené špeciálnou národnou zdravotnou značkou, a budú môcť byť uvádzané len na trh v Slovenskej republike. Špeciálna zdravotná značka bude štvorcového tvaru, ktorá bude obsahovať v hornej časti: názov krajiny veľkými písmenami, tzn., SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v strednej časti schvaľovacie číslo, v dolnej časti „len pre domáci trh“ .

Pokiaľ ide o osobitnú zdravotnú značku na bravčové mäso, ktoré bolo po prehliadke post mortem vykonanej na bitúnku posúdené úradným veterinárnym lekárom ako požívateľné na ľudskú spotrebu, bude označené špeciálnou zdravotnou značkou štvorcového tvaru s týmito rozmermi: s najmenšou dĺžkou strany 5,5 cm, ktorá obsahuje tieto čitateľné údaje:

  • v hornej časti: názov krajiny veľkými písmenami, tzn., SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
  • v strednej časti schvaľovacie číslo,
  • v dolnej časti „len pre domáci trh“ .
Písmená musia mať výšku 0,8 cm a číslice 1 cm.

Prílohou žiadosti musí byť vypracovaný systém na oddelenú výrobu, skladovanie a spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov, ktoré pochádzajú z ošípaných z chovov, ktoré sa nachádzajú v oblastiach uvedených v prílohe Časti III Vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ. Oddelená výroba, skladovanie a spracúvanie znamená oddelené časovo, napr. v osobitné dni alebo na konci výrobného dňa, kedy už nenasleduje žiadna iná výroba ako aj iné spôsoby oddelenia (priestorové oddelené skladovanie, priestorovo oddelená výroba) tak, aby nemohlo dôjsť ku krížovej kontaminácii a aby sa zaručili preventívne opatrenia ohľadom afrického moru ošípaných. Dôležitou súčasťou tohto systému musí byť vysledovateľnosť.


Podľa nariadených mimoriadnych núdzových opatrení sa môžu ošípané chované v oblastiach uvedených v prílohe Časti III Vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ zabíjať a ich mäso spracovávať len v takto schválených prevádzkarňach podľa článku 12 Vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ.
Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých. ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat.