Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 1-2/2014

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 1-2/2014
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent, spotrebiteľ


V trende zvyšovania odborného a spoločenského povedomia organizácií ŠVPS SR doma a v zahraničí budeme pokračovať aj v roku 2014 (Bíreš, J.)

Potravinové škandály a podvody v potravinovom reťazci v krajinách európskej únie (Bíreš, J.)

Zdravotné riziká vyplývajúce z plastových materiálov určených na balenie potravín (Dudlová, A., Juriš, P.)

Antimikrobiálna rezistencia – projekt ESVAC (Hederová, J. )

Vírusové choroby a evolúcia človeka (Lešník, F.)

Riziká rozšírenia afrického moru ošípaných do krajín eú nadobúdajú reálnu podobu (Bíreš, J., Chudý, M.)

Chov oviec na slovensku a vo svete (Makovický, P., Nagy, M.)

Potenciálne využitie probiotických baktérií v akvakultúre (Koščová, J., Popelka, P., Mudroňová, D.)

Úloha slepačích vajec na salmonelózach (Nagyová, A., Saladiová, D., Pirčová, Š., Máté, D.)

Dermatomykózy – 3. časť: Terapia (Kottferová, L., Čonková, E.)

Prírodné perly – produkty živočíšneho pôvodu (Pinctata: Margaritifera) (Šimko, Š., Šimková, Z.)

Zoznam zaregistrovaných veterinárnych liekov január–marec 2014

  

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy, Komory veterinárnych lekárov a UVLF v Košiciach


Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje

K histórii vzniku univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v košiciach (Turek, P., Máté, D., Nagy, J., Pleva, J.)

Storočnica prvého rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach profesora Jána Hovorku (Pilipčinec a kol.)

230. výročie vzniku študijného odboru zverolekárstvo na Univerzite Karlovej v Prahe (Pleva, J., Turek, P.)

Recenzia

9. celoslovenský reprezentačný veterinársky ples 2014 (Luptáková, O.)

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie


Vplyv rezíduí enrofloxacínu a ciprofloxacínu na organoleptické vlastnosti mäsa králikov (Hederová, J., Chobotová, E., Selecká, M., Fľak, P.)

Diftéria holubov (Variola avium) (Sesztáková, E., Vrabec, V.)

Tuberkulóza ostáva naďalej aktuálnym problémom (Kalinová, Z., Juriš, P., Dudlová, A.)

Surveillance cicavčích chlamydióz v SR za rok 2013 a informačné minimum o chlamydióze prežúvavcov (Kováčová, D., Čisláková, L.)

Epidemiologické aspekty výskytu kliešťovej encefalitídy (Zákutná, Ľ., Dorko, E., Rimárová, K.)

Leptospirózy (Epidemiológia, epizootológia) (Saladiová, D., Máté, D., Nagyová, A., Pirčová, Š.))

Mycobacterium fortuitum (Kalinová, Z., Juriš, P.)

Testovanie antiparazitárneho a imunomodulačného účinku bakteriocín-produkujúcich a probiotických bakteriálnych kmeňov na infekciu Trichinella spiralis u myší (Dvorožňáková, E., Hurníková, Z.,Revajová, V.,Lauková, A.) 

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie


Činnosť slovenských veterinárnych lekárov v Afrike na juh od Sahary – pokračovanie (Gašpar, P.)

Príprava veterinárnych lekárov na expertízu v rozvojových krajinách (Gašpar, P.)

Zoznam slovenských veterinárnych lekárov a technického personálu, ktorí pracovali v rozvojových krajinách (Gašpar, P.)

Poznatky a skúsenosti účastníka československej veterinárnej expedície v Mongolskej ľudovej republike v rokoch 1967–1968 (Žilinčár, J.†)

MVDr. Alexander Patus sa dožil 70 rokov (Blecha, J.)

MVDr. Ľudovít Roško oslávi 90. narodeniny (Sobota, V.)

Jubilanti v 1. a 2. štvrťroku 2014

Spomienka na prof. MVDr. Leopolda Vrzgulu, DrSc. (Kováč, G. a kol.)

Z našich radov odišli