Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR“

aktualizované dňa 3.10.2019

  

Štátna veterinárna a potravinová správa SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy, prípadne sa ich to nejako týka.

Predmetom štúdie uskutočniteľnosti sú nasledovné hlavné procesy:
 • Komplexná modernizácia a zvýšená elektronizácia procesov ŠVPS SR
  Všetky ohlásenia od občanov a podnikateľov bude možné podať elektronicky.
  Evidencia, registrácia, schvaľovanie prevádzok, subjektov a činností,
  Podávanie podnetov a sťažností, o Evidencia vzoriek z voľne žijúcich zvierat,
  Modul zásielky.
 • Vytvorenie elektronickej ambulantnej knihy (zjednotením v súčasnosti vedenej knihy veterinárnych úkonov a registra chovateľa), ktorá prepojí interné aj externé postupy pre cca 1 500 veterinárnych lekárov. Vytvorenie Elektronickej ambulantnej knihy úplne nahradí papierovú evidenciu veterinárov a farmárov, t.j. eGov službu pre min. 1 500 súkromných veterinárnych lekárov a cca 50 000 fariem. Taktiež zlepšenie kontroly liečenia zvierat prostredníctvom elektronizácie a zabránenie vstupu rezíduí do potravinového reťazca a ochrana spotrebiteľa
 •  Vytvorenie Elektronickej bitúnkovej knihy - Protokol o veterinárnej prehliadke na bitúnkoch, ktorá zabezpečí kompletnú elektronickú evidenciu na bitúnku a nahradí papierovú evidenciu pri ante mortem a post mortem kontrolách. Služba je určená pre úradných veterinárnych lekárov a bitúnky. • Vytvorenie evidencie odchytených túlavých zvierat v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
Projekt prispeje k zlepšeniu zdravia spotrebiteľov, zvýšeniu bezpečnosti potravín tak na slovenskom, ako aj na európskom trhu (zrýchlenie procesov varovaní a výmeny dát), zníženiu rizika zavlečenia a rozšírenia rôznych chorôb zvierat, zlepšeniu zdravotného stavu chovaných zvierat a lepšej kontrole nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktami.

Rovnako je možné očakávať aj výrazné zníženie motivácie k porušovaniu predpisov zo strany všetkých subjektov zapojených v celom chovateľskom a potravinárskom reťazci (výrazné zvýšenie kontrol s ich následným zverejňovaním bude mať aj silný preventívny účinok. Výsledkom bude napr. zníženie rizika, že sa na trh dostane výrobok s rezíduami liekov alebo zakázaných látok z liečeného zvieraťa a pod.).

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti „Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR" zasielajte do 10. októbra 2019 prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na adresu opii@svps.sk.

Dokumenty

 • Štúdia uskutočniteľnosti Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR formát PDF(veľkosť 2443kB)
 • Prílohy štúdie uskutočniteľnosti Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR formát PDF(veľkosť 82kB)
 • CBA Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR formát XLSX (veľkosť 2012kB)
 • Formulár na pripomienkovanie ŠU Zlepšenia eGov služieb  Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR formát XLSX (veľkosť 13kB)