Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ochrana osobných údajov

GDPR

1. Webové sídlo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

Webové sídlo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) na doméne „svps.sk“ poskytuje centrálny a jednotný prístup k informáciám a elektronickým službám verejnej správy za účelom zverejňovania informácií a elektronickej úradnej komunikácie v zmysle zákonov NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a na úseku úradnej kontroly potravín v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom webového sídla sa riadi ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon o ochrane osobných údajov").

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme, na aký účel a akými technickými prostriedkami?

ŠVPS SR zhromažďuje a spracúva osobné údaje len v rozsahu a na presne stanovený účel vymedzený v zákonoch upresnených v bode 1 tohto vyhlásenia. Účelom získavania a spracúvania osobných údajov na webovom sídle ŠVPS SR je:

  • spracovávanie podnetov a sťažností,
  • spracovávanie a zverejňovanie úradných kontrol,
  • prevádzkovanie a publikovanie registrov v zmysle zákonov podľa bodu 1 tohto vyhlásenia.

Prevádzkovateľ webového sídla zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o používateľovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi alebo dohodnutých s používateľom, ich neposkytne tretím osobám bez súhlasu používateľa.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje na účel priameho marketingu. 

3. Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

Pri poskytovaní osobných údajov z webového sídla postupuje prevádzkovateľ vždy podľa vyššie uvedených zákonov a zákona o ochrane osobných údajov. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať dotknutú osobu a príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili.

4. Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?

Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami § 29 zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Na tento účel boli prijaté primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením. Prevádzkovateľ webového sídla zodpovedá za zabezpečenie ochrany osobných a identifikačných údajov obsiahnutých v elektronických podaniach.

5. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Doba zhromažďovania a spracúvania informácií vyplýva zo zákonných ustanovení. Všetky údaje zhromažďované prostredníctvom webového sídla ŠVPS SR sú pravidelne zálohované prevádzkovateľom na zabezpečenie správneho obnovenia systému.

6. Kontaktné informácie

Kontaktovať nás môžete na adrese:

  • Štátna veterinárna a potravinová správa SR
  • Botanická 17
  • 842 13 Bratislava

7. Zodpovedné osoby prevádzkovateľa

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb adresujte priamo nášmu DPO (Data Protection Officer), ktorý je Vám k dispozícii na kontaktnej adrese: gdpr@svps.sk, tel. 02 602 57 215, 119.

8. Celková informačná povinnosť prevádzkovateľa

Celková informačná povinnosť prevádzkovateľa

9. Informačná povinnosť prevádzkovateľa II. vrstva pre kamerové monitorovacie systémy

Osobné údaje slúžia pre potreby ochrany majetku organizácie v monitorovanom priestore, ochrany zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore a pre potreby prevencie a podpory pri odhaľovaní kriminality. Informačná povinnosť prevádzkovateľa II. vrstva pre kamerové monitorovacie systémy

10. Ochrana oznamovatela

ochrana.oznamovatela@svps.sk