Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka prebytočného nevymedzeného hnuteľného majetku štátu

aktualizované dňa 10.10.2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda ako správca majetku štátu ponúka na predaj osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1.6 Tour II, rok výroby 2011, najazdených 208 702 km, technický stav primeraný veku a počtu najazdených km. Primeraná cena na predaj vozidla stanovená znaleckým posudkom je 1 788,00 EUR. Požadujeme uhradiť aj cenu za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 163,55 EUR.

Ponuka musí obsahovať ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od tejto ponuky aj bez uvedenia dôvodu. Písomné cenové ponuky je potrebné doručiť v termíne do desiatich dní od zverejnenia ponuky – 15,00 hod. na vyššie uvedenú adresu v zalepenej obálke s označením „CENOVÁ PONUKA – AUTO  – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením mena a adresy záujemcu. Bližšie informácie na tel. č. 031/552 25 75.