Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 1/2012

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 1/2012
Obsah časopisu (PDF format)
Obsah
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ

Hodnotíme predchádzajúci rok a zamýšľame sa nad odbornými úlohami v roku 2012 (Bíreš, J.)
Využitie probiotík v chove hydiny (Čokášová, D., Strojný, L., Bomba, A., Siegfried, L.)
Orthobunyavírus – aktuálny patogén u prežúvavcov v krajinách EÚ (Bíreš, J., Lacková, Z., Smitka, P., Smaržík, M.)
Viacdimenzionálnosť biologických vied (Lešník, F.)
Dôležitý nutričný faktor – vitamín A (Patlevič, P., Vašková, J., Vaško, L., Dorko, F.)
Surveillance cicavčích chlamydióz v Slovenskej republike za rok 2011 (Kováčová D., Čisláková L.)
Smrť zadusením z forenzného hľadiska (Bugarský, A., Takáčová, D., Mašlej, M.)
Hygiena Alimentorum XXXIII

 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje
Projekt na získanie odbornej spôsobilosti poľovníkov na prvotné vyšetrenie zveri po ulovení je ukončený
(Benková, L., Pokorný, J.)
Oslava XX. výročia založenia Komory veterinárnych lekárov (Novotný, Ľ.)
8. celoslovenský reprezentačný ples veterinárnych lekárov
Trojstranné stretnutie stavovských organizácií na Slovensku (Felcan, J.)
Odborno-spoločensko-športové popoludnie – 17.–18. februára 2012 v Dolnom Kubíne (Felcan, J.)

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie

Detekcia betalaktamázových génov environmentálnych Escherichia coli pomocou DNA mikroarray
(Kmeť, V., Kmeťová, M.)
Q horúčka u prežúvavcov – význam laboratórnej diagnostiky (Kováčová, D., Babinčáková, M.)
Dirofilarióza psov – na Slovensku stále neznáma? Výsledky prieskumu odbornej informovanosti
(Miterpáková, M., Iglódyová, A., Hurníková, Z.)
Terapia pacientov infikovaných Trichinalella spiralis, epidemiológia jej výskytu na juhovýchodnom Slovensku
(okres Rožňava) (Balogová, L., Juriš, P., Jarčuška, P.)
Rezíduá antikoagulačních rodenticídov v rastlinných komoditách po ich aplikácii na pôdu
(Hromada, R., Ondrašovičová, S., Koščo, J., Harkabus, J., Kachnič, J., Legáth, J., Ondrašovič, M.)
Vplyv dusíkového faktora na hodnotu bielkoviny a následný výpočet obsahu mäsa v mäsových výrobkoch (Fašiangová, K.)
Potencovanie účinku inulínu vybranými potravinovými komponentami v prevencii karcinogenézy
(Hijová, E., Szabadošová, V., Šoltésová, A.)
 

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a personálie
Úspešná akreditácia ďalších študijných programov na univerzite (Mojžišová, J., Ondrašovičová, O.)
Recenzia: Atlas patológie zveri, I. diel (Juriš, P.)
Cena mesta Košíc 2012
Pamätná medaila profesora J. Hovorku udelená Slovenskou parazitologickou spoločnosťou a Parazitologickým ústavom SAV
Hady – historické súvislosti a zoologické minimum (Šimko, Š.)
Životné jubileum prof. MVDr. Františka Lešníka, DrSc. (Vaško, L.)
Prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, PhD. – professor emeritus sedemdesiatnikom (Cabadaj, R., Takáčová, D.)
MVDr. Juraj Balaščák – dlhoročný riaditeľ Veterinárneho ústavu v Prešove sa dožíva 80. narodenín
Jubilanti v 1. štvrťroku 2012
Nekrológ – MVDr. Stanislav Polakovič ml.