Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 1/2010

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 6/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

 

Editoriál (Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Príhovor ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Rok 2009 a veterinárna starostlivosť z pohľadu Slovenska v kontexte EÚ – 1. časť (Pliešovský, J., Chudý, M.) . . . . . . . . . . . . . .6
Cryptosporidium spp. u rýb (Ravaszová, P., Valenčáková, A., Goldová, M., Malčeková, B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Zdravotné nebezpečenstvá pod veterinárnou kontrolou (Bystrický, P., Máté, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Zdroje fenolových látok a ich význam vo výžive a v prevencii chorôb (Lengyelová- Paulovicsová, B, Balogh-Németh, M., Turianica, I., Pokorná-Juríková, T.) . . . . . . . . .17
Rastlinné extrakty ako kŕmne aditíva (Skalická, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Spotreba zveriny na Slovensku (Mačanga, J., Koréneková, B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Výsledky úradnej kontroly potravín rastlinného pôvodu v Trnavskom kraji za rok 2009 (Grancová Bielková, Z., Sokol, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prehľad importov potravín neživočíšneho pôvodu z tretích krajín za rok 2009 (Karovičová, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Revízia poznatkov o reaktívnych formách kyslíka (Lešník, F., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
EFSA a ECD vydali správu za rok 2008 o zoonózach a o ohniskách alimentárnych ochorení v EÚ (Pliešovský, J., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Kancelária ústredného riaditeľa ŠVPS SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Komora veterinárnych lekárov SR informuje (Stodola, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Kalendárium vzdelávacích akcií Komory veterinárnych lekárov SR 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Medzinárodný seminár: Bezpečnosť potravín v členských krajinách – Slovensko, Česko, Poľsko (Kantíková, M.) . . . . . . . . . .32
Medzinárodné lyžiarske preteky veterinárov Euroregiónu Beskydy v obrovskom slalome – 4. ročník (Čulen, P.) . . . . . . . . . .33
Mlyn Trenčan, s.r.o., Trenčianska Turná (reklama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Liturgické a omšové vína (reklama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Imunopatológia a prevencia chorôb vyvolaných prasačím cirkovírusom 2 (PCV2) (Csank, T., Polláková, J., Pistl, J.) . . . . . . .36
Výskyt vírusových ochorení u včiel Apis mellifera v Slovenskej republike za roky 2007–2008 použitím RT-PCR metódy (Staroň, M., Čermáková, T., Habovštiaková, J., Toporčák J.) . . . . . . . . . . . . . .. .39
Rezistencia fekálnych Escherichia coli na enrofloxacín u brojlerov a teliat (Kmeť, V., Novák, S., Miholics, Š., Kmeťová, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Vplyv teploty na prežívanie vybraných skupín mikroorganizmov počas kompostovania hydinového trusu (Sasáková, N., Venglovský, J., Papajová, I., Juriš, P., Ondrašovičová, O., Ondrašovič, M., Laktičová, K., Gregová, G.) . . . . . . 43
Sledovanie výskytu cystae renis u odporazených ošípaných a hovädzieho dobytka v okrese Komárno (Levkut, M., Nagy, Z.) . . . . . . . .47
Využitie kardiomarkerov – natriuretických peptidov vo veterinárnej klinickej praxi (Jurkuláková, L., Páleník, Ľ., Kozák, M., Maďari, A,, Goldírová, K.) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .49
 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Vysokoškolskí učitelia z Kordóby v rámci programu Erasmus na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (Kovalkovičová, N.) . . . . . . . . . . . .51
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovujúci snem Slovenskej poľovníckej komory v Nitre (Rajský, D., Guľa, M.) . . . . . . . . . . . .52
Tradícia spoločenských udalostí v úvode roka... (Kantíková, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .54


Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie
Jubilanti v I. štvrťroku 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. – zakladateľ modernej veterinárskej chirurgie na Slovensku sa dožíva 60. narodenín (Vajda, V. a kol.) . . . . . . . .. . . . . .55
Doc. MVDr. Jozef Balun, CSc. 85 ročný (Husár, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Spomienka na doc. MVDr. Viliama Jurášeka, CSc. (Jantošovič, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58