Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Stav riešenia podnetu u chovateľa spoločenských zvierat (tzv. množiareň psov) v meste Sliač.

aktualizované dňa 11.6.2021
Regionálna veterinárna a potravinová správa vo Zvolene pri riešení množiarne psov zvierat u chovateľa spoločenských zvierat bytom Továrenska 6, Sliač postupovala v zmysle platnej legislatívy, metodických pokynov a usmernení týkajúcich sa ochrany zvierat. Veterinárni inšpektori vykonali u daného chovateľa tri po sebe nasledujúce veterinárne úradné kontroly.

Prvá veterinárna kontrola dňa 19.01.2021 bola vykonaná na základe telefonickej požiadavky PZ vo Zvolene v znení posúdiť podozrenie na týranie zvierat uvedeným chovateľom. Kontrolou na mieste (19.01.2021) vo večerných hodinách nebolo potvrdené týranie zvierat podľa §22 ods.2) zákona č. 39/2007 Z. z. zákona o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov u vyhodnotených 9 kusov dospelých malých plemien spoločenských zvierat v troch vonkajších kotercoch a 3 kusov dospelých samíc v suteréne rodinného domu, ktoré boli v čase kontroly v prítomnosti šteniat. Za zistené nedostatky v chovnom zariadení boli na mieste chovateľovi vydané opatrenia slovnou formou na odstránenie zistených nedostatkov v chovných priestoroch v suteréne domu ihneď, vo vonkajších priestoroch do 72 hodín.

Druhá veterinárna kontrola vykonaná dňa 25.01.2021 preukázala, že v priestoroch výbehov, ktoré majú k dispozícii spoločenské zvieratá sa nachádza veľké množstvo kovového šrotu, drevených nábytkov a iných predmetov s ostrými hranami, ktoré môžu psom spôsobiť poranenie. Uvedené skutočnosti predstavujú porušenie §22 ods.1 písm. b) a j) zákona o veterinárnej starostlivosti a v zmysle Vyhlášky č.283/2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá, čím sa majiteľ dopustil priestupku v zmysle §48 ods.4 písm.h), za čo mu bola uložená bloková pokuta. Zároveň chovateľovi boli nariadené opatrenia odstrániť ostré predmety vo voliérach a vo výbehu s termínom splnenia 31.01.2021.

Tretia veterinárna kontrola bola vykonaná dňa 01.02.2021 zameraná na kontrolu nariadených opatrení. V čase kontroly bolo preukázané, že chovateľ podmienky chovu upravil, avšak niektoré podmienky neboli odstránené a RVPS Zvolen podľa § 8 ods.3, písm. e) zákona o veterinárnej starostlivosti nariadila „ zhabanie zvierat„.

Dňa 02.02.2021 RVPS Zvolen za účasti PZ Sliač odobrala chovateľovi 5 kusov dospelých malých plemien spoločenských zvierat, ktoré boli následne umiestnené v karanténnej stanici pre zvieratá na RVPS Martin. Ďalšie 3 kusy dospelých zvierat boli dané do náhradnej starostlivosti darovacou zmluvou. Z dôvodu zabezpečenie zdravia a ochrany zvierat a etického hľadiska v chove boli ponechané tri kojace suky a jedna fena v poslednom štádiu gravidity . Dôvodom ponechania zvierat je aj skutočnosť , že majiteľ zvierat rešpektoval nariadené opatrenia, zabezpečil nápravu chovateľských priestorov pre zostávajúce zvieratá v zmysle platnej legislatívy.