Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Rádionuklidy na Slovensku

aktualizované dňa 11.6.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa SR v rámci svojho programu „Rádiohygienická kontrola poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku“ sleduje nepretržite od roku 1987 výskyt najdôležitejších umelých a prírodných rádionuklidov vo významných poľnohospodárskych komoditách a  vo vybraných produktoch pochádzajúcich z voľne žijúcej zveri a lesného ekosystému na Slovensku.


Krátky súhrn výsledkov za rok 2010

Komodity uvádzané v prehľade boli vzorkované z celého územia Slovenska . V žiadnej zo vzoriek analyzovaných v roku 2010 nebola detekovaná prítomnosť umelých rádionuklidov 131I a 134Cs. V žiadnej zo vzoriek nebola presiahnutá úroveň limitu pre obsah umelého rádionuklidu 137Cs v príslušnej kategórii potravín. 137Cs má polčas rádioaktívnej premeny 30,17 roka. Kontaminácia územia Slovenska pochádza z globálneho spadu po atmosférických skúškach jadrových zbraní v  50.-60. rokoch 20.storočia a zo spadu po havárii jadrového reaktora v Černobyle v roku 1986. Cézium je chemicky podobné biogénnemu draslíku, preto môže byť v živej prírode niektorými procesmi koncentrované, v súčasnej dobe najmä v lesnom ekosystéme. 

 • Surové kravské mlieko: 78 vzoriek (farmy a mliekarne)

  Z tohoto počtu bolo 40 vzoriek analyzovaných so zvýšenou citlivosťou merania v rámci monitoringu 8 vybraných mliekarní z celého územia Slovenska. Jedna mliekareň bola sledovaná s mesačnou periodicitou, ostatné štvrťročne. Najvyššia nameraná koncentrácia aktivity 137Cs zo všetkých 78 vzoriek bola 0,092 Bq/liter. Priemerná koncentrácia aktivity 137Cs bola viac ako 3300 násobne nižšia ako priemerná koncentrácia aktivity prírodného izotopu 40K s hodnotou 48,4 Bq/liter.


 • Polotučné kravské mlieko balené, z obchodnej siete: 18 vzoriek

  Najvyššia nameraná koncentrácia aktivity 137Cs bola 0,11 Bq/liter


 • Bravčové mäso: 38 vzoriek

  Najvyššia nameraná koncentrácia aktivity 137Cs bola 0,094 Bq/kg


 • Hovädzie mäso: 38 vzoriek

  Najvyššia nameraná koncentrácia aktivity 137Cs bola 0,19 Bq/kg


 • Baranie, ovčie a jahňacie mäso: 26 vzoriek

  Najvyššia nameraná koncentrácia aktivity 137Cs bola 0,58 Bq/kg


 • Ovčie mlieko: 29 vzoriek

  Najvyššia nameraná koncentrácia aktivity 137Cs bola 0,13 Bq/liter


 • Jelenie mäso: 31 vzoriek

  Najvyššia nameraná koncentrácia aktivity 137Cs bola 2,28 Bq/kg


 • Diviačie mäso: 42 vzoriek

  Priemerná aktivita 137Cs bola 0,57 Bq/kg


 • Jedlé huby: 64 vzoriek

  Priemerná aktivita 137Cs bola 2,06 Bq/kg vlhkej hmotnosti

  Priemerná aktivita 40K bola 106 Bq/kg vlhkej hmotnosti


 • Ostatné komodity boli vzorkované len námatkovo a v malých počtoch.  Súčasná situácia

  Kontrolný a monitorovací program ŠVPS SR pokračuje aj v roku 2011. K 22.3.2011 bolo odobraných 10 vzoriek surového kravského mlieka zo siete sledovaných mliekarní a 15 vzoriek bravčového, hovädzieho, baranieho mäsa a kravského mlieka z fariem. Namerané hodnoty nevybočujú z doterajších úrovní koncentrácie aktivity rádionuklidov v príslušných komoditách.

  V prípade detekcie umelých rádionuklidov pochádzajúcich z nehody jadrovej elektrárne v Japonsku v ovzduší nad Európou bude verejnosť pravidelne informovaná o výsledkoch merania vzoriek poľnohospodárskej produkcie pochádzajúcej z územia Slovenska.


  Doplnené 20.4.2011:

  Od 22.3.2011 k dnešnému dňu bolo odobratých ďalších 16 vzoriek surového kravského mlieka, 6 vzoriek hovädzieho mäsa a dve vzorky baranieho mäsa. Namerané hodnoty 131I nevybočujú z doterajších úrovní koncentrácie aktivity v príslušných komoditách.